Zde může být obrázek školy.

Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Hany Kvapilové 20
Obec: Opava
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 746 01
Ředitel:Ing. Petr Kyjovský
Kontakt na školu Telefon: 553 759 160
Email: office@oa-opava.cz
Web: www.oa-opava.cz
IČ:47813083
RED-IZO:600017257
Zřizovatel:Moravskoslezský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Hany Kvapilové 20
Obec: Opava
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 746 59
Kontakt na školu: Telefon: 553 759 160
IZO:000601870
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 830
Aktuální počet žáků: 702
Dny otevřených dveří (termín/y): 30.11.2023; 11.1.2024 - Hany Kvapilové; 4.12.2023; 6.1.2024 - Otická
Forma přijímacího řízení: test (výběr z možností)
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 12. – 28. dubna 2024
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, recepce s přítomností dospělé osoby, videotelefon, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD, autobus, integrovaná doprava, vlak
Linka MHD nebo integrované dopravy: 201,204,208,209,221
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 170
Vstup do školy umožněn od: 6:45
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, cizí jazyky, praktické vyučování, knihovna, zeměpis
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, posilovna, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, výlety, tématické/projektové dny, adaptační kurzy, návštěvy kulturních akcí, exkurze
Certifikáty škol: Ekoškola, akreditace Erasmus British Council Advantage Standard Member
Domácí spolupráce : Česká pošta, TEVA, Vysoká škola Báňská - Ekonomická fakulta, Slezská univerzita Opava - Fakulta veřejných politik
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, spolupráce se zaměstnavateli v zahraničí, jazykový pobyt v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: španělský, ruský, německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: cyklistický kurz, lyžování
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Junior Achievement Firma (JA Czech)
Specifické formy podpory žákům: Podpora žáků ohrožených školním neúspěchem, podpora nadaných žáků, podpora žáků se specifickými poruchami učení
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence, asistent pedagoga, speciální pedagog, kariérový poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: IT certifikace, jazykové certifikace, kurz autoškoly
Rozvrhy hodin: kompletní rozvrh.pdf (340,3 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, počítače ve společných prostorách, WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, Pouze v rámci počítačové učebny, BYOD
Zájmové činnosti: programování/robotika, ICT, jazykové, hudební, společenské hry, sportovní
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách, zahrada, studovna/knihovna, školní dvůr
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, sport, veřejná knihovna, kultura, DDM/středisko volného času, ZUŠ
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, konzultační hodiny, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), profil školy na sociální síti
Funkce školního informačního systému: e-omluvenka, e-nástěnka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Mařádkova 13
Obec: Opava
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 746 01
Kontakt na školu: Telefon: 553 711 305
IZO:108013286
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Hany Kvapilové 20
Obec: Opava
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 746 59
Kontakt na školu: Telefon: 553 759 170
IZO:108035930