Logo školy

Obchodní akademie Praha, s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Obchodní akademie Praha, s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Vinořská 163
Obec: Praha 9
Kraj: Praha
PSČ: 190 15
Ředitel:Ing. Mária Václavíková
Kontakt na školu Telefon: 286 857 164
Email: info@oapraha.cz
Web: www.oapraha.cz
IČ:25603698
RED-IZO:600005836
Zřizovatel:Obchodní akademie, s.r.o.
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Střední škola
Adresa: Ulice: Vinořská 163
Obec: Praha 9
Kraj: Praha
PSČ: 190 15
Kontakt na školu: Telefon: 286 857 164
Fax: 286 851 427
IZO:060447109
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní, dálková
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 376
Aktuální počet žáků: 276
Forma přijímacího řízení: pohovor, písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 12. 4. a 15. 4. 2019
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: klidná ulice, periferie
Dopravní dostupnost: autobus, vlak, integrovaná doprava, MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 201, 209, S3
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 10
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:35
Roční školné v Kč: 27900
Rozšířené informace o ročním školném: Sleva 10% oproti pololetní platbě školného
Stipendium: prospěchové
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Koncepce školy: koncepceskoly.doc (2257,9 KB)
Školní vzdělávací program: OA_SVP 2018-19.pdf (2464,3 KB)
Školní řád: školní řád 1819.pdf (556,7 KB)
Poslední výroční zpráva: vyrocni_zprava_2017_18final.doc (1263,1 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, cizí jazyky, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: ledová plocha, sportovní areál (atletika), venkovní hřiště, posilovna, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, adaptační kurzy
Zapojení ve specifických programech : Stáže, charitativní akce
Domácí spolupráce : Spolupráce s domácími firmami, zahraničními školami i firmami. Přednášky s odborníky z praxe.
Spolupráce s firmami: celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: studijní pobyt v zahraničí, partnerské školy, jazykový pobyt v zahraničí, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, výměnné pobyty
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, italský, španělský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: vodácký kurz, lyžování, turistika
Specifické formy podpory žákům: žáci se zdravotním postižením
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, asistent pedagoga, školní metodik prevence, školní psycholog
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace, IT certifikace
Rozvrhy hodin: rozvrh1819_2.8_třídy.pdf (40,7 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), sportovní, jazykové, literárně-dramatické, rukodělné, turistické
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, herna, školní dvůr, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: veřejná knihovna, sport, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), žákovská knížka (elektronická), žákovská knížka (papírová), školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, školmí časopis/newsletter, profil školy na sociální síti
Funkce školního informačního systému: přehled absence, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka, přehled klasifikace, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-třídní kniha - přehled učiva, možnost platby/přehled zaplacení, přihlašování na akce
Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Adresa: Ulice: Vinořská 163/17, Satalice
Obec: Praha 9
Kraj: Praha
PSČ: 190 15
Kontakt na školu:
IZO:181095882