Zde může být obrázek školy.

Vyšší odborná škola, Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefánikova 549

Škola / charakteristika školy

Název školy:Vyšší odborná škola, Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefánikova 549
Adresa školy: Ulice: Štefánikova 549
Obec: Hradec Králové
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 500 11
Ředitel:Mgr., Bc. Iva Rindová
Kontakt na školu Telefon: 495 272 394
Email: neslhk.hk@worldonline.cz
Fax: 495 272 398
Web: neslhk.com
IČ:62690361
RED-IZO:600024016
Zřizovatel:Královéhradecký kraj
Typ zřizovatele:Kraj

Mateřská škola

Adresa: Ulice: Štefánikova 549
Obec: Hradec Králové
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 500 11
Kontakt na školu: Telefon: 495 272 398
Fax: 495 272 398
IZO:062690361
Základní informace
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet dětí: 128
Aktuální počet dětí: 110
Dny otevřených dveří (termín/y): na webu neslhk.com
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, videotelefon
Umístění školy v obci: širší centrum, periferie
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: ano
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Škola je otevřena od: 6.30
Měsíční poplatek/školné v Kč: 0
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: pro zdravotně postižené
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty
Zapojení ve specifických programech: zdravá škola
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání
Přítomnost specialistů: logoped, školní psycholog, speciální pedagog, asistent pedagoga
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, profil školy na sociálních sítích

Základní škola

Adresa: Ulice: Štefánikova 549
Obec: Hradec Králové
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 500 11
Kontakt na školu: Telefon: 495 272 398
Fax: 495 272 398
IZO:110013417
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 300
Aktuální počet žáků: 170
Dny otevřených dveří (termín/y): ne webu neslhk.com
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 10.5.2019
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 10.5.2019
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: periferie
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 24
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 7
Začátek první vyučovací hodiny: 7
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, biologie, chemie, fyzika, ICT, cizí jazyky, hudební výchova, výtvarná výchova, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, posilovna, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, exkurze, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, adaptační kurzy, jarmarky a dílny
Zapojení ve specifických programech: etická škola
Mezinárodní spolupráce: Erasmus +
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, turistika, vodácký kurz, bruslení
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, splývavé čtení (Sfumato), globální čtení, čtenářská dílna
Metody výuky matematiky: konstruktivisticky orientovaná výuka - výuka dle metody prof. Hejného
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Celé Česko čte dětem (CČČD)
Specifické formy podpory žákům: logopedická péče, zraková stimulace, dyslektická náprava
Přítomnost specialistů: logoped, školní psycholog, školní metodik prevence, výchovný poradce, speciální pedagog, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, jazykové, rukodělné, přírodovědné, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, literárně-dramatické, technické, ICT
Místo pro trávení volného času: zahrada, hřiště, herna, studovna/knihovna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: sport, kultura, ZUŠ, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (papírová), žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, školní časopis/newsletter, profil školy na sociálních sítích
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, možnost platby/přehled zaplacení
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Počet přípravných tříd: 0
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 0
Začátek výuky: 7
Konec výuky: 16

Střední škola

Adresa: Ulice: Štefánikova 549
Obec: Hradec Králové
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 500 11
Kontakt na školu: Telefon: 495 272 398
Fax: 495 272 398
IZO:110013450
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Dny otevřených dveří (termín/y): web skoly
Forma přijímacího řízení: test (výběr z možností), ústní , talentová , test všeobecných studijních předpokladů, portfolio
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: dle vyhlášky
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: periferie
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 24
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 500
Vstup do školy umožněn od: 7
Začátek první vyučovací hodiny: 7.15
Roční školné v Kč: 0
Rozšířené informace o ročním školném: 0
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, biologie, chemie, fyzika, ICT, cizí jazyky, hudební výchova, výtvarná výchova, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, posilovna, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, exkurze, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, adaptační kurzy, jarmarky a dílny
Zapojení ve specifických programech : zdravá škola
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, studijní pobyt v zahraničí, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, jazykový pobyt v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem, výměnné pobyty
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, turistika, vodácký kurz, bruslení, cyklistický kurz
Specifické formy podpory žákům: výuka dle indivicuálních potřeb žáka
Přítomnost specialistů: školní psycholog, speciální pedagog, školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, jazykové, společenské hry, rukodělné, přírodovědné, výtvarné (např. malování, keramika), literárně-dramatické, technické, turistické, zdravotnické, ICT
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, hřiště, herna, studovna/knihovna
V blízkosti školy: sport, kultura, ZUŠ, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (papírová), školní informační systém, třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, možnost platby/přehled zaplacení

Vyšší odborná škola

Adresa: Ulice: Štefánikova 549/27
Obec: Hradec Králové
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 500 11
Kontakt na školu:
IZO:181078520
Základní informace
Forma vzdělání: denní
Nejvyšší povolený počet studentů: 98
Aktuální počet studentů: 50
Počet přijatých studentů v aktuálním školním roce: 28
Dny otevřených dveří (termíny): web neslhk.com
Přijímací zkoušky: ano, ve všech oborech
Forma přijímacího řízení: písemná, test (výběr z možností), pohovor
Bezbariérový přístup: ano, částečně
Umístění školy v obci: periferie
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 24
Snížené školné: ne
Přípravné kurzy pro uchazeče: ne
Charakteristika školy
Zaměření: Tlumočnictví českého znakového jazyka
Speciálně vybavené odborné učebny: jazyková laboratiř
Specifické akce školy (pravidelné): odborné stáže
Spolupráce s firmami: celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Obory vzdělání: tlumočnictví českého znakového jazyka
Výuka cizích jazyků: anglický, český znakový jazyk
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: anglický, český znakový jazyk
Služby studentům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, počítače v učebnách, WiFi v celé škole
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna
Ubytování: ano
Stravování: ano

Školní družina

Adresa: Ulice: Štefánikova 549
Obec: Hradec Králové
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 500 11
Kontakt na školu: Telefon: 495 272 398
Fax: 495 272 398
IZO:110013425
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ne
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ano
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 7
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 16
Způsob informování zákonných zástupců: schůzky, webové stránky, vnitřní informační systém, e-mailová komunikace

Internát

Adresa: Ulice: Štefánikova 549
Obec: Hradec Králové
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 500 11
Kontakt na školu: Telefon: 495 272 398
Fax: 495 272 398
IZO:110013409
Internát
Nejvyšší povolený počet lůžek: 110
Počet ubytovaných dětí a žáků: 75
Umístění vzhledem ke škole: v areálu školy/škol
Umístění v obci: periferie
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 24
Bezbariérový přístup: ano částečně
Provoz zařízení během školního roku (od - do): září-červen
Nabídka ubytování pro: děti mateřské školy, žáky základní školy speciální, žáky střední školy
Nabídka zájmových činností: ano
Zaměření zájmových činností: sportovní, ICT, jazykové, výtvarné, literárně-dramatické, přírodovědné, technické, společenské hry, turistické, rukodělné, zdravotnické
Další prostory: společenská místnost, prostory pro zájmové činnosti, tělocvična
Přístup k PC a internetu: počítače ve společných prostorách, síťové připojení ve společných prostorách, síťové připojení v pokojích, WiFi ve společných prostorách, Wifi v pokojích
Způsob informování zákonných zástupců: rodičovské schůzky, webové stránky, vnitřní informační systém, e-mailová komunikace

Speciálně pedagogické centrum

Adresa: Ulice: Štefánikova 549
Obec: Hradec Králové
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 500 11
Kontakt na školu: Telefon: 495 272 398
Fax: 495 272 398
IZO:108007707
Školské poradenské zařízení
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 24
Bezbariérový přístup: ano částečně
Provoz zařízení (od - do): 7-14
Zaměření poradenské činnosti: služby klientovi, služby jeho rodině, služby jeho škole
Poskytování terénních služeb (návštěva klienta v místě jeho rodiny a školy): ano
Personální obsazení: speciální pedagog, psycholog

Školní jídelna

Adresa: Ulice: Štefánikova 549
Obec: Hradec Králové
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 500 11
Kontakt na školu: Telefon: 495 272 398
Fax: 495 272 398
IZO:102754756
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 27
Bufet: ano
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ano

Školní jídelna - výdejna

Adresa: Ulice: Brněnská 268
Obec: Hradec Králové
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 500 06
Kontakt na školu: Telefon: 495 264 639
IZO:110100069
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 27
Bufet: ano
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ano