Zde může být obrázek školy.

Vyšší odborná škola, Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefánikova 549

Škola / charakteristika školy
Název školy:Vyšší odborná škola, Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefánikova 549
Adresa školy: Ulice: Štefánikova 549
Obec: Hradec Králové
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 500 11
Ředitel:Mgr., Bc. Iva Rindová
Kontakt na školu Telefon: 495 272 394
Email: neslhk.hk@worldonline.cz
Web: neslhk.com
IČ:62690361
RED-IZO:600024016
Zřizovatel:Královéhradecký kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Štefánikova 549
Obec: Hradec Králové
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 500 11
Kontakt na školu: Telefon: 495 272 398
Fax: 495 272 398
IZO:062690361
Základní informace
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet dětí: 128
Aktuální počet dětí: 110
Dny otevřených dveří (termín/y): na webu neslhk.com
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, videotelefon
Umístění školy v obci: periferie, širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: ano
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Škola je otevřena od: 6.30
Měsíční poplatek/školné v Kč: 0
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: pro zdravotně postižené
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, škola v přírodě/ozdravné pobyty, sportovní dny, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, besídky/akademie
Zapojení ve specifických programech: zdravá škola
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání
Přítomnost specialistů: školní psycholog, asistent pedagoga, speciální pedagog, logoped
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, profil školy na sociálních sítích
Základní škola
Adresa: Ulice: Štefánikova 549
Obec: Hradec Králové
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 500 11
Kontakt na školu: Telefon: 495 272 398
Fax: 495 272 398
IZO:110013417
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 300
Aktuální počet žáků: 170
Dny otevřených dveří (termín/y): ne webu neslhk.com
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 10.5.2019
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 10.5.2019
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: periferie
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 24
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 7
Začátek první vyučovací hodiny: 7
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: hudební výchova, praktické vyučování, výtvarná výchova, knihovna, cizí jazyky, ICT, fyzika, chemie, biologie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, posilovna, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): jarmarky a dílny, adaptační kurzy, výlety, škola v přírodě/ozdravné pobyty, sportovní dny, návštěvy kulturních akcí, exkurze, tématické/projektové dny, besídky/akademie
Zapojení ve specifických programech: etická škola
Mezinárodní spolupráce: Erasmus +
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, turistika, vodácký kurz, bruslení
Metody čtení: čtenářská dílna, globální čtení, splývavé čtení (Sfumato), analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: konstruktivisticky orientovaná výuka - výuka dle metody prof. Hejného
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Celé Česko čte dětem (CČČD)
Specifické formy podpory žákům: logopedická péče, zraková stimulace, dyslektická náprava
Přítomnost specialistů: logoped, školní psycholog, speciální pedagog, školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve třídách, počítače ve společných prostorách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, ICT, rukodělné, technické, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), přírodovědné, literárně-dramatické, hudební
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách, zahrada, hřiště, herna, studovna/knihovna
V blízkosti školy: DDM/středisko volného času, sport, kultura, ZUŠ, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), žákovská knížka (papírová), individuální schůzky, třídní schůzky, konzultační hodiny, školní časopis/newsletter, profil školy na sociálních sítích
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, možnost platby/přehled zaplacení
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Počet přípravných tříd: 0
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 0
Začátek výuky: 7
Konec výuky: 16
Střední škola
Adresa: Ulice: Štefánikova 549
Obec: Hradec Králové
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 500 11
Kontakt na školu: Telefon: 495 272 398
Fax: 495 272 398
IZO:110013450
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Dny otevřených dveří (termín/y): web skoly
Forma přijímacího řízení: portfolio, test všeobecných studijních předpokladů, talentová , ústní , test (výběr z možností)
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: dle vyhlášky
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: periferie
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 24
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 500
Vstup do školy umožněn od: 7
Začátek první vyučovací hodiny: 7.15
Roční školné v Kč: 0
Rozšířené informace o ročním školném: 0
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, chemie, fyzika, ICT, cizí jazyky, knihovna, výtvarná výchova, praktické vyučování, hudební výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, posilovna, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): jarmarky a dílny, adaptační kurzy, výlety, škola v přírodě/ozdravné pobyty, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, tématické/projektové dny, plesy, besídky/akademie
Zapojení ve specifických programech : zdravá škola
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, studijní pobyt v zahraničí, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, jazykový pobyt v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem, výměnné pobyty
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, turistika, vodácký kurz, bruslení, cyklistický kurz
Specifické formy podpory žákům: výuka dle indivicuálních potřeb žáka
Přítomnost specialistů: školní psycholog, speciální pedagog, školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve třídách, počítače ve společných prostorách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: technické, společenské hry, rukodělné, zdravotnické, turistické, přírodovědné, literárně-dramatické, výtvarné (např. malování, keramika), jazykové, ICT, sportovní
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, hřiště, herna, studovna/knihovna
V blízkosti školy: sport, kultura, ZUŠ, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, žákovská knížka (papírová), individuální schůzky, třídní schůzky
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, možnost platby/přehled zaplacení
Vyšší odborná škola
Adresa: Ulice: Štefánikova 549/27
Obec: Hradec Králové
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 500 11
Kontakt na školu:
IZO:181078520
Základní informace
Forma vzdělání: denní
Nejvyšší povolený počet studentů: 98
Aktuální počet studentů: 50
Počet přijatých studentů v aktuálním školním roce: 28
Dny otevřených dveří (termíny): web neslhk.com
Přijímací zkoušky: ano, ve všech oborech
Forma přijímacího řízení: pohovor, písemná, test (výběr z možností)
Bezbariérový přístup: ano, částečně
Umístění školy v obci: periferie
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 24
Snížené školné: ne
Přípravné kurzy pro uchazeče: ne
Charakteristika školy
Zaměření: Tlumočnictví českého znakového jazyka
Speciálně vybavené odborné učebny: jazyková laboratiř
Specifické akce školy (pravidelné): odborné stáže
Spolupráce s firmami: celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Obory vzdělání: tlumočnictví českého znakového jazyka
Výuka cizích jazyků: český znakový jazyk, anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: anglický, český znakový jazyk
Služby studentům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače v učebnách, počítače ve společných prostorách
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna
Ubytování: ano
Stravování: ano
Školní družina
Adresa: Ulice: Štefánikova 549
Obec: Hradec Králové
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 500 11
Kontakt na školu: Telefon: 495 272 398
Fax: 495 272 398
IZO:110013425
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ne
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ano
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 7
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 16
Způsob informování zákonných zástupců: schůzky, webové stránky, vnitřní informační systém, e-mailová komunikace
Internát
Adresa: Ulice: Štefánikova 549
Obec: Hradec Králové
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 500 11
Kontakt na školu: Telefon: 495 272 398
Fax: 495 272 398
IZO:110013409
Internát
Nejvyšší povolený počet lůžek: 110
Počet ubytovaných dětí a žáků: 75
Umístění vzhledem ke škole: v areálu školy/škol
Umístění v obci: periferie
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 24
Bezbariérový přístup: ano částečně
Provoz zařízení během školního roku (od - do): září-červen
Nabídka ubytování pro: děti mateřské školy, žáky střední školy, žáky základní školy speciální
Nabídka zájmových činností: ano
Zaměření zájmových činností: zdravotnické, rukodělné, turistické, společenské hry, technické, přírodovědné, literárně-dramatické, výtvarné, jazykové, ICT, sportovní
Další prostory: tělocvična, prostory pro zájmové činnosti, společenská místnost
Přístup k PC a internetu: počítače ve společných prostorách, síťové připojení ve společných prostorách, síťové připojení v pokojích, Wifi v pokojích, WiFi ve společných prostorách
Způsob informování zákonných zástupců: rodičovské schůzky, webové stránky, vnitřní informační systém, e-mailová komunikace
Speciálně pedagogické centrum
Adresa: Ulice: Štefánikova 549
Obec: Hradec Králové
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 500 11
Kontakt na školu: Telefon: 495 272 398
Fax: 495 272 398
IZO:108007707
Školské poradenské zařízení
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 24
Bezbariérový přístup: ano částečně
Provoz zařízení (od - do): 7-14
Zaměření poradenské činnosti: služby klientovi, služby jeho rodině, služby jeho škole
Poskytování terénních služeb (návštěva klienta v místě jeho rodiny a školy): ano
Personální obsazení: speciální pedagog, psycholog
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Štefánikova 549
Obec: Hradec Králové
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 500 11
Kontakt na školu: Telefon: 495 272 398
Fax: 495 272 398
IZO:102754756
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 27
Bufet: ano
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ano
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Brněnská 268
Obec: Hradec Králové
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 500 06
Kontakt na školu: Telefon: 495 264 639
IZO:110100069
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 27
Bufet: ano
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ano