Zde může být obrázek školy.

Základní škola Vsetín, Luh 1544

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Vsetín, Luh 1544
Adresa školy: Ulice: Jasenická 1544
Obec: Vsetín
Kraj: Zlínský
PSČ: 755 01
Ředitel:Mgr. Petr Kořenek
Kontakt na školu Telefon: 571 431 791
Email: skolaluh@skolaluh.cz
Web: www.skolaluh.cz
IČ:60990406
RED-IZO:600149757
Zřizovatel:Město Vsetín
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Jasenická 1544
Obec: Vsetín
Kraj: Zlínský
PSČ: 755 01
Kontakt na školu: Telefon: 571 431 791
IZO:060990406
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 600
Aktuální počet žáků: 380
Dny otevřených dveří (termín/y): poslední čtvrtek v měsíci - více na www.skolaluh.cz
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2021
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: periferie, rušná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: číslo 1,5
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 06,00 hodin - do školní družiny
Začátek první vyučovací hodiny: 8,00 hodin
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Školní řád:
Poslední výroční zpráva:
Charakteristika školy
Zaměření: Škola zřizuje speciální třídy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (pro žáky s vadami řeči, pro žáky s LMP), podporuje integraci žáků a vytváření inkluzivního prostředí., jazykové, všeobecné, sportovní
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, knihovna, biologie, ICT, fyzika, chemie, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, besídky/akademie, plesy, exkurze, sportovní dny, adaptační kurzy, jarmarky a dílny
Zapojení ve specifických programech: Zdravá škola, Zdravý podnik 3. stupně v kategorii malých a středních podniků, Férová škola (Liga lidských práv)
Certifikáty škol: Férová škola, Škola podporující zdraví
Domácí spolupráce : Policie ČR, Městská policie, MŠ, ZŠ, SVČ Alcedo, Diakonie, Charita, OSPOD, KPPP, SPC aj.
Mezinárodní spolupráce: ZŠ Trenčianské Teplice Slovensko
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, ruský, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování, turistika
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, čtenářská dílna
Metody výuky matematiky: Klasická výuka s alternativními prvky
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: 72 hodin (ČRDM), Příběhy našich sousedů (Post Bellum)
Specifické formy podpory žákům: Školské poradenské pracoviště - výchovný a kariérový poradce, speciální pedagog, metodik prevence. Podpora žáků se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním, selhávajícím žákům, práce s kolektivem.
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, speciální pedagog, školní psycholog, výchovný poradce, školní metodik prevence, logoped
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, WiFi v celé škole, učebny ICT, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, školní klub, školní družina
Zájmové činnosti: turistické, programování/robotika, technické, literárně-dramatické, hudební, ICT, jazykové, taneční, sportovní, společenské hry, rukodělné, přírodovědné, výtvarné (např. malování, keramika)
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, zahrada, herna, hřiště, vyhrazená učebna, studovna/knihovna
V blízkosti školy: veřejná knihovna, ZUŠ, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: konzultační hodiny, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), besedy o vzdělávání, žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, školní časopis/newsletter, profil školy na sociálních sítích
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Jasenická 1544
Obec: Vsetín
Kraj: Zlínský
PSČ: 755 01
Kontakt na školu: Telefon: 571 431 790
IZO:120400375
Školní klub
Adresa: Ulice: Jasenická 1544
Obec: Vsetín
Kraj: Zlínský
PSČ: 755 01
Kontakt na školu: Telefon: 571 431 790
IZO:173100953
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Jasenická 1544
Obec: Vsetín
Kraj: Zlínský
PSČ: 755 01
Kontakt na školu: Telefon: 571 431 790
IZO:103092749