Logo školy

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234

Škola / charakteristika školy
Název školy:Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234
Adresa školy: Ulice: Komenského 234
Obec: Hradec Králové
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 500 03
Ředitel:PaedDr. Soňa Lamichová
Kontakt na školu Telefon: 495 075 111
Email: zshk@zshk.cz
Web: www.zshk.cz
IČ:00581101
RED-IZO:600019772
Zřizovatel:Královéhradecký kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Komenského 234
Obec: Hradec Králové
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 500 03
Kontakt na školu: Telefon: 495 075 111
Fax: 495 513 485
IZO:110030591
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 640
Aktuální počet žáků: 635
Dny otevřených dveří (termín/y): 3. 2. 2021
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 12.4.2021, 13.4.2021
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, videotelefon, kamerový systém
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: trolejbus č. 2, 4, 6
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 10
Vstup do školy umožněn od: 6,00
Začátek první vyučovací hodiny: 7,10
Koncepce školy: Strategie rozvoje školy_do 2026.docx (89,1 KB)
Školní řád: 125_Skolni_rad_SZS_2020.doc (133,6 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva školní rok 2019_2020.pdf (828,5 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné, všeobecné - přírodovědné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, cizí jazyky, dějepis, ICT, fyzika, chemie, biologie, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, posilovna, venkovní hřiště, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): besedy a přednášky pro veřejnost, exkurze, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, tématické/projektové dny, plesy, návštěvy kulturních akcí, výlety, adaptační kurzy
Zapojení ve specifických programech : Zdravá škola, pilotní škola Kin-ball, Fakultní škola UHK, Fairtradová škola
Certifikáty škol: Fairtradová škola, Škola podporující zdraví, Doporučeno zaměstnavateli, Škola firmě
Domácí spolupráce : Základní školy, mateřská škola, zdravotnická a sociální zařízení v regionu, Pedagogická fakulta UHK, Městská policie HK
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, výměnné pobyty, společné projekty se zahraničním subjektem, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, studijní pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, Latinský jazyk, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, turistika, vodácký kurz
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Škola pro udržitelný život (SEVER), Elixír do škol (Nadace ČS), Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), 72 hodin (ČRDM)
Specifické formy podpory žákům: systematická podpora žáků zdravotně či sociálně znevýhodněných, využití školního psychologa
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, školní psycholog, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky Zdravotník zotavovacích akcí Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogy
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: BYOD, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: technické, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, turistické, zdravotnické, sportovní, rukodělné, přírodovědné
Místo pro trávení volného času: vestibul školy, studovna/knihovna, zahrada
V blízkosti školy: sport, kultura, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, třídní schůzky, profil školy na sociální síti
Funkce školního informačního systému: výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace
Vyšší odborná škola
Adresa: Ulice: Komenského 234
Obec: Hradec Králové
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 500 03
Kontakt na školu: Telefon: 495 075 111
Fax: 495 513 485
IZO:110030621
Základní informace
Forma vzdělání: denní, kombinovaná
Nejvyšší povolený počet studentů: 440
Aktuální počet studentů: 282
Počet přijatých studentů v aktuálním školním roce: 136
Dny otevřených dveří (termíny): kdykoliv po domluvě
Přijímací zkoušky: ano, v některých oborech
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky, test (výběr z možností)
Termín přijímacích zkoušek: 23.6.2021 a 19.8.2021
Bezbariérový přístup: ano, zcela
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: trojejbus č. 2, 4 a 6
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 10
Roční školné v Kč: 3000
Snížené školné: sleva až 50 % z prospěchových či sociálních důvodů
Stipendium: prospěchové, motivační
Přípravné kurzy pro uchazeče: ne
Koncepce školy: Strategie rozvoje školy_do 2026.docx (89,1 KB)
Školní řád: 126_Skolni_rad_VOS_2020.doc (102,4 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva školní rok 2019_2020.pdf (828,5 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: zdravotnictví
Speciálně vybavené odborné učebny: ano
Specifické akce školy (pravidelné): tematické/projektové dny, exkurze, odborné stáže, plesy
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: studijní pobyt v zahraničí, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Obory vzdělání: 53-41-N/11 Diplomovaná všeobecná sestra, 53-43-N/11 Diplomovaný farmaceutický asistetnt, 53-43-N/21 Diplomovaný zdravotní laborant, 53-44-N/11 Diplomovaný zubní technik, 53-41-N/51 Diplomovaní dětská sestra
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, italský, latinský jazyk
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Nabídka dalšího vzdělávání: Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky Zdravotník zotavovacích akcí Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogy
Služby studentům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače v učebnách, WiFi v celé škole
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, vestibul školy
Ubytování: ano
Stravování: ano
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Hradecká 868
Obec: Hradec Králové
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 500 03
Kontakt na školu: Telefon: 495 512 003
Fax: 495 075 111
IZO:110030605
Domov mládeže
Nejvyšší povolený počet lůžek: 190
Počet ubytovaných žáků a studentů: 190
Umístění vzhledem ke škole : v blízkosti školy/škol
Umístění v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 2, 4
Bezbariérový přístup: ano částečně
Provoz zařízení během školního roku (od - do): 31.8. - 30. 6.
Termín pro podání přihlášky : 31.5.
Úplata za ubytování (v Kč): 900 - 1300
Úplata za stravování (v Kč): 1860,- Kč/měsíc
Nabídka zájmových činností: ano
Zaměření zájmových činností : jazykové, dívčí klub, floristika, relaxace, autogenní trénink, kroužek vaření, sportovní, výtvarné, rukodělné, literárně-dramatické, společenské hry
Další prostory: prostory pro zájmové činnosti, společenská místnost
Přístup k PC a internetu: WiFi v pokojích, WiFi ve společných prostorách, počítače ve společných prostorách
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, e-mailová komunikace, rodičovské schůzky, vnitřní informační systém
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Hradecká 868
Obec: Hradec Králové
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 500 03
Kontakt na školu: Telefon: 495 513 454
Fax: 495 513 485
IZO:110100131
Stravování
Školní jídelna/výdejna: dále než 200 m od školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 34,- Kč
Bufet: ano
Nápojové/potravinové automaty: ano