Zde může být obrázek školy.

Základní škola a mateřská škola T. G. Masaryka Brodek u Konice, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a mateřská škola T. G. Masaryka Brodek u Konice, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice:
Obec: Brodek u Konice 265
Kraj: Olomoucký
PSČ: 798 46
Ředitel:Mgr. Kateřina Dostálová
Kontakt na školu Telefon: 582 391 193
Email: brodek@volny.cz
Web: www.zsbrodekukonice.cz
IČ:70872279
RED-IZO:600120449
Zřizovatel:Obec Brodek u Konice
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice:
Obec: Brodek u Konice 260
Kraj: Olomoucký
PSČ: 798 46
Kontakt na školu: Telefon: 582 391 193
Fax: 582 391 193
IZO:107609924
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 50
Aktuální počet dětí: 20
Dny otevřených dveří (termín/y): 1x ročně březen
Kritéria příjímacího řízení:
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy:
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Škola je otevřena od: 6.30
Měsíční poplatek/školné v Kč: 200
Koncepce školy:
Školní vzdělávací program:
Školní řád:
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: Naším cílem je dovést děti na konci předškolního období k tomu, aby v rozsahu svých osobních předpokladů a možností získalo věku přiměřenou fyzickou, psychickou a sociální samostatnost a základy pro jeho další rozvoj a učení na ZŠ.
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, venkovní hřiště, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, exkurze, výlety, návštěvy kulturních akcí, besídky/akademie, tématické/projektové dny
Zapojení ve specifických programech: Dopravní dny, Školková olympiáda
Domácí spolupráce: základní škola, SDH, policie ČR, okolní MŠ
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Specifické formy podpory dětem: činnost logopedické asistentky
Přítomnost specialistů:
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Brodek u Konice 265
Kraj: Olomoucký
PSČ: 798 46
Kontakt na školu: Telefon: 582 391 193
Fax: 582 391 193
IZO:102591326
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 325
Aktuální počet žáků: 140
Dny otevřených dveří (termín/y): po domluvě s rodiči
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2020
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy:
Umístění školy v obci: centrum, rušná ulice
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 7.15 škoní družina 6.30
Začátek první vyučovací hodiny: 7.35
Koncepce školy:
Školní vzdělávací program:
Školní vzdělávací program - družina:
Školní řád:
Poslední výroční zpráva:
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, výtvarná výchova, hudební výchova, cizí jazyky, chemie, fyzika, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: sportovní areál (atletika), mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, exkurze, besídky/akademie, tématické/projektové dny, výlety, návštěvy kulturních akcí, jarmarky a dílny
Domácí spolupráce : sbor dobrovolných hasičů, TJ Jiskra, policie ČR, Preciosa Jablonec nad Nisou, PPP Olomouckého kraje, SPC Prostějov, PPP Boskovice, ZUŠ Konice, občanské sdužení Život dětem
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Specifické formy podpory žákům: Individuální schopnosti žáků jsou respektovány. Talentovaným žákům se učitelé ve vyučování věnují formou individuálního přístupu, jsou jim zadávány specifické úkoly. Žáci se zapojují do soutěží a zájmových útvarů.
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence, speciální pedagog
Školní družina: ano
Školní družina - rozvrh:
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Rozvrhy hodin:
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: ICT, zdravotnické, hudební, sportovní, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), přírodovědné, literárně-dramatické
Místo pro trávení volného času: zahrada, hřiště, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: ZUŠ, veřejná knihovna, sport, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, školní informační systém, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), žákovská knížka (elektronická), konzultační hodiny, profil školy na sociálních sítích
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, možnost editace osobních údajů žáka
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Brodek u Konice 266
Kraj: Olomoucký
PSČ: 798 46
Kontakt na školu: Telefon: 582 391 193
Fax: 582 391 193
IZO:118900072
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Brodek u Konice 265
Kraj: Olomoucký
PSČ: 798 46
Kontakt na školu: Telefon: 582 391 193
Fax: 582 391 193
IZO:103219129
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 20 - 25
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ne