Zde může být obrázek školy.

Základní škola Šternberk, Olomoucká 76

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Šternberk, Olomoucká 76
Adresa školy: Ulice: Olomoucká 76
Obec: Šternberk
Kraj: Olomoucký
PSČ: 785 01
Ředitel:Mgr. Zuzana Parmová
Kontakt na školu Telefon: 585 012 851
Email: zvs-sternberk@seznam.cz
Web: www.zspraktickastbk.cz
IČ:61989789
RED-IZO:600026558
Zřizovatel:Olomoucký kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Základní škola
Adresa: Ulice: Olomoucká 76
Obec: Šternberk
Kraj: Olomoucký
PSČ: 785 01
Kontakt na školu: Telefon: 585 012 851
IZO:108012832
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 130
Aktuální počet žáků: 59
Dny otevřených dveří (termín/y): červen
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: Zajištěn dohled nepedagogickým pracovníkem
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD, integrovaná doprava, autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 7.40
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: + DK 2020.pdf (207,9 KB)
Školní vzdělávací program - družina: FIN ŠVP ŠD 2016.pdf (652,7 KB)
Školní řád: SKOLNI_RAD_2020_UZ.pdf (855,2 KB)
Poslední výroční zpráva: Fin. VZ_19_20_dle GDPR.pdf (604,9 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami: a) lehké mentální postižení b) střední mentální postižení c) těžké mentální postižení d) mentální postižení v kombinaci s jiným postižením (zrakové, sluchové, pohybové) e) autismus f) vzdělávání žáků s vývojovými poruchami chování či diagnózou ADHD g) vzdělávání žáků - klientů dětského oddělení PL Šternberk
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, ICT, výtvarná výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, exkurze, jarmarky a dílny, besídky/akademie
Zapojení ve specifických programech: Recyklohraní, Krokus, MAS Šternbersko, o.p.s : SPOKEŠ - Společně za kvalitní vzdělávání, Women for Women, o.p.s. : Obědy pro děti.
Certifikáty škol: Bezpečná organizace
Domácí spolupráce : MAS Šternbersko, o.p.s, SPC při PPP Olomouc, U Sportovní haly1, OSPOD Město Šternberk, PČR - obvodní odd. Šternberk, Zdravotní ústav Olomouc, SOŠ Strojírenská a lesnická Šternberk,
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: bruslení, plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, globální čtení, čtenářská dílna
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: ROK REVOLUCE - Knihovna Václava Havla
Specifické formy podpory žákům: CENTRUM PODPORY : výchovný poradce, školní psycholog, doučování, speciálně ped. podpora, individuální podpora IT (nastavení a ovládání techniky), sociální poradenstvíy),
Přítomnost specialistů: školní psycholog, sociální poradenství , logoped, speciální pedagog, školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: rukodělné, výtvarné (např. malování, keramika)
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, zahrada, hřiště, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: DDM/středisko volného času, ZUŠ, veřejná knihovna, kultura, park/přírodní zázemí, dopravní hřiště, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, konzultační hodiny, profil školy na sociálních sítích, besedy o vzdělávání, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová)
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Olomoucká 76
Obec: Šternberk
Kraj: Olomoucký
PSČ: 785 01
Kontakt na školu: Telefon: 585 012 851
IZO:150025351
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Olomoucká 76
Obec: Šternberk
Kraj: Olomoucký
PSČ: 785 01
Kontakt na školu: Telefon: 585 012 851
IZO:110300483
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 25,- až 30,- Kč
Bufet: ne
Nápojové/potravinové automaty: ne