Logo školy

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední průmyslová škola strojnická Olomouc
Adresa školy: Ulice: 17. listopadu 995/49
Obec: Olomouc
Kraj: Olomoucký
PSČ: 779 00
Ředitel:Mgr. Karel Neumann
Kontakt na školu Telefon: 585 549 111
Email: spssol@spssol.cz
Web: www.spssol.cz
IČ:00601748
RED-IZO:600017010
Zřizovatel:Olomoucký kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: tř. 17. listopadu 49
Obec: Olomouc
Kraj: Olomoucký
PSČ: 772 11
Kontakt na školu: Telefon: 585 549 111
Fax: 585 549 110
IZO:000601748
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: dálková, denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 600
Aktuální počet žáků: 420
Dny otevřených dveří (termín/y): 24.,25.11.2021,04.12.2021, 19.1.2022
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 12 a 13. 4. 2022
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD, vlak, integrovaná doprava, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: 20,11,701,700
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 10
Vstup do školy umožněn od: 7 hodin
Začátek první vyučovací hodiny: 8 hodin
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: prospěchové, od budoucího zaměstnance
Přípravné kurzy:
Koncepce školy: Koncepce školy 2014 ČŠI.doc (81,9 KB)
Školní vzdělávací program: SVP_PPK_2013_uvod.pdf (345,5 KB)
SVP_PPK_zkracene.pdf (336,9 KB)
SVP_PPV_2013_uvod.pdf (346,7 KB)
Školní řád: Školní řád (platný od 1. 9. 2021).pdf (5325,2 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva školy- 2020_2021.pdf (2758,5 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, cizí jazyky, knihovna, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, posilovna, tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): škola v přírodě/ozdravné pobyty, exkurze, tématické/projektové dny, plesy, besídky/akademie, výlety, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, adaptační kurzy
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: studijní pobyt v zahraničí, spolupráce se zaměstnavateli v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: 72 hodin (ČRDM), Jeden svět na školách (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: slabší žáci,sociálně znevýhodnění žáci, s poruchami učení
Přítomnost specialistů: školní psycholog, výchovný poradce, školní metodik prevence
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly, Autodesk Academia, svářecké kurzy
Rozvrhy hodin: Zvonění na jednotlivé hodiny.docx (37,8 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: technické, sportovní, rukodělné, jazykové, ICT, literárně-dramatické
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, školní dílny, posilovna a tělocvična školy, školní dvůr, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, kultura, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: školní informační systém, třídní schůzky, žákovská knížka (elektronická), e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, profil školy na sociální síti, konzultační hodiny, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák)
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace, přehled absence, možnost editace osobních údajů žáka, e-třídní kniha - přehled učiva, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy