Logo školy

Obchodní akademie Praha, s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Obchodní akademie Praha, s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Vinořská 163
Obec: Praha 9
Kraj: Praha
PSČ: 190 15
Ředitel:Ing. Mária Václavíková
Kontakt na školu Telefon: 286 857 164
Email: info@oapraha.cz
Web: www.oapraha.cz
IČ:25603698
RED-IZO:600005836
Zřizovatel:Obchodní akademie, s.r.o.
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Střední škola
Adresa: Ulice: Vinořská 163
Obec: Praha 9
Kraj: Praha
PSČ: 190 15
Kontakt na školu: Telefon: 286 857 164
IZO:060447109
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní, dálková
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 276
Aktuální počet žáků: 276
Dny otevřených dveří (termín/y): 7.12.2022, 7.1.2023, 15.2.2023
Forma přijímacího řízení: pohovor, písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: všeobecné studijní předpoklady, český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 13.4.2023, 14.4.2023
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: klidná ulice, periferie
Dopravní dostupnost: vlak, integrovaná doprava, MHD, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: 201, 209
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 10
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 7:30 (8:20)
Roční školné v Kč: 36000
Rozšířené informace o ročním školném: Sleva 10% oproti pololetní platbě školného
Stipendium: prospěchové
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Koncepce školy: koncepceskoly2021.doc (2293,2 KB)
Školní vzdělávací program: svp_2022_23.pdf (2914,6 KB)
Školní řád: skolni_rad_22 23.pdf (973,6 KB)
Poslední výroční zpráva: výroční zpráva 2021 2022.doc (1250,8 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, ICT, cizí jazyky
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, sportovní areál (atletika), mimo areál školy, venkovní hřiště, posilovna
Specifické akce školy (pravidelné): adaptační kurzy, výlety, plesy, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, besídky/akademie
Zapojení ve specifických programech : Stáže v zahraničí, charitativní akce
Domácí spolupráce : Spolupráce s domácími firmami, zahraničními školami i firmami. Přednášky s odborníky z praxe.
Spolupráce s firmami: stáže ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách, celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: studijní pobyt v zahraničí, jazykový pobyt v zahraničí, výměnné pobyty, partnerské školy, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: ruský, italský, španělský, německý, anglický, latinský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: bruslení, turistika, vodácký kurz, lyžování
Specifické formy podpory žákům: žáci se zdravotním postižením
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, asistent pedagoga, školní metodik prevence, školní psycholog
Nabídka dalšího vzdělávání: IT certifikace, jazykové certifikace, kurz autoškoly
Rozvrhy hodin: rozvrh2223_denní_třídy.pdf (73,7 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), literárně-dramatické, rukodělné, turistické, sportovní, taneční, jazykové
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, herna, školní dvůr, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, sport, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, profil školy na sociální síti, třídní schůzky, individuální schůzky, školmí časopis/newsletter
Funkce školního informačního systému: možnost editace osobních údajů žáka, možnost platby/přehled zaplacení, přihlašování na akce, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování
Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Adresa: Ulice: Vinořská 163/17, Satalice
Obec: Praha 9
Kraj: Praha
PSČ: 190 15
Kontakt na školu:
IZO:181095882