Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Viničné Šumice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Viničné Šumice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice:
Obec: Viničné Šumice 42
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 664 06
Ředitel:Mgr. Olga Růžičková
Kontakt na školu Telefon: 544 250 956
Email: o.ruzickova@skolavinicnesumice.cz
Web: www.skolavinicnesumice.cz
IČ:49458884
RED-IZO:600110991
Zřizovatel:Obec Viničné Šumice
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice:
Obec: Viničné Šumice 42
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 664 06
Kontakt na školu: Telefon: 544 250 956
Fax: není
IZO:102014132
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 34
Aktuální počet dětí: 34
Dny otevřených dveří (termín/y): v listopadu
Kritéria příjímacího řízení: Kriteria prijeti MS 2021_22.pdf (1349,6 KB)
Přijímání dětí mladších 3 let: ne
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: 702
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Škola je otevřena od: 6.30
Měsíční poplatek/školné v Kč: 250
Školní vzdělávací program: 2021_ŠVP pro PV.pdf (1008,4 KB)
Školní řád: Školní řád vč dod 1 a 2.pdf (507,3 KB)
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, výlety, sportovní dny, exkurze, Pohádkový les, Duhový týden, výtvarné dílny, návštěva ZŠ, Paasování předškoláků, účast na obecních akcích - vystoupení dětí
Zapojení ve specifických programech: Aktivity MAP
Domácí spolupráce: MŠ Kovalovice, SDH Vininčné Šumice, policie, místní organizace, knihovna, střediska EVVO
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání
Specifické formy podpory dětem: Spolupráce s PPP, se speciálním pedagogem základní školy, edukativně-stimulační program, možnost diagnostiky proškoleným pedagogem (pomocí Diagnosticko-intervenčních nástrojů), speciální pedagog-logoped
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, logoped
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, Rodičům nabídnuta možnost účastnit se části porady, kde mohou tlumočit návrhy, dotazy, přání ostatních zákonných zástupců (vybrán na první schůzce s rodiči vždy v září)
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Viničné Šumice 42
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 664 06
Kontakt na školu: Telefon: 544 250 956
Fax: není
IZO:102179859
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 140
Aktuální počet žáků: 108
Dny otevřených dveří (termín/y): březen
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2022
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: částečně s přítomností dospělé osoby (v exponovaných časech), domácí telefon
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: 702
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Vstup do školy umožněn od: 7.00 - do ŠD, jinak 7.40
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Školní vzdělávací program: 2021_ŠVP.pdf (3877,5 KB)
Školní vzdělávací program - družina: 2017_švp_šd.pdf (118,8 KB)
Školní řád: 2021_ školní řád vč dodatku 1.pdf (519 KB)
Poslední výroční zpráva: VÝROČNÍ ZPRÁVA_2019_20.pdf (1143,3 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všestranný rozvoj
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, biologie, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, sportovní dny, Noc s Andersenem, Den bez úrazu, Velikonoční a vánoční dílny, vystoupení na obecních akcích, spolupráce s MŠ, atd., tématické/projektové dny, besídky/akademie, výlety, návštěvy kulturních akcí, škola v přírodě/ozdravné pobyty, zahradní slavnosti
Zapojení ve specifických programech: Účast v MAP, Globe, Venkovní učení, Les ve škole
Domácí spolupráce : okolní školy, MŠ, místní organizace, policie, OSPOD, SDH Viničné Šumice, HZS Pozořice, knihovna, střediska EVVO
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka + prvky z výuky prof. Hejného
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Globe (Sdružení Tereza)
Specifické formy podpory žákům: Školní speciální pedagog, péče o nadané žáky, pedagogická intervence, doučování
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, asistent pedagoga, speciální pedagog, výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: ve specializované ICZT učebně a dále ve všech kmenových i odborných učebnách
Zájmové činnosti: sportovní, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), Věda nás baví, Včelařský kroužek
Místo pro trávení volného času: zahrada, herna, studovna/knihovna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, hřiště, čtenářský koutek
V blízkosti školy: kultura, ZUŠ, veřejná knihovna, sport, park/přírodní zázemí, les, lesní hřiště
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: konzultační hodiny, třídní schůzky, žákovská knížka (papírová), e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Počet přípravných tříd: 0
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 0
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Viničné Šumice 42
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 664 06
Kontakt na školu: Telefon: 544 250 956
Fax: není
IZO:118300687
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Viničné Šumice 42
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 664 06
Kontakt na školu: Telefon: 544 250 956
Fax: není
IZO:103079777
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 21-23
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne