Zde může být obrázek školy.

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56

Škola / charakteristika školy
Název školy:Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56
Adresa školy: Ulice: Vejprnická 56
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 318 00
Ředitel:Mgr. Lucie Vodičková
Kontakt na školu Telefon: 377 823 023
Email: info@osvsplzen.cz
Web: osvsplzen.cz
IČ:49774859
RED-IZO:600022986
Zřizovatel:Plzeňský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Vejprnická 56
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 318 02
Kontakt na školu: Telefon: 377 823 023
IZO:049774859
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 400
Aktuální počet žáků: 364
Dny otevřených dveří (termín/y): 25. listopadu 2022 od 13.00 do 16.30 hodin, 20. ledna 2023 od 13.00 do 16.30 hodin
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ne
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: autobus ČSAD č. 55, tramvaj č.2
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 6.30 hod.
Začátek první vyučovací hodiny: Teoretické vyučování v 8.00, odborný výcvik v 1. ročníku 7.00 hodin 2. a 3. ročník 6.30 hodn
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: motivační
Školní řád: Školní řád OŠVS 2022.pdf (330,4 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva OŠVS 2021-2022.pdf (1606,6 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy, sportovní areál (atletika), posilovna
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, exkurze, sportovní dny, návštěvy kulturních akcí, adaptační kurzy, jarmarky a dílny
Zapojení ve specifických programech : -
Domácí spolupráce : Část odborného výcviku probíhá na reálných pracovištích pod vedením učitelů odborného výcviku a instruktorů. Dále škola disponuje vlastními pracovišti, kde probíhá část odborného výcviku.
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách, celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce:
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků:
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, vodácký kurz, bruslení
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací:
Specifické formy podpory žákům: žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, žáci se zdravotním postižením, žáci z odlišných životních a kulturních podmínek, nadaní žáci, žáci s OMJ
Přítomnost specialistů: školní psycholog, asistent pedagoga, školní metodik prevence, výchovný poradce
Rozvrhy hodin: Rozvrh hodin platný od 1.9.2022.pdf (5926,3 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku:
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti:
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, Prodejna školy s posezením
V blízkosti školy: kultura, ZUŠ, park/přírodní zázemí, DDM/středisko volného času, sport, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka