Zde může být obrázek školy.

Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov, Mendelova 131

Škola / charakteristika školy
Název školy:Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov, Mendelova 131
Adresa školy: Ulice: Mendelova 131
Obec: Benešov
Kraj: Středočeský
PSČ: 256 01
Ředitel:PaedDr. Ivana Dobešová
Kontakt na školu Telefon: 317 723 284
Email: dobesova@zemsbn.cz
Web: http://www.zemsbn.cz
IČ:61664651
RED-IZO:600006689
Zřizovatel:Středočeský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Mendelova 131
Obec: Benešov
Kraj: Středočeský
PSČ: 256 01
Kontakt na školu: Telefon: 317 723 284
Fax: 317 723 284
IZO:061664651
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou, střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělání: denní, dálková, kombinovaná
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 510
Aktuální počet žáků: 467
Dny otevřených dveří (termín/y): 05.03.2015
Forma přijímacího řízení: test (výběr z možností), bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 12.4.2019
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD, vlak, integrovaná doprava, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: ano obojí
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Vstup do školy umožněn od: 6.30
Začátek první vyučovací hodiny: 7.10
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: od budoucího zaměstnance, prospěchové
Školní vzdělávací program: AFRA2c_2 opt. SVP_projektova_verze_MOV.pdf (3917,1 KB)
AFRA2b_2 opt.SVP_projektova_verze_MOV.pdf (3841,9 KB)
AFRA2a_2 opt. SVP_projektova_verze_MOV.pdf (4403,2 KB)
AFRA1_2 opt. SVP_projektova_verze_MOV.pdf (3350,4 KB)
Školní řád: Skolni rad_SS_2018-2019_UO.pdf (526 KB)
Skolni rad_SS_2018-2019_MO.pdf (744,1 KB)
Poslední výroční zpráva: Vyrocni zprava o cinnosti skoly za skolni rok 2017-2018.pdf (2584,2 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, praktické vyučování, chemie, biologie, cizí jazyky, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, posilovna, tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy, bazén, sportovní areál (atletika), ledová plocha
Specifické akce školy (pravidelné): adaptační kurzy, návštěvy kulturních akcí, plesy, tématické/projektové dny, sportovní dny, exkurze, sportovní kurz, lyžařský kurz
Domácí spolupráce : základní školy, ČZU v Praze, JČU v Českých Budějovicích, sociální partneři a budoucí zaměstnavatelé z praxe a výzkumných a vědeckých pracovišť
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: společné projekty se zahraničním subjektem, jazykový pobyt v zahraničí, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický, latinský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: vodácký kurz, turistika, bruslení, plavání nikoliv formou kurzu, lyžování, cyklistický kurz
Specifické formy podpory žákům: podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence, speciální pedagog, školní psycholog
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly, IT certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v části školy, počítače ve společných prostorách
Zájmové činnosti: golfistický kroužek, hudební, jazykové, rukodělné, přírodovědné, sportovní
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, tělocvična v areálu školy, školní dvůr, vyhrazená učebna, herna, zahrada
V blízkosti školy: veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, sport, kultura, ZUŠ
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: konzultační hodiny, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), profil školy na sociální síti, besedy o vzdělávání, třídní schůzky, školní informační systém, žákovská knížka (papírová), e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: e-omluvenka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, možnost editace osobních údajů žáka, přehled klasifikace
Vyšší odborná škola
Adresa: Ulice: Mendelova 131
Obec: Benešov
Kraj: Středočeský
PSČ: 256 01
Kontakt na školu: Telefon: 317 723 284
Fax: 317 723 284
IZO:110026471
Základní informace
Forma vzdělání: denní, dálková
Nejvyšší povolený počet studentů: 150
Aktuální počet studentů: 90
Počet přijatých studentů v aktuálním školním roce: 47
Přijímací zkoušky: ne
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky
Termín přijímacích zkoušek: červen 2019
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD, integrovaná doprava, autobus, parkování u školy, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Certifikáty: ECDL certifikát, řidičské oprávnění, oprávnění pro práci na kombajnu, řezání motorovou pilou
Roční školné v Kč: 4000
Snížené školné: klesne-li součet příjmů příslušníků domácnosti pod 1,5 násobku částky životního minima; o snížení částky školného až na 50 % rozhodne ředitel školy.
Přípravné kurzy pro uchazeče: ne
Školní řád: Skolni rad_VOS_2018-2019_denni_novy program.pdf (440,3 KB)
Poslední výroční zpráva: Vyrocni zprava o cinnosti skoly za skolni rok 2017-2018.pdf (2584,2 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: Zemědělské podnikání
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT učebny, laboratoř rostlinné výroby, laboratoř živočišné výroby, laboratoř chemie, laboratoř biologie,
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, odborné stáže
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: studijní pobyt v zahraničí, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, spolupráce se zaměstnavateli v zahraničí, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Obory vzdělání: 41-31-N/06 Zemědělské podnikání
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Nabídka dalšího vzdělávání: IT certifikace, kurz autoškoly, Oprávnění pro práci na kombajnu, řezání motorovou pilou
Služby studentům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v části školy, počítače ve společných prostorách
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, studovna/knihovna
Ubytování: ano
Stravování: ano
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Mendelova 131
Obec: Benešov
Kraj: Středočeský
PSČ: 256 01
Kontakt na školu: Telefon: 317 723 571
Fax: 317 723 284
IZO:108002187
Domov mládeže
Nejvyšší povolený počet lůžek: 70
Počet ubytovaných žáků a studentů: 70
Umístění vzhledem ke škole : v areálu školy/škol
Umístění v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: vlak, autobus, integrovaná doprava, MHD
Bezbariérový přístup: ne
Provoz zařízení během školního roku (od - do): Neděle - pátek
Termín pro podání přihlášky : ke konci června
Úplata za ubytování (v Kč): 1200,- Kč/měsíc
Úplata za stravování (v Kč): 87,- Kč za den
Nabídka zájmových činností: ano
Zaměření zájmových činností : rukodělné, hudební, společenské hry, sportovní, ICT, výtvarné
Další prostory: tělocvična, prostory pro zájmové činnosti, společenská místnost
Přístup k PC a internetu: WiFi ve společných prostorách, počítače ve společných prostorách, síťové připojení ve společných prostorách
Způsob informování zákonných zástupců: vnitřní informační systém, webové stránky, rodičovské schůzky, e-mailová komunikace
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Mendelova 131
Obec: Benešov
Kraj: Středočeský
PSČ: 256 01
Kontakt na školu: Telefon: 317 723 571
Fax: 317 723 284
IZO:102762830
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v areálu školy
Možnost výběru z více jídel: 3 a více jídel
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 20 - 30,- Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty:
Nápojové/potravinové automaty: ano