Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234

Škola / charakteristika školy

Název školy:Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234
Adresa školy: Ulice: Komenského 234
Obec: Hradec Králové
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 500 03
Ředitel:PaedDr. Soňa Lamichová
Kontakt na školu Telefon: 495 075 111
Email: zshk@zshk.cz
Fax: 495 513 485
Web: www.zshk.cz
IČ:00581101
RED-IZO:600019772
Zřizovatel:Královéhradecký kraj
Typ zřizovatele:Kraj

Střední škola

Adresa: Ulice: Komenského 234
Obec: Hradec Králové
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 500 03
Kontakt na školu: Telefon: 495 075 111
Fax: 495 513 485
IZO:110030591
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 670
Aktuální počet žáků: 603
Dny otevřených dveří (termín/y): 22. 11. 2018, 23.1.2019
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 12.4.2019, 15.4.2019
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, videotelefon, kamerový systém
Umístění školy v obci: centrum, širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: trolejbus č. 2, 6
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 10
Vstup do školy umožněn od: 6,30
Začátek první vyučovací hodiny: 7,10
Koncepce školy: Strategie rozvoje školy_2014.pdf (874,3 KB)
Školní řád: Skolni_rad_SZS_2018.pdf (300,2 KB)
Poslední výroční zpráva: Vyrocni_zprava_2017_2018.pdf (2501,8 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné - přírodovědné, odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, biologie, chemie, fyzika, ICT, cizí jazyky, dějepis, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, mimo areál školy, posilovna, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, exkurze, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, adaptační kurzy
Zapojení ve specifických programech : Zdravá škola, pilotní škola Kin-ball, Fakultní škola UHK
Certifikáty škol: Fairtradová škola
Domácí spolupráce : Základní školy a zdravotnická zařízení v regionu, Pedagogická fakulta UHK, Městská policie HK
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, studijní pobyt v zahraničí, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem, výměnné pobyty
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský, Latinský jazyk
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, turistika, vodácký kurz
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Elixír do škol (Nadace ČS), 72 hodin (ČRDM), Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Škola pro udržitelný život (SEVER)
Specifické formy podpory žákům: systematická podpora žáků zdravotně či sociálně znevýhodněných, využití školního psychologa
Přítomnost specialistů: školní psycholog, školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky Zdravotník zotavovacích akcí Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogy
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v části školy, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, BYOD
Zájmové činnosti: sportovní, rukodělné, přírodovědné, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, turistické, zdravotnické
Místo pro trávení volného času: zahrada, studovna/knihovna, vestibul školy
V blízkosti školy: sport, kultura, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: profil školy na sociální síti, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování

Vyšší odborná škola

Adresa: Ulice: Komenského 234
Obec: Hradec Králové
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 500 03
Kontakt na školu: Telefon: 495 075 111
Fax: 495 513 485
IZO:110030621
Základní informace
Forma vzdělání: denní, kombinovaná
Nejvyšší povolený počet studentů: 322
Aktuální počet studentů: 230
Počet přijatých studentů v aktuálním školním roce: 90
Dny otevřených dveří (termíny): kdykoliv po domluvě
Přijímací zkoušky: ano, v některých oborech
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky, test (výběr z možností), pohovor, test všeobecných studijních předpokladů
Termín přijímacích zkoušek: 26.6.2019 a 21.8.2019
Bezbariérový přístup: ano, částečně
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: trojejbus č. 2 a 6
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 10
Roční školné v Kč: 3000
Snížené školné: sleva až 50% z prospěchových či sociálních důvodů
Stipendium: prospěchové, motivační
Přípravné kurzy pro uchazeče: ne
Koncepce školy: Strategie rozvoje školy_2014.pdf (874,3 KB)
Školní řád: Skolni_rad_VOS_2018.pdf (298,8 KB)
Poslední výroční zpráva: Vyrocni_zprava_2017_2018.pdf (2501,8 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: zdravotnictví
Speciálně vybavené odborné učebny: ano
Specifické akce školy (pravidelné): tematické/projektové dny, exkurze, odborné stáže, plesy
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Obory vzdělání: 53-41-N/11 Diplomovaná všeobecná sestra, 53-43-N/11 Diplomovaný farmaceutický asistetnt, 53-43-N/21 Diplomovaný zdravotní laborant, 53-44-N/11 Diplomovaný zubní technik
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, italský, latinský jazyk
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Nabídka dalšího vzdělávání: Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky Zdravotník zotavovacích akcí Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogy
Služby studentům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače v učebnách, WiFi v části školy
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, vestibul školy
Ubytování: ano
Stravování: ano

Domov mládeže

Adresa: Ulice: Hradecká 868
Obec: Hradec Králové
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 500 03
Kontakt na školu: Telefon: 495 512 003
Fax: 495 075 111
IZO:110030605
Domov mládeže
Nejvyšší povolený počet lůžek: 190
Počet ubytovaných žáků a studentů: 179
Umístění vzhledem ke škole : v blízkosti školy/škol
Umístění v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 2, 1
Bezbariérový přístup: ano částečně
Provoz zařízení během školního roku (od - do): 31.8. - 30. 6.
Termín pro podání přihlášky : 31.5.
Úplata za ubytování (v Kč): 900 - 1300
Úplata za stravování (v Kč): 620,- Kč/měsíc
Nabídka zájmových činností: ano
Zaměření zájmových činností : sportovní, výtvarné, literárně-dramatické, společenské hry, rukodělné
Další prostory: společenská místnost, prostory pro zájmové činnosti
Přístup k PC a internetu: počítače ve společných prostorách, WiFi ve společných prostorách, WiFi v pokojích
Způsob informování zákonných zástupců: rodičovské schůzky, webové stránky, e-mailová komunikace

Školní jídelna

Adresa: Ulice: Hradecká 868
Obec: Hradec Králové
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 500 03
Kontakt na školu: Telefon: 495 513 454
Fax: 495 513 485
IZO:110100131
Stravování
Školní jídelna/výdejna: dále než 200 m od školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 31,- Kč
Bufet: ano
Nápojové/potravinové automaty: ano