Zde může být obrázek školy.

Gymnázium Třebíč

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium Třebíč
Adresa školy: Ulice: Masarykovo nám. 116/9
Obec: Třebíč
Kraj: Vysočina
PSČ: 674 01
Ředitel:RNDr. Alice Burešová
Kontakt na školu Telefon: 568 840 815
Email: gymnazium.trebic@gtr.cz
Web: www.gtr.cz
IČ:60418435
RED-IZO:600015343
Zřizovatel:Kraj Vysočina
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Masarykovo nám. 116/9
Obec: Třebíč
Kraj: Vysočina
PSČ: 674 01
Kontakt na školu: Telefon: 568 840 815
IZO:000559237
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 620
Aktuální počet žáků: 580
Dny otevřených dveří (termín/y): 20.10.2022;18.01.2023
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 13. a 14. 4. 2023 (4leté); 17. a 18. 4. 2023 (8leté)
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, kamerový systém, recepce s přítomností dospělé osoby, videotelefon
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD, autobus, vlak
Linka MHD nebo integrované dopravy: všechny linky MAD Třebíč
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 6.30
Začátek první vyučovací hodiny: 7.55
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: mimořádné
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Školní řád: ŠŘ_GTR_2022-2023.pdf (580 KB)
Poslední výroční zpráva: VZ GTR 2021 2022.pdf (1831,5 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, knihovna, chemie, fyzika, výtvarná výchova, biologie, hudební výchova, zeměpis, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, posilovna, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): jarmarky a dílny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, adaptační kurzy, plesy, tématické/projektové dny, výlety, sportovní dny, návštěvy kulturních akcí, exkurze, besedy a přednášky pro veřejnost, lyžařské výcvikové kurzy pro 1. ročník, letní sportovní kurzy pro 3. ročník; spolupráce se zahraničními SŠ - výměnné pobyty
Zapojení ve specifických programech : Rodiče vítáni, DofE, P-TECH, Příběhy našich sousedů
Certifikáty škol: Rodiče vítáni
Domácí spolupráce : s VŠ (UPOL, VUT Brno, JCU), se ZŠ města Třebíč, s firmami okresu Třebíč, MKS Třebíč, Rotary klub Třebíč
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, společné projekty se zahraničním subjektem, výměnné pobyty, studijní pobyt v zahraničí, jazykový pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, ruský, francouzský, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, plavání, cyklistický kurz, bruslení, lyžování, vodácký kurz
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy našich sousedů (Post Bellum), Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum), Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Otevřená věda (AV ČR), Zvol si info (Zvol si info)
Specifické formy podpory žákům: podpora nadaných žáků - individuální programy, CTM, Talnet, stáže na univerzitách; doučování žáků ohrožených školním neúspěchem
Přítomnost specialistů: školní psycholog, školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace, IT certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve třídách, učebny ICT, počítače ve společných prostorách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, BYOD
Zájmové činnosti: jazykové, hudební, přírodovědné, literárně-dramatické, programování/robotika, sportovní, ICT
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách, studovna/knihovna
V blízkosti školy: veřejná knihovna, kultura, ZUŠ, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), profil školy na sociální síti, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), školmí časopis/newsletter
Funkce školního informačního systému: přehled absence, e-nástěnka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, přehled klasifikace, e-třídní kniha - přehled učiva, e-omluvenka