Logo školy

Základní škola J. A. Komenského Dačice

Škola / charakteristika školy
Název školy: Základní škola J. A. Komenského Dačice
Adresa školy: Ulice: Komenského 7
Obec: Dačice V.
Kraj: Jihočeský
PSČ: 380 01
Ředitel:Ing. Eva Macků
Kontakt na školu Telefon: 384 420 434
Email: skola@zsdacice.eu
Web: www.zsdacice.eu
IČ:75000059
RED-IZO:600060403
Zřizovatel:Město Dačice
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Komenského 7
Obec: Dačice V.
Kraj: Jihočeský
PSČ: 380 01
Kontakt na školu: Telefon: 384 420 434
IZO:107721074
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 575
Aktuální počet žáků: 519
Dny otevřených dveří (termín/y): Každoročně 1/2 prosince obě pracoviště školy, březen, květen - odloučené pracoviště Bratrská s účastí zák. zástupců ve výuce
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 4.4.2024
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 5.4.2024
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, videotelefon
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Linka MHD nebo integrované dopravy: Zastávka autobusů přímo před budovou školy v Komenského ulici.
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 10
Vstup do školy umožněn od: 7:40 - hlavní budova Komenského, od 6:15 - pro všechny potřebné žáky odloučené pracoviště (budova v ul. Bratrská)
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Školní vzdělávací program - družina:
Školní řád: Školní řád od 1. 9. 2022.pdf (487,8 KB)
Školní řád od 1. 9. 2021.pdf (475,7 KB)
dodate_skolniho-radu_2019.pdf (82,8 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2223 pro obec EP 2409.pdf (859,3 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné, jazykové, informatika, sportovní
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, výtvarná výchova, praktické vyučování, zeměpis, knihovna, chemie, fyzika, biologie, cizí jazyky
Prostory pro výuku tělesné výchovy: sportovní areál (atletika), v areálu školy, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, ledová plocha
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, výlety, Jarní dílna, vánoční dílna, vánoční jarmark, Den Země environmentální projekt, Den dětí, Čertovská škola, setkání sovy Amosky - pro školáčky a předškoláčky. Procházka pohádkou - organizace oslav Dne dětí, Školáčci - přípravný kurz pro předškoláky, Soutěžíme s panem Popelou. Sportovní soutěže - fotbal, florbal, atletika. Adaptační pobyty pro žáky. , tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, besídky/akademie, adaptační kurzy, jarmarky a dílny, zahradní slavnosti, besedy a přednášky pro veřejnost
Zapojení ve specifických programech: PŠÚ - Kellner Family Foundation, Šablony JAK1, Zdravé zoubky, Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol, Recyklohraní, M.R.K.E.V, Rodiče vítáni, Menza, Školní program - pokladna
Certifikáty škol: Rodiče vítáni,
Domácí spolupráce : Bezpečně a zdravě - projekt k bezpečnosti a ochraně zdraví ve spolupráci s MP, Nemocnicí Dačice, IZS Jihočeského kraje, O Štít města Dačice - sportovní soutěž, Vánoce pro seniory, Vánoce pro MŠ, Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, bruslení, turistika, Sportovně zaměřené volnočasové aktivity pro žáky školy. Organizační zajištění soutěží pro školy celé ORP Dačice
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, genetická (hlásková) metoda, čtenářská dílna, splývavé čtení (Sfumato)
Metody výuky matematiky: výuka založená na činnostním učení
Alternativní písmo:
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Celé Česko čte dětem (CČČD), Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Badatelé.cz (Sdružení Tereza)
Specifické formy podpory žákům: Podpora žáků na základě doporučení poradenských pracovišť, speciální pedagog
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce, logoped
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, BYOD
Zájmové činnosti: sportovní, ICT, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, přírodovědné, rukodělné, zdravotnické, technické, literárně-dramatické, programování/robotika
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, školní dvůr, zahrada, venkovní učebna, klimatická zahrada, hřiště, vyhrazená učebna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: kultura, ZUŠ, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, sport, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: školní informační systém, individuální schůzky, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), konzultační hodiny, besedy o vzdělávání, Školáčci - přípravný kurz pro předškoláčky a jejich rodiče. Amoska - setkávání s předškoláky Počteníčko a počtení, čtecí chvilky ve školní knihovně Informace ze života školy www.zsdacice.eu, fb, ig, žákovská knížka (elektronická), profil školy na sociálních sítích
Funkce školního informačního systému: možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, e-nástěnka, možnost editace osobních údajů žáka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, přihlašování na akce, možnost platby/přehled zaplacení
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Komenského 7
Obec: Dačice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 380 01
Kontakt na školu: Telefon: 384 420 434
IZO:114400059
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ne
Kritéria přijímání: Účastníky školní družiny jsou žáci a žákyně prvního až třetího ročníku. Upřesnění v řádu školní družiny.
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 120 Kč
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ne
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6.15 - 7.50
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11.40 - 16.00
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, vnitřní informační systém