Logo školy

Střední průmyslová škola dopravní, a.s.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední průmyslová škola dopravní, a.s.
Adresa školy: Ulice: Plzeňská 298
Obec: Praha 5
Kraj: Praha
PSČ: 150 00
Ředitel:Ing. Lukáš Sobotka
Kontakt na školu Telefon: 242 481 901
Email: sobotka@sps-dopravni.cz
Web: www.sps-dopravni.cz
IČ:25632141
RED-IZO:600005658
Zřizovatel:Dopravní podnik hl.m.Prahy, akciová společnost
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Střední škola
Adresa: Ulice: Plzeňská 298
Obec: Praha 5
Kraj: Praha
PSČ: 150 00
Kontakt na školu: Telefon: 224 190 031
IZO:110001885
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní, dálková
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 1450
Aktuální počet žáků: 1137
Dny otevřených dveří (termín/y): 8. 12. 2022, 12. 1. 2023, 28. 1. 2023
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky, písemná, pohovor
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: od 13. do 18. dubna 2023
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby, kamerový systém, jiné
Umístění školy v obci: centrum, širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: Budova Motol, Plzeňská 298/217a, Praha 5, tram. 9, 10, 16, Budova Moravská, Moravská 3, Praha 2 - Vinohrady, tram. 16, 10, 22, 4, bus 135. Metro AB,
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 20
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Rozšířené informace o ročním školném: Školné je stanoveno pouze pro nástavbové studium v denní i dálkové formě a studium dálkové či dálkové krácené. Lze čerpat zaměstnanecké benefity pro zaměstnance a rodinné příslušníky zřizovatele
Stipendium: motivační, prospěchové, mimořádné, podporující žáky v závislosti na docházce, od budoucího zaměstnance
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Koncepce školy: Střednědobá strategie rozvoje školy_SPŠD.pdf (1061 KB)
Školní řád:
Poslední výroční zpráva:
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, cizí jazyky, ICT, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, posilovna
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, adaptační kurzy, jarmarky a dílny, besedy a přednášky pro veřejnost
Zapojení ve specifických programech : Preventivní programy v rámci výchovného poradenství, programy Hospodářské komory Prahy (Top kempy, Workshopy), Motivační program DPP
Certifikáty škol: Ocenění "Dům zahraniční spolupráce za úspěšné projekty Erasmus+", "Hospodářská komora ČR" za vysokou úroveň odborné přípravy, "Řemeslník roku".
Domácí spolupráce : Spolupráce se základními školami (Praha 6, Praha 2, Praha 12), Národní pedagogický institut, neziskové organizace
Spolupráce s firmami: stáže ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, spolupráce se zaměstnavateli v zahraničí, jazykový pobyt v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem, studijní pobyt v zahraničí, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, vodácký kurz
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Junior Achievement Firma (JA Czech) , V průběhu školního roku se žáci zúčastní akcí pořádaných institucemi např.: Městská policie, Policejní muzeum, Osvětová beseda, Světluška, Dům národnostních menšin, Imperativ o.s., Hygienická stanice hl. m. Prahy. , Elixír do škol (Nadace ČS)
Specifické formy podpory žákům: sociálně znevýhodnění žáci, žáci s SPU mohou využívat podporu školního psychologa, speciálního pedagoga nebo výchovných poradců. Žákům jsou k dispozici v rámci konzultačních hodin. Nadaní žáci jsou zapojováni do soutěží a studentských projektů.
Přítomnost specialistů: školní psycholog, speciální pedagog, asistent pedagoga, výchovný poradce, školní metodik prevence
Nabídka dalšího vzdělávání: IT certifikace, kurz autoškoly, Svářecí škola
Rozvrhy hodin:
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách, WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: technické, ICT, jazykové, sportovní, programování/robotika
Místo pro trávení volného času: hřiště, studovna/knihovna, vyhrazená učebna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, školní dvůr
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, sociální sítě (web, Facebook, Instagram, LinkedIn) , žákovská knížka (elektronická), konzultační hodiny, e-mailová komunikace s učiteli, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), profil školy na sociální síti
Funkce školního informačního systému: možnost editace osobních údajů žáka, přehled klasifikace, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, e-omluvenka