Směrnice ke stanovení výše úplaty za ŠD I. 2019

Základní škola a mateřská škola, Božice, příspěvková organizace 

Směrnice ke stanovení výše úplaty za pobyt ve školní družině

 

Obsah :           Čl. 1    Úvodní ustanovení

                        Čl. 2    Plátci

                       Čl. 3     Základní částka úplaty

Čl. 4    Podmínky splatnosti úplaty

Čl. 5    Snížení základní částky úplaty

Čl. 6    Závěrečná ustanovení

 

 

Vydal:

Základní škola a mateřská škola , Božice, příspěvková organizace

 

 

Schválila:

ředitel školy – Jan Peterka

 

 

Účinnost:

od 1. 9. 2019

 

 

Závaznost:

směrnice je závazná pro všechny zaměstnance ZŠ Božice

 

 

Ředitel Základní školy a mateřské školy, Božice, příspěvková organizace se součástí Školní družina na základě ustanovení § 123 odst. 4  zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání vydává tuto směrnici:

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

Tato směrnice stanoví výši úplaty za pobyt ve školní družině (dále jen „úplata“)  a podmínky splatnosti  úplaty.

 

Čl. 2

Plátci

Úplatu uhradí zákonný zástupce dítěte přijatého k pobytu ve školní družině (účastníka).  

 

Čl. 3

Základní částka úplaty

Základní částka úplaty za pobyt ve školní družině činí 200,- Kč na příslušný kalendářní měsíc  od 1.9.2019.

 

 

                                                                       Čl.4

                                                Podmínky splatnosti úplaty

 

 

  1. Úplata za pobyt ve školní družině za kalendářní měsíc je splatná předem, nejpozději do 15. dne aktuálního měsíce (viz. Vyhláška č.74/2005 v platném znění, § 11, odst.2).
  2. Snížení výše úplaty : na základě písemné žádosti plátce doručené řediteli Základní školy a doložené rozhodnutím příslušného úřadu, sníží ředitel základní částku úplaty stanovenou podle § 14 vyhlášky na polovinu, pokud žadatel splní některou z podmínek uvedených ve vyhlášce („O zájmovém vzdělávání“) v § 11, odst.3.
  3. Neuhrazení úplaty ve stanoveném termínu, nejpozději do konce měsíce, za který je plátce úplatu povinen zaplatit, je důvodem pro vyřazení žáka ze zájmového vzdělávání.

          

Čl.6

Závěrečná ustanovení

Tato směrnice nabývá účinnosti 1.9. 2019.

 

Jan Peterka, ředitel školy