Zde může být obrázek školy.

Gymnázium Chotěboř

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium Chotěboř
Adresa školy: Ulice: Jiráskova 637
Obec: Chotěboř
Kraj: Vysočina
PSČ: 583 01
Ředitel:Mgr. Vladislav Smejkal
Kontakt na školu Telefon: 569 669 361
Email: gch@gch.cz
Web: www.gch.cz
IČ:60126639
RED-IZO:600011526
Zřizovatel:Kraj Vysočina
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Jiráskova 637
Obec: Chotěboř
Kraj: Vysočina
PSČ: 583 01
Kontakt na školu: Telefon: 569 669 360
IZO:102006920
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 420
Aktuální počet žáků: 374
Dny otevřených dveří (termín/y): 20. 11. 2019
Forma přijímacího řízení: test (výběr z možností), písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon, kamerový systém, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7.50
Začátek první vyučovací hodiny: 8.10
Roční školné v Kč: 0
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Koncepce školy: Vize_Gymnázium Chotěboř_zpráva.pdf (224,9 KB)
Školní vzdělávací program: SVP_G_2017.doc (1962,5 KB)
SVP_ZV_2018.doc (1823,2 KB)
Školní řád: Skolni_rad_Gymnazia Chotěboř_2018_GDPR.doc (140,8 KB)
Klasifikacni_řád_Gymnázia_Chotěboř_2013.pdf (349,6 KB)
Poslední výroční zpráva:
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, knihovna, chemie, fyzika, biologie, výtvarná výchova, hudební výchova, dějepis, zeměpis, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: posilovna, v areálu školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, tématické/projektové dny, plesy, adaptační kurzy, škola v přírodě/ozdravné pobyty, jarmarky a dílny, besedy a přednášky pro veřejnost, exkurze
Zapojení ve specifických programech : Ekoškola, Světová škola, Fairtrade (kroužky florbalu, volejbalu)
Certifikáty škol: Ekoškola, Světová škola, Fairtradová škola
Domácí spolupráce : Spolupráce s organizacemi ve městě a regionu - Městská knihovna Chotěboř, Informační centrum Chotěnoř, CHKO Železné hory, ČSOP Chotěboř, nezisková organizace SRPDŠ Gymnázia Chotěboř při škole
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, společné projekty se zahraničním subjektem, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, výměnné pobyty
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: latinský, ruský, německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, vodácký kurz, cyklistický kurz, lyžování
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Zvol si info (Zvol si info), Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Škola pro udržitelný život (SEVER), Světová škola (Člověk v tísni), Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum), 72 hodin (ČRDM), Pražský studentský sumit (Asociace pro mezinárodní otázky)
Specifické formy podpory žákům: Nadaní žáci, znevýhodnění žáci - ISP
Přítomnost specialistů: školní psycholog, školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Rozvrhy hodin:
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, počítače ve společných prostorách, WiFi v části školy, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: jazykové, přírodovědné, sportovní
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, školní dvůr, zahrada, vyhrazená učebna, herna
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna, kultura, DDM/středisko volného času, ZUŠ
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická)
Funkce školního informačního systému: e-omluvenka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace