Zde může být obrázek školy.

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Plzeň, Karlovarská 99

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Plzeň, Karlovarská 99
Adresa školy: Ulice: Karlovarská 99
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 323 00
Ředitel:PhDr. Ivana Křížová
Kontakt na školu Telefon: 378 015 111
Email: zdravka@zdravka-plzen.cz
Web: www.zdravka-plzen.cz
IČ:00669695
RED-IZO:600019675
Zřizovatel:Plzeňský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Karlovarská 99
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 323 00
Kontakt na školu: Telefon: 378 015 111
Fax: 378 015 200
IZO:110030966
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní, večerní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 770
Aktuální počet žáků: 610
Dny otevřených dveří (termín/y): SZŠ 14.1.2019
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 12. a 15. 4. 2019
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: vlak, MHD, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: tramvaj č.4
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 6:15
Začátek první vyučovací hodiny: 6:20
Roční školné v Kč: 0
Rozšířené informace o ročním školném: 0
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Koncepce školy: SZŠ - obory 2019-20.pdf (558 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, biologie, chemie, ICT, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): besedy a přednášky pro veřejnost, adaptační kurzy, besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety
Zapojení ve specifických programech : Škola podporující zdraví
Certifikáty škol: Ekoškola, Škola podporující zdraví
Domácí spolupráce : výměnné programy se školou v Regensburgu, Erasmus+ KA1, KA2
Spolupráce s firmami: celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, jazykový pobyt v zahraničí, partnerské školy, studijní pobyt v zahraničí, spolupráce se zaměstnavateli v zahraničí, výměnné pobyty, společné projekty se zahraničním subjektem
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický, ruský, latinský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: německý, anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: cyklistický kurz, cykloturistika, lyžování
Specifické formy podpory žákům: asistent pedagoga, výchovná poradkyně, třídní učitelé, školní metodik prevence
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání:
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve třídách, učebny ICT, počítače ve společných prostorách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, klubovna
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), žákovská knížka (papírová), besedy o vzdělávání, konzultační hodiny, školmí časopis/newsletter, třídní schůzky, individuální schůzky, školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: e-omluvenka, přehled absence, přehled klasifikace, možnost editace osobních údajů žáka
Vyšší odborná škola
Adresa: Ulice: Karlovarská 99
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 323 00
Kontakt na školu: Telefon: 378 015 111
Fax: 378 015 200
IZO:110030974
Základní informace
Forma vzdělání: denní, kombinovaná
Nejvyšší povolený počet studentů: 380
Aktuální počet studentů: 343
Počet přijatých studentů v aktuálním školním roce: 146
Dny otevřených dveří (termíny): 8.4.2019
Přijímací zkoušky: ne
Forma přijímacího řízení: pohovor
Termín přijímacích zkoušek: 25. -26. 6. 2019
Bezbariérový přístup: ano, částečně
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak, MHD, parkování u školy
Linka MHD nebo integrované dopravy: tramvaj č. 4
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Roční školné v Kč: 3000
Snížené školné:
Stipendium: prospěchové
Přípravné kurzy pro uchazeče: ne
Koncepce školy: VOŠZ - obory 2018.pdf (516,6 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ano
Specifické akce školy (pravidelné): odborné stáže, návštěvy kulturních akcí, tematické/projektové dny, exkurze
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, výměnné pobyty, partnerské školy, studijní pobyt v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem, spolupráce se zaměstnavateli v zahraničí, jazykový pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Obory vzdělání: Diplomovaná dětská sestra, Diplomovaný farmaceutický asistent, Diplomovaný nutriční terapeut - denní a kombinované, Diplomovaná všeobecná sestra, Diplomovaný zdravotnický záchranář, Sociální práce a sociální pedagogika - denní a kombinované,
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy podpory studentům: výchovný poradce a školní metodik prevence, vedoucí učitel studijní skupiny
Služby studentům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače v učebnách, učebny ICT, počítače ve společných prostorách
Místo pro trávení volného času: klubovna, vyhrazená učebna, studovna/knihovna
Ubytování: ne
Stravování: ne