Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Střední škola Březejc, Sviny 13

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Střední škola Březejc, Sviny 13
Adresa školy: Ulice: Sviny 13
Obec: Velké Meziříčí
Kraj: Vysočina
PSČ: 594 01
Ředitel:Mgr. Vladana Jančíková
Kontakt na školu Telefon: 566 521 516
Email: skola.brezejc@seznam.cz
Web: www.skoly-brezejc.cz
IČ:48897574
RED-IZO:600025985
Zřizovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Typ zřizovatele:Státní správa (MŠMT)
Základní škola
Adresa: Ulice: Sviny 13
Obec: Velké Meziříčí
Kraj: Vysočina
PSČ: 594 01
Kontakt na školu: Telefon: 566 521 516
Fax: 566 521 072
IZO:110023773
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 25
Aktuální počet žáků: 9
Dny otevřených dveří (termín/y): návštěva možná kdykoli po předchozí domluvě
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2021
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: ne
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 7,00
Začátek první vyučovací hodiny: 8,10 hod.
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: základní škola speciální - ŠVP pro vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením - ŠVP pro vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, tématické/projektové dny, plesy, návštěvy kulturních akcí, výlety, besídky/akademie
Zapojení ve specifických programech: zapojení do projektu Zdravá škola
Certifikáty škol: Škola podporující zdraví
Domácí spolupráce : speciální školy, praxe studentů, kulturní středisko Velké Meziříčí, Spolek rodičů a přátel Centra Kociánka, pracoviště Březejc, Středisko ekologické výchovy, Spolek žen Velké Meziříčí, Hasičský záchranný sbor....
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Metody čtení: globální čtení, genetická (hlásková) metoda, analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Specifické formy podpory žákům: Žáci se středné těžkým mentálním postižením, s těžkým mentálním postižením, se souběžným postižením více vadami
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, školní psycholog, logoped, výchovný poradce, speciální pedagog, asistent pedagoga
Školní družina: ne
Školní klub: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), sportovní, hudební
Místo pro trávení volného času: hřiště, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, třídní schůzky, školní informační systém, žákovská knížka (papírová), profil školy na sociálních sítích
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Počet přípravných tříd: 0
Střední škola
Adresa: Ulice: Sviny 13
Obec: Velké Meziříčí
Kraj: Vysočina
PSČ: 594 01
Kontakt na školu: Telefon: 566 521 516
Fax: 566 521 072
IZO:110023765
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání (bez výučního listu, maturitní zkoušky)
Forma vzdělání: denní
Nejvyšší povolený počet žáků: 25
Aktuální počet žáků: 24
Dny otevřených dveří (termín/y): kdykoliv po telefonické domluvě
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ne
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: periferie, klidová zóna
Dopravní dostupnost: autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: ne
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 7,00
Začátek první vyučovací hodiny: 7,15
Roční školné v Kč: 0
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, výlety, návštěvy kulturních akcí, plesy, tématické/projektové dny, besídky/akademie
Zapojení ve specifických programech : zapojení do projektu Zdravá škola
Certifikáty škol: Škola podporující zdraví
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: bruslení, lyžování
Specifické formy podpory žákům: žáci s mentálním postižením, tělesným postižením, souběžným postižením více vadami
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, asistent pedagoga, speciální pedagog, školní psycholog
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v části školy, učebny ICT, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, hudební, výtvarné (např. malování, keramika)
Místo pro trávení volného času: hřiště, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, žákovská knížka (papírová), konzultační hodiny, profil školy na sociální síti
Speciálně pedagogické centrum
Adresa: Ulice: U Tržiště 2191
Obec: Velké Meziříčí
Kraj: Vysočina
PSČ: 594 01
Kontakt na školu: Telefon: 566 521 072
IZO:151035563
Školské poradenské zařízení
Dopravní dostupnost: MHD, auto - možnost parkování, vlak, autobus
Bezbariérový přístup: ano zcela
Provoz zařízení (od - do): 7,30 - 16,00
Zaměření poradenské činnosti: služby jeho škole, služby jeho rodině, služby školským zařízením, veřejnosti, služby klientovi
Poskytování terénních služeb (návštěva klienta v místě jeho rodiny a školy): ano
Personální obsazení: psycholog, speciální pedagog