Zde může být obrázek školy.

Soukromá obchodní akademie Opava s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Soukromá obchodní akademie Opava s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Slavíkova 1747/11, Poruba
Obec: Ostrava
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 708 00
Ředitel:PaedDr. Josef Gabrhel
Kontakt na školu Telefon: 553 623 316
Email: info@soukroma-oa-opava.cz
Web: www.soukroma-oa-opava.cz
IČ:25373005
RED-IZO:600017290
Zřizovatel:PaedDr. Josef Gabrhel
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Střední škola
Adresa: Ulice: Rooseveltova 886/47, Předměstí
Obec: Opava
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 746 01
Kontakt na školu:
IZO:110012267
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní, dálková, distanční
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 564
Aktuální počet žáků: 278
Dny otevřených dveří (termín/y): 7.12.2022, 11.1.2023, 18.1.2023
Forma přijímacího řízení: pohovor
Přijímací zkoušky: ne
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus, vlak, integrovaná doprava, MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 201, 221, 204, 206, 207, 210
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 7:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 9000
Rozšířené informace o ročním školném: denní studium 9000,-, dálkové 12000,-, distanční 18000,-
Stipendium: prospěchové
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, adaptační kurzy, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny
Spolupráce s firmami: celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, turistika
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Junior Achievement Firma (JA Czech)
Specifické formy podpory žákům: Dle navržených opatření ŠPZ..
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: BYOD
Zájmové činnosti: sportovní, ICT, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika)
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, kultura, veřejná knihovna, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: profil školy na sociální síti, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), žákovská knížka (elektronická), žákovská knížka (papírová), školní informační systém, individuální schůzky
Funkce školního informačního systému: e-nástěnka, možnost editace osobních údajů žáka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy