Zde může být obrázek školy.

Základní škola a mateřská škola logopedická, Brno, Veslařská 234

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a mateřská škola logopedická, Brno, Veslařská 234
Adresa školy: Ulice: Veslařská 234
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 637 00
Ředitel:PhDr. Mgr. Petr Kopečný, Ph.D.
Kontakt na školu Telefon: +420 517 543 100
Mobil: +420 770 127 281
Email: petr.kopecny@zslogo.cz
Web: http://www.zslogo.cz
IČ:62157787
RED-IZO:600025110
Zřizovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Typ zřizovatele:Státní správa (MŠMT)
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Veslařská 234
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 637 00
Kontakt na školu: Telefon: +420 517 543 100
Fax: 547 211 520
IZO:110023447
Základní škola
Adresa: Ulice: Veslařská 234
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 637 00
Kontakt na školu: Telefon: +420 517 543 100
Fax: 547 211 520
IZO:062157787
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 170
Aktuální počet žáků: 151
Dny otevřených dveří (termín/y): Dle domluvy nebo každoročně v rámci Zahradní slavnosti na konci července.
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: periferie
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 25, 26, 44, 84, 1
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 7:45
Začátek první vyučovací hodiny: 8
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: Do Základní školy a mateřské školy logopedické přicházejí děti a žáci s narušenou komunikační schopností, kterou nelze odstranit foniatrickou ani logopedickou ambulantní péčí. Jedná se o nejtěžší poruchy řeči, nejrůznější formy mutismu, opožděný vývoj řeči, těžké dyslalie, vývojové dysfázie, palatolalie, lehčí sluchové postižení a specifické vývojové poruchy učení, které přetrvávají po reedukaci řečové vady. Hlavním úkolem školy je vybudovat u dětí a žáků řeč a vybavit je poznatky pro zvládnutí základní školy. Vstupní, průběžnou a výstupní diagnostiku dětí a žáků spojenou s poradenskou činností provádí SPC při škole. Řeč je u dětí a žáků rozvíjena jako hlavní prostředek komunikace a duševního rozvoje.
Prostory pro výuku tělesné výchovy: bazén, tělocvična/sportovní hala, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, besedy a přednášky pro veřejnost, jarmarky a dílny, zahradní slavnosti, adaptační kurzy, výlety, sportovní dny, návštěvy kulturních akcí, besídky/akademie, exkurze
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, genetická (hlásková) metoda, splývavé čtení (Sfumato), globální čtení, motorické čtení, čtenářská dílna
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, asistent pedagoga, školní metodik prevence, speciální pedagog, školní psycholog, logoped
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, WiFi v části školy
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: rukodělné, technické, taneční, výtvarné (např. malování, keramika), jazykové, ICT, sportovní
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách, vyhrazená učebna, herna
V blízkosti školy: kultura, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), konzultační hodiny, telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), individuální schůzky, třídní schůzky
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Veslařská 234
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 637 00
Kontakt na školu: Telefon: +420 517 543 100
Fax: 547 211 520
IZO:110035437
Internát
Adresa: Ulice: Veslařská 234
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 637 00
Kontakt na školu: Telefon: +420 517 543 100
Fax: 547 211 520
IZO:103167919
Speciálně pedagogické centrum
Adresa: Ulice: Veslařská 234
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 637 00
Kontakt na školu: Telefon: +420 517 543 100
Fax: 547 211 520
IZO:110023439
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Veslařská 234
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 637 00
Kontakt na školu: Telefon: +420 517 543 100
Fax: 547 211 520
IZO:103167897