Zde může být obrázek školy.

Obchodní akademie Neveklov

Škola / charakteristika školy
Název školy:Obchodní akademie Neveklov
Adresa školy: Ulice: Školní 303
Obec: Neveklov
Kraj: Středočeský
PSČ: 257 56
Ředitel:Mgr. Barbora Votrubová
Kontakt na školu Telefon: 317 741 794
Mobil: 725 187 444
Email: oa@oaneveklov.cz
Web: www.oaneveklov.cz
IČ:68422709
RED-IZO:600006778
Zřizovatel:Město Neveklov
Typ zřizovatele:Obec
Střední škola
Adresa: Ulice: Školní 303
Obec: Neveklov
Kraj: Středočeský
PSČ: 257 56
Kontakt na školu: Telefon: 317 741 794
IZO:110450311
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 300
Aktuální počet žáků: 132
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ne
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus, integrovaná doprava
Začátek první vyučovací hodiny: 7,45
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Školní vzdělávací program: SVP-SM_2016_d17.pdf (8106,5 KB)
SVP-OAinf_2016_d17.pdf (8010,3 KB)
SVP-OAcij_2016_d17.pdf (8000,8 KB)
SVP-EL_2016_d17.pdf (8192 KB)
Školní řád: Pravidla pro klasifikaci 1. 2. 19.pdf (362,4 KB)
ŠKOLNÍ ŘÁD platný od 1.2.19.pdf (288,4 KB)
Poslední výroční zpráva: VZ17-18_final.pdf (2021,3 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, cizí jazyky, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): škola v přírodě/ozdravné pobyty, jarmarky a dílny, plesy, výlety, tématické/projektové dny, adaptační kurzy, sportovní dny, návštěvy kulturních akcí, exkurze
Zapojení ve specifických programech : Bezpečná škola, Recyklohraní, Člověk v tísni
Certifikáty škol: Škola pro udržitelný rozvoj
Domácí spolupráce : Střední a vysoké školy, Policie ČR, IZS, firmy v regionu, zřizovatel
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: společné projekty se zahraničním subjektem, výměnné pobyty, partnerské školy, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, jazykový pobyt v zahraničí, sportovní pobyt v zahraničí, studijní pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: ruský, německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: německý, anglický, ruský
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: německý, ruský, anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, vodácký kurz, cyklistický kurz, turistika, bruslení, lyžování
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Junior Achievement Firma (JA Czech) , Škola pro udržitelný život (SEVER), Jeden svět na školách (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: Žáci s SPU, slabší i nadaní žáci, žáci se zdravotním postižením
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence, školní psycholog
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: ICT, jazykové, sportovní
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, sport, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, konzultační hodiny, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), profil školy na sociální síti, školmí časopis/newsletter, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák)
Funkce školního informačního systému: možnost editace osobních údajů žáka, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Školní 303
Obec: Neveklov
Kraj: Středočeský
PSČ: 257 56
Kontakt na školu: Telefon: 317 744 200
IZO:110450329
Domov mládeže
Nejvyšší povolený počet lůžek: 64
Umístění vzhledem ke škole : v areálu školy/škol
Umístění v obci: klidná ulice, širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus, integrovaná doprava
Bezbariérový přístup: ano zcela
Úplata za ubytování (v Kč): 1400
Nabídka zájmových činností: ano
Zaměření zájmových činností : výtvarné, ICT, sportovní, turistické
Další prostory: prostory pro zájmové činnosti, společenská místnost
Přístup k PC a internetu: počítače ve společných prostorách, WiFi ve společných prostorách, WiFi v pokojích
Způsob informování zákonných zástupců: vnitřní informační systém, e-mailová komunikace, rodičovské schůzky, webové stránky