Zde může být obrázek školy.

Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník
Adresa školy: Ulice: Masarykovo náměstí 252
Obec: Lužná
Kraj: Středočeský
PSČ: 270 51
Ředitel:PaedDr. Miroslava Pechová
Kontakt na školu Telefon: 313 537 873
Email: zsluzna@iol.cz
Web: http://www.zsluzna.cz
IČ:47014369
RED-IZO:600055809
Zřizovatel:Obec Lužná
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Školská 447
Obec: Lužná
Kraj: Středočeský
PSČ: 270 51
Kontakt na školu: Telefon: 313 537 839
IZO:150059272
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 70
Aktuální počet dětí: 61
Dny otevřených dveří (termín/y): prosinec, březen, červen ( besídky pro rodiče )
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: 3
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Škola je otevřena od: 6.30
Měsíční poplatek/školné v Kč: 400
Školní vzdělávací program: ŠVP PV.pdf (1748,2 KB)
Školní řád: Školní řád.pdf (774,4 KB)
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: EVVO
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, návštěvy kulturních akcí, besídky/akademie, tématické/projektové dny, sportovní dny, jarmarky a dílny, zahradní slavnosti
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: turistika
Přítomnost specialistů: školní asistent
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Základní škola
Adresa: Ulice: Masarykovo náměstí 252
Obec: Lužná
Kraj: Středočeský
PSČ: 270 51
Kontakt na školu: Telefon: 313 537 873
Fax: 313 537 873
IZO:102602107
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 250
Aktuální počet žáků: 176
Dny otevřených dveří (termín/y): prosinec, březen
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 9.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2021
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: klidová zóna, centrum
Dopravní dostupnost: MHD, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: 3
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 6.10
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 0
Koncepce školy:
Charakteristika školy
Zaměření: přírodovědné, hudební, všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, knihovna, biologie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): jarmarky a dílny, exkurze, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, návštěvy kulturních akcí, výlety, tématické/projektové dny, besídky/akademie
Zapojení ve specifických programech: Škola v lese - les ve škole
Domácí spolupráce : SRPŠ, AMK, kulturní komise zřizovatele školy,SDH Lužná, MS Hlavačov, SČCH
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: vodácký kurz, bruslení, plavání, lyžování, cyklistický kurz
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Badatelé.cz (Sdružení Tereza), Globe (Sdružení Tereza)
Specifické formy podpory žákům: doučování žáků ohrožených školním neúspěchem
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce, školní asistent
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: sportovní, jazykové, přírodovědné, výtvarné (např. malování, keramika), rukodělné, hudební, technické, zdravotnické
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, zahrada, hřiště, vyhrazená učebna, studovna/knihovna
V blízkosti školy: DDM/středisko volného času, veřejná knihovna, ZUŠ, kultura, sport, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (elektronická), konzultační hodiny, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, školní informační systém, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák)
Funkce školního informačního systému: možnost platby/přehled zaplacení, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka, možnost editace osobních údajů žáka, přihlašování na akce
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Masarykovo náměstí 252
Obec: Lužná
Kraj: Středočeský
PSČ: 270 51
Kontakt na školu: Telefon: 313 537 873
IZO:114100144
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 150
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ne
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6.30 - 7.45
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11.40 - 16.30
Způsob informování zákonných zástupců: vnitřní informační systém, e-mailová komunikace
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Masarykovo náměstí 252
Obec: Lužná
Kraj: Středočeský
PSČ: 270 51
Kontakt na školu: Telefon: 313 537 873
IZO:102762651
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 28
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Školská
Obec: Lužná
Kraj: Středočeský
PSČ: 270 51
Kontakt na školu: Telefon: 313 537 873
Fax: 313 537 873
IZO:181007011
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 28
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne