Zde může být obrázek školy.

Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov, Mendelova 131

Škola / charakteristika školy

Název školy:Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov, Mendelova 131
Adresa školy: Ulice: Mendelova 131
Obec: Benešov
Kraj: Středočeský
PSČ: 256 01
Ředitel:PaedDr. Ivana Dobešová
Kontakt na školu Telefon: 317 723 284
Email: dobesova@zemsbn.cz
Fax: 317 723 284
Web: http://www.zemsbn.cz
IČ:61664651
RED-IZO:600006689
Zřizovatel:Středočeský kraj
Typ zřizovatele:Kraj

Střední škola

Adresa: Ulice: Mendelova 131
Obec: Benešov
Kraj: Středočeský
PSČ: 256 01
Kontakt na školu: Telefon: 317 723 284
Fax: 317 723 284
IZO:061664651
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní, dálková, kombinovaná
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 510
Aktuální počet žáků: 467
Dny otevřených dveří (termín/y): 05.03.2015
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky, test (výběr z možností)
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 12.4.2019
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: vlak, MHD, integrovaná doprava, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: ano obojí
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Vstup do školy umožněn od: 6.30
Začátek první vyučovací hodiny: 7.10
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: prospěchové, od budoucího zaměstnance
Školní řád: Skolni rad_SS_2018-2019_UO.pdf (526 KB)
Skolni rad_SS_2018-2019_MO.pdf (744,1 KB)
Poslední výroční zpráva: Vyrocni zprava o cinnosti skoly za skolni rok 2017-2018.pdf (2584,2 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, ICT, cizí jazyky, knihovna, chemie, biologie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: bazén, tělocvična/sportovní hala, sportovní areál (atletika), mimo areál školy, ledová plocha, v areálu školy, posilovna
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, sportovní kurz, lyžařský kurz, adaptační kurzy, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, plesy
Domácí spolupráce : základní školy, ČZU v Praze, JČU v Českých Budějovicích, sociální partneři a budoucí zaměstnavatelé z praxe a výzkumných a vědeckých pracovišť
Spolupráce s firmami: stáže ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: jazykový pobyt v zahraničí, partnerské školy, společné projekty se zahraničním subjektem, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, latinský, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: vodácký kurz, turistika, lyžování, bruslení, plavání nikoliv formou kurzu, cyklistický kurz
Specifické formy podpory žákům: podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní psycholog, speciální pedagog, školní metodik prevence
Nabídka dalšího vzdělávání: IT certifikace, kurz autoškoly,
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v části školy, počítače ve společných prostorách
Zájmové činnosti: hudební, sportovní, jazykové, golfistický kroužek, rukodělné, přírodovědné
Místo pro trávení volného času: zahrada, vyhrazená učebna, tělocvična v areálu školy, školní dvůr, studovna/knihovna, herna
V blízkosti školy: sport, ZUŠ, kultura, DDM/středisko volného času, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: školní informační systém, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, profil školy na sociální síti, besedy o vzdělávání, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), konzultační hodiny, individuální schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák)
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, možnost editace osobních údajů žáka, e-omluvenka

Vyšší odborná škola

Adresa: Ulice: Mendelova 131
Obec: Benešov
Kraj: Středočeský
PSČ: 256 01
Kontakt na školu: Telefon: 317 723 284
Fax: 317 723 284
IZO:110026471
Základní informace
Forma vzdělání: denní, dálková
Nejvyšší povolený počet studentů: 150
Aktuální počet studentů: 90
Počet přijatých studentů v aktuálním školním roce: 47
Přijímací zkoušky: ne
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky
Termín přijímacích zkoušek: červen 2019
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: parkování u školy, integrovaná doprava, MHD, autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Certifikáty: ECDL certifikát, řidičské oprávnění, oprávnění pro práci na kombajnu, řezání motorovou pilou
Roční školné v Kč: 4000
Snížené školné: klesne-li součet příjmů příslušníků domácnosti pod 1,5 násobku částky životního minima; o snížení částky školného až na 50 % rozhodne ředitel školy.
Přípravné kurzy pro uchazeče: ne
Školní řád: Skolni rad_VOS_2018-2019_denni_novy program.pdf (440,3 KB)
Poslední výroční zpráva: Vyrocni zprava o cinnosti skoly za skolni rok 2017-2018.pdf (2584,2 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: Zemědělské podnikání
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT učebny, laboratoř rostlinné výroby, laboratoř živočišné výroby, laboratoř chemie, laboratoř biologie,
Specifické akce školy (pravidelné): odborné stáže, exkurze
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: spolupráce se zaměstnavateli v zahraničí, partnerské školy, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, studijní pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Obory vzdělání: 41-31-N/06 Zemědělské podnikání
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly, IT certifikace, Oprávnění pro práci na kombajnu, řezání motorovou pilou
Služby studentům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v části školy, počítače ve společných prostorách
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, studovna/knihovna
Ubytování: ano
Stravování: ano

Domov mládeže

Adresa: Ulice: Mendelova 131
Obec: Benešov
Kraj: Středočeský
PSČ: 256 01
Kontakt na školu: Telefon: 317 723 571
Fax: 317 723 284
IZO:108002187
Domov mládeže
Nejvyšší povolený počet lůžek: 70
Počet ubytovaných žáků a studentů: 70
Umístění vzhledem ke škole : v areálu školy/škol
Umístění v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, MHD, vlak, autobus
Bezbariérový přístup: ne
Provoz zařízení během školního roku (od - do): Neděle - pátek
Termín pro podání přihlášky : ke konci června
Úplata za ubytování (v Kč): 1200,- Kč/měsíc
Úplata za stravování (v Kč): 87,- Kč za den
Nabídka zájmových činností: ano
Zaměření zájmových činností : sportovní, ICT, společenské hry, výtvarné, rukodělné, hudební
Další prostory: společenská místnost, tělocvična, prostory pro zájmové činnosti
Přístup k PC a internetu: počítače ve společných prostorách, WiFi ve společných prostorách, síťové připojení ve společných prostorách
Způsob informování zákonných zástupců: vnitřní informační systém, e-mailová komunikace, webové stránky, rodičovské schůzky

Školní jídelna

Adresa: Ulice: Mendelova 131
Obec: Benešov
Kraj: Středočeský
PSČ: 256 01
Kontakt na školu: Telefon: 317 723 571
Fax: 317 723 284
IZO:102762830
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v areálu školy
Možnost výběru z více jídel: 3 a více jídel
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 20 - 30,- Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty:
Nápojové/potravinové automaty: ano