Zde může být obrázek školy.

Mateřská škola, základní škola a střední škola Gellnerka Brno, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Mateřská škola, základní škola a střední škola Gellnerka Brno, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Gellnerova 66/1, Jundrov
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 637 00
Ředitel:Mgr. Radek Musil
Kontakt na školu Telefon: 541 226 090
Email: skola@zsspbrno.cz
Web: www.zsspbrno.cz
IČ:62157655
RED-IZO:600024962
Zřizovatel:Jihomoravský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Šrámkova 1
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 638 00
Kontakt na školu: Telefon: 541 226 090
IZO:110023358
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 24
Aktuální počet dětí: 21
Přijímání dětí mladších 3 let: ne
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: zvonek s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 46, 81
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 500
Škola je otevřena od: 7:00
Měsíční poplatek/školné v Kč: 300
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: §16 odst. 9, pro sluchové postižení a vážné vady řeči
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: venkovní hřiště, mimo areál školy, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, exkurze, jarmarky a dílny, besídky/akademie
Domácí spolupráce: pedagogická praxe
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy podpory dětem: ano
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, speciální pedagog, školní psycholog
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice: Novoměstská 21
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 621 00
Kontakt na školu: Telefon: 541 226 090
IZO:062157655
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 128
Aktuální počet žáků: 35
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2022
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2022
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: zvonek za přítomnosti dospělé osoby
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 48, 81
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 500
Vstup do školy umožněn od: 7:45
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, praktické vyučování, knihovna, hudební výchova, výtvarná výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, mimo areál školy, ledová plocha, bazén, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, exkurze, besídky/akademie, jarmarky a dílny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety
Domácí spolupráce : pedagogická praxe
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy podpory žákům: slabší žáci, žáci se zdravotním postižením, žáci s odlišnými kulturními a životními podmínkami
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, speciální pedagog, školní psycholog, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: taneční, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, školní dvůr, zahrada, hřiště
V blízkosti školy: sport, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), individuální schůzky, třídní schůzky
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Střední škola
Adresa: Ulice: Gellnerova 66/1, Jundrov
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 637 00
Kontakt na školu:
IZO:110023234
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou, střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Aktuální počet žáků: 55
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 37, 26, 25
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 7:45
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, knihovna, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, výlety, tématické/projektové dny, jarmarky a dílny, zahradní slavnosti
Domácí spolupráce : pedagogické praxe
Spolupráce s firmami: celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: slabší žáci, žáci se zdravotním postižením, žáci s odlišnými kulturními a životními podmínkami
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, speciální pedagog, školní psycholog, výchovný poradce, asistent pedagoga
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve třídách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
V blízkosti školy: veřejná knihovna, park/přírodní zázemí, kultura, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, třídní schůzky, individuální schůzky
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy
Školní družina
Adresa: Ulice: Novoměstská 21
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 621 00
Kontakt na školu: Telefon: 541 226 090
IZO:110023374
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 100
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ano
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ne
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11:30 - 16:00
Způsob informování zákonných zástupců: schůzky, e-mailová komunikace
Internát
Adresa: Ulice: Šrámkova 1
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 638 00
Kontakt na školu: Telefon: 541 226 090
IZO:110023366
Speciálně pedag. centrum
Adresa: Ulice: Šrámkova 1
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 638 00
Kontakt na školu: Telefon: 541 226 090
IZO:110023382
Školské poradenské zařízení
Dopravní dostupnost: auto - možnost parkování, MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 46, 81
Bezbariérový přístup: ano zcela
Provoz zařízení (od - do): 8:00 - 16:00
Zaměření poradenské činnosti: služby jeho škole, služby klientovi, služby jeho rodině
Poskytování terénních služeb (návštěva klienta v místě jeho rodiny a školy): ano
Personální obsazení: speciální pedagog, psycholog, sociální pracovník
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Šrámkova 1
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 638 00
Kontakt na školu: Telefon: 541 226 090
IZO:103279784
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 27
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne