Logo školy

Základní škola a Mateřská škola Litvínov, Ruská 2059, okres Most

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Litvínov, Ruská 2059, okres Most
Adresa školy: Ulice: Ruská 2059
Obec: Litvínov
Kraj: Ústecký
PSČ: 436 01
Ředitel:Mgr. Pavla Tomášová
Kontakt na školu Telefon: 476 111 170
Email: zsruska@zsruska.cz
Web: http://www.zsruska.cz
IČ:47326531
RED-IZO:600083713
Zřizovatel:Město Litvínov
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Tylova 2085
Obec: Litvínov
Kraj: Ústecký
PSČ: 436 01
Kontakt na školu: Telefon: 476 111 689
Fax: 476 111 689
IZO:116700271
Základní informace
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet dětí: 264
Aktuální počet dětí: 221
Dny otevřených dveří (termín/y): Zpravidla 1x ročně, možnost individuální návštěvy po telefonické domluvě
Kritéria příjímacího řízení: Kriteria prijeti do MS 2018.pdf (315,2 KB)
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, videotelefon
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Škola je otevřena od: 6.00 hodin
Měsíční poplatek/školné v Kč: 470
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: Všeobecné
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: mimo areál školy, v areálu školy, venkovní hřiště, bazén, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, jarmarky a dílny, zahradní slavnosti, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, besídky/akademie, tématické/projektové dny, výlety, návštěvy kulturních akcí
Domácí spolupráce: Základní škola, PPP, MěÚ Litvínov, Městská policie, Městská knihovna, Docela velké divadlo Litvínov, Hasiči
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání, Gymnastická průprava
Specifické formy podpory dětem: PLPP, IVP, třída pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami zaměřena na děti s vadami řeči
Přítomnost specialistů: chůva, asistent pedagoga, speciální pedagog, logoped
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: profil školy na sociálních sítích, individuální schůzky, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Základní škola
Adresa: Ulice: Ruská 2059
Obec: Litvínov
Kraj: Ústecký
PSČ: 436 01
Kontakt na školu: Telefon: 476 111 170
Fax: 476 111 170
IZO:116701277
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 800
Aktuální počet žáků: 640
Dny otevřených dveří (termín/y): Zpravidla 2 x ročně; školu si mohou zájemci prohlédnout individuálně - nejlépe na zakladě telefonické domluvy
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus, MHD, integrovaná doprava
Vstup do školy umožněn od: 7.40 hod
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00 hod
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, knihovna, chemie, fyzika, ICT, výtvarná výchova, praktické vyučování, hudební výchova, dějepis, zeměpis, cizí jazyky
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy, bazén
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, Spaní ve škole, vánoční a velikonoční jarmarky, adaptační pobyty, tématické/projektové dny, besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, výlety, exkurze
Certifikáty škol: Ekoškola, Škola pro udržitelný rozvoj
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: gymnastická průprava, lyžování, plavání, bruslení
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, genetická (hlásková) metoda, splývavé čtení (Sfumato), čtenářská dílna
Metody výuky matematiky: výuka založená na činnostním učení
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Globe (Sdružení Tereza), Škola pro udržitelný život (SEVER)
Specifické formy podpory žákům: Ve škole funguje Školní poradenské pracoviště jako jeden z prostředků k zajištění a realizaci výchovně vzdělávací koncepce školy. Cílem ŠPP je vytváření podmínek s rovnými příležitostmi ve výchovně vzdělávacím procesu pro všechny žáky/děti. V ŠPP působí
Přítomnost specialistů: logoped, školní metodik prevence, výchovný poradce, asistent pedagoga, speciální pedagog
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: hudební, výtvarné (např. malování, keramika), literárně-dramatické, sportovní, jazykové, rukodělné, technické
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, zahrada, herna, studovna/knihovna, hřiště, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: veřejná knihovna, sport, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (papírová), žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, konzultační hodiny, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), besedy o vzdělávání, profil školy na sociálních sítích, školní časopis/newsletter
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace, přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy
Přípravná třída
Přípravná třída: ano
Počet přípravných tříd: 2
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 17
Umístění přípravné třídy/přípravných tříd: v budově ZŠ
Začátek výuky: 8.00
Konec výuky: 11.45
ŠVP: ŠVP PT 2021 final.pdf (637 KB)
Školní družina
Adresa: Ulice: Šafaříkova 991
Obec: Litvínov
Kraj: Ústecký
PSČ: 436 01
Kontakt na školu: Telefon: 476 111 170
Fax: 476 111 170
IZO:116701293
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ne
Kritéria přijímání: Do školní družiny jsou k pravidelné denní docházce přijímáni žáci a děti z 0. – 5. ročníku. Pokud je zájem větší, jsou přednostně přijímáni žáci nižších ročníků (1. – 3. třída, přípravná třída) a účastníci, kteří jsou přihlášení k jiné formě zájmového vzd
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 100,- Kč
Umístění školní družiny: v budově ZŠ, mimo areál ZŠ
Bezbariérový přístup: ne
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6.00 - 7.40 hod
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): Po skončení vyučování do 16.30 hod
Způsob informování zákonných zástupců: vnitřní informační systém, e-mailová komunikace, webové stránky
Školní klub
Adresa: Ulice: Ruská 2059
Obec: Litvínov
Kraj: Ústecký
PSČ: 436 01
Kontakt na školu: Telefon: 476 111 170
Fax: 476 111 170
IZO:166100455
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Ruská 2059
Obec: Litvínov
Kraj: Ústecký
PSČ: 436 01
Kontakt na školu: Telefon: 476 111 170
Fax: 476 111 170
IZO:116701285
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 21,00 - 24,00 Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne