Zde může být obrázek školy.

Obchodní akademie Neveklov

Škola / charakteristika školy

Název školy:Obchodní akademie Neveklov
Adresa školy: Ulice: Školní 303
Obec: Neveklov
Kraj: Středočeský
PSČ: 257 56
Ředitel:Mgr Soňa Veisová
Kontakt na školu Telefon: 317 741 794
Email: oa@oaneveklov.cz
Fax: 317 741 042
Web: www.oaneveklov.cz
IČ:68422709
RED-IZO:600006778
Zřizovatel:Město Neveklov
Typ zřizovatele:Obec

Střední škola

Adresa: Ulice: Školní 303
Obec: Neveklov
Kraj: Středočeský
PSČ: 257 56
Kontakt na školu: Telefon: 317 741 794
Fax: 317 741 042
IZO:110450311
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 300
Aktuální počet žáků: 132
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ne
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, autobus
Začátek první vyučovací hodiny: 7,45
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Školní vzdělávací program: SVP-SM_2016_d17.pdf (8106,5 KB)
SVP-OAinf_2016_d17.pdf (8010,3 KB)
SVP-OAcij_2016_d17.pdf (8000,8 KB)
SVP-EL_2016_d17.pdf (8192 KB)
Školní řád: Pravidla pro klasifikaci 1. 2. 19.pdf (362,4 KB)
ŠKOLNÍ ŘÁD platný od 1.2.19.pdf (288,4 KB)
Poslední výroční zpráva: VZ17-18_final.pdf (2021,3 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, ICT, cizí jazyky
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, škola v přírodě/ozdravné pobyty, exkurze, výlety, návštěvy kulturních akcí, adaptační kurzy, jarmarky a dílny, sportovní dny, tématické/projektové dny
Zapojení ve specifických programech : Bezpečná škola, Recyklohraní, Člověk v tísni
Certifikáty škol: Škola pro udržitelný rozvoj
Domácí spolupráce : Střední a vysoké školy, Policie ČR, IZS, firmy v regionu, zřizovatel
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem, studijní pobyt v zahraničí, jazykový pobyt v zahraničí, sportovní pobyt v zahraničí, výměnné pobyty
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: ruský, anglický, německý
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: anglický, ruský, německý
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, turistika, lyžování, vodácký kurz, cyklistický kurz, bruslení
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Škola pro udržitelný život (SEVER), Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Junior Achievement Firma (JA Czech)
Specifické formy podpory žákům: Žáci s SPU, slabší i nadaní žáci, žáci se zdravotním postižením
Přítomnost specialistů: školní psycholog, školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: sportovní, ICT, jazykové
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, sport, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, školmí časopis/newsletter, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, profil školy na sociální síti
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace, možnost editace osobních údajů žáka, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence

Domov mládeže

Adresa: Ulice: Školní 303
Obec: Neveklov
Kraj: Středočeský
PSČ: 257 56
Kontakt na školu: Telefon: 317 744 200
Fax: 317 741 042
IZO:110450329
Domov mládeže
Nejvyšší povolený počet lůžek: 64
Umístění vzhledem ke škole : v areálu školy/škol
Umístění v obci: širší centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, autobus
Bezbariérový přístup: ano zcela
Úplata za ubytování (v Kč): 1400
Nabídka zájmových činností: ano
Zaměření zájmových činností : sportovní, ICT, výtvarné, turistické
Další prostory: společenská místnost, prostory pro zájmové činnosti
Přístup k PC a internetu: počítače ve společných prostorách, WiFi ve společných prostorách, WiFi v pokojích
Způsob informování zákonných zástupců: rodičovské schůzky, webové stránky, e-mailová komunikace, vnitřní informační systém