Zde může být obrázek školy.

Střední odborné učiliště a Praktická škola Kladno - Vrapice, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední odborné učiliště a Praktická škola Kladno - Vrapice, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Vrapická 53
Obec: Kladno - Vrapice
Kraj: Středočeský
PSČ: 272 03
Ředitel:Mgr. Ivana Sedláková
Kontakt na školu Telefon: 312 285 533
Email: reditelka@ouvrapice.cz
Web: http://ouvrapice.cz
IČ:00507601
RED-IZO:600021661
Zřizovatel:Středočeský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Vrapická 53
Obec: Kladno - Vrapice
Kraj: Středočeský
PSČ: 272 03
Kontakt na školu: Telefon: 312 285 770
Fax: 312 285 533
IZO:102638519
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání (bez výučního listu, maturitní zkoušky)
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 693
Aktuální počet žáků: 199
Dny otevřených dveří (termín/y): 22.11.2018, 10.1.2019
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ne
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: jiné, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: periferie
Dopravní dostupnost: vlak, MHD, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: linka č.4
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 20
Vstup do školy umožněn od: 6,00 hodin
Začátek první vyučovací hodiny: 7,10 hodin
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: prospěchové
Školní řád: Školní řád.doc (97,8 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2018.docx (5604,6 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: posilovna, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, sportovní dny, tématické/projektové dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, návštěvy kulturních akcí, výlety
Certifikáty škol: Škola pro udržitelný rozvoj
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: společné projekty se zahraničním subjektem, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, partnerské školy, studijní pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, vodácký kurz
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Škola pro udržitelný život (SEVER)
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, školní psycholog, výchovný poradce, asistent pedagoga, školní metodik prevence
Rozvrhy hodin: Rozvrh hodin.pdf (881,9 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v části školy
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: sportovní, turistické, rukodělné, ICT
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, vyhrazená učebna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, školní informační systém, žákovská knížka (papírová), žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence
Speciálně pedagogické centrum
Adresa: Ulice: Vrapická 53
Obec: Kladno - Vrapice
Kraj: Středočeský
PSČ:
Kontakt na školu:
IZO:181051354
Školské poradenské zařízení
Dopravní dostupnost: MHD, autobus, vlak, auto - možnost parkování
Linka MHD nebo integrované dopravy: LINKA Č.4
Bezbariérový přístup: ano zcela
Provoz zařízení (od - do): 7.30- 17.00
Zaměření poradenské činnosti: SPC Kladno-Vrapice zahájilo činnost 1.9. 2015, služby klientovi, služby jeho rodině, služby jeho škole
Poskytování terénních služeb (návštěva klienta v místě jeho rodiny a školy): ano
Personální obsazení: speciální pedagog, psycholog
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Vrapická 53
Obec: Kladno-Vrapice
Kraj: Středočeský
PSČ: 272 03
Kontakt na školu: Telefon: 312 285 533
Fax: 312 285 770
IZO:102686840