Zde může být obrázek školy.

Základní škola Havířov-Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Havířov-Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná
Adresa školy: Ulice: Marie Pujmanové 1151/17, Šumbark
Obec: Havířov
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 736 01
Ředitel:Ing. Martin Irein
Kontakt na školu Telefon: 596 831 005
Email: skola@zs-pujmanove-havirov.cz
Web: www.zs-pujmanove-havirov.cz
IČ:48805475
RED-IZO:600136035
Zřizovatel:Statutární město Havířov
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: M. Pujmanové 17
Obec: Havířov - Šumbark
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 736 01
Kontakt na školu: Telefon: 596 831 005
IZO:048805475
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 450
Aktuální počet žáků: 389
Dny otevřených dveří (termín/y): nebyl
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 12.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 13.4.2021
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: klidná ulice, periferie
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 402, 404, 412
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 10
Vstup do školy umožněn od: 6:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Školní řád: skolnirad20202021-final.pdf (325,2 KB)
Poslední výroční zpráva: VZ1920tisk.pdf (929,3 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, biologie, cizí jazyky, hudební výchova, zeměpis, fyzika, chemie, ICT, výtvarná výchova, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, posilovna
Specifické akce školy (pravidelné): Dny otevřených dveří, Vánoční a velikonoční jarmark, Výstavka žákovských prací, Vánoční koncert., sportovní dny, exkurze, škola v přírodě/ozdravné pobyty, návštěvy kulturních akcí, výlety, tématické/projektové dny, besídky/akademie, besedy a přednášky pro veřejnost, jarmarky a dílny
Zapojení ve specifických programech: Recyklohraní, Zdravé zuby, Správný obor - základ úspěchu, Brána ke vzdělání - čtenářské kluby, Projekt MUP Scio, Havířovská školní basketbalová liga, Ovoce do škol, Školní mléko, Den poezie, Čtení pomáhá, Hodina pohybu navíc.
Certifikáty škol: Ekoškola, Hrdá škola
Domácí spolupráce : Školská rada, SRPŠ, Městská policie, PPP Havířov, Sociální odbor města Havířova, Centrum prevence, Středisko volného času Asterix, Městská knihovna, MŠ, ZŠ, Tenisový klub Havířov, Monty School.
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: ruský, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, čtenářská dílna
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Celé Česko čte dětem (CČČD), Čtení pomáhá (Martin Roman)
Specifické formy podpory žákům: Integrace žáků se specifickými poruchami učení a chování a žáků sociálně znevýhodněných, individuální péče prováděná učitelem, asistentem pedagoga, péče o talentované žáky.
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, školní metodik prevence, výchovný poradce, školní psycholog, logoped, speciální pedagog
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v části školy
Využití internetu ve výuce: Každá katedra vybavena stolním počítačem s interaktivní tabulí (počítačová hnízda v kmenových třídách 1. stupně a v odborných učebnách 2. stupně)., Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: sportovní, výtvarné (např. malování, keramika), rukodělné, literárně-dramatické, hudební, ICT, společenské hry, programování/robotika
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, hřiště, školní dvůr, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, třídní schůzky, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), konzultační hodiny, školní časopis/newsletter, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), profil školy na sociálních sítích
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace, přehled absence, e-omluvenka, e-nástěnka, možnost editace osobních údajů žáka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-třídní kniha - přehled učiva, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: M. Pujmanové 17
Obec: Havířov - Šumbark
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 736 01
Kontakt na školu: Telefon: 596 831 005
IZO:119701049
Školní jídelna
Adresa: Ulice: M. Pujmanové 17
Obec: Havířov - Šumbark
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 736 01
Kontakt na školu: Telefon: 596 831 005
IZO:102892211
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 24 - 28,- Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne