Logo školy

Masarykova základní škola a mateřská škola Melč, okres Opava, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Masarykova základní škola a mateřská škola Melč, okres Opava, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice:
Obec: Melč 192
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 747 84
Ředitel:Mgr. Pavel Piskovský
Kontakt na školu Telefon: 556 309 021
Email: zsmelc@zsmelc.cz
Web: www.zsmelc.cz
IČ:70982741
RED-IZO:600143236
Zřizovatel:Obec Melč
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice:
Obec: Melč 128
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 747 84
Kontakt na školu: Telefon: 556 309 021
IZO:107628562
Základní informace
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet dětí: 78
Aktuální počet dětí: 78
Dny otevřených dveří (termín/y): 29. 3. 2023
Kritéria příjímacího řízení: Kritéria pro přijímání dětí, 1. 9. 2020, s. 13-14.pdf (476,7 KB)
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: telefon
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 160
Škola je otevřena od: 6.00 hodin v Melči; 6.30 hodin ve Štáblovicích
Měsíční poplatek/školné v Kč: 440
Školní vzdělávací program: ŠVP pro PV - Pohádkový svět (MŠ Štáblovice).pdf (586,5 KB)
ŠVP pro PV -1, 2, 3, 4, 5, máme rádi celý svět (MŠ Melč).pdf (551,8 KB)
Školní řád: Školní řád MŠ, 1. 9. 2020.pdf (476,7 KB)
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: Obě mateřské školy (v Melči i ve Štáblovicích) poskytují kvalitní předškolní vzdělávání v souladu s potřebami dětí a aktuálními požadavky moderního vzdělávání.
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, jarmarky a dílny
Zapojení ve specifických programech: OP JAK, Ekoškola, Se Sokolem do života aneb Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky, Integrační vzdělávací program pro mateřské školy Medvídek NIVEA
Certifikáty škol: Ekoškola
Domácí spolupráce: Obě mateřské školy úzce spolupracují se školou základní (vzájemné návštěvy, projektové dny, kulturní vystoupení). Velmi významná je rovněž spolupráce s obecními spolky.
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: lyžování, saunování
Specifické formy podpory dětem: Děti se speciálními vzdělávacími potřebami jsou integrovány do běžných tříd. Paní učitelky, příp. asistent pedagoga nebo školní asistent s integrovaným dítětem pracují dle doporučení školského poradenského zařízení.
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, školní asistent
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, webové stránky školy
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Melč 192
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 747 84
Kontakt na školu: Telefon: 556 309 021
IZO:102432384
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 350
Aktuální počet žáků: 206
Dny otevřených dveří (termín/y): 29. 3. 2023
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 3.4.2023
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 4.4.2023
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: telefon
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 7:15
Začátek první vyučovací hodiny: 7:35 (8.00 ve Štáblovicích)
Koncepce školy: KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY 2021-2025.pdf (619,6 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP pro ZV Znát i poznat, umět i rozumět.pdf (395,8 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP pro zájmové vzdělávání - Putování s ježkem Trampíkem.pdf (553,4 KB)
Školní řád: ŠKOLNÍ ŘÁD 2022.pdf (445,4 KB)
Poslední výroční zpráva: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2021-2022.pdf (3174,4 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, chemie, fyzika, ICT, cizí jazyky, výtvarná výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, adaptační kurzy, jarmarky a dílny, tématické/projektové dny
Zapojení ve specifických programech: Zdravá škola, Ekoškola, Erasmus+, OP JAK, Národní plán obnovy - Doučování žáků
Certifikáty škol: Ekoškola, Škola podporující zdraví
Domácí spolupráce : Základní škola velmi úzce spolupracuje se školou mateřskou a s obecními spolky. Velmi důležitá pro školu je rovněž úzká spolupráce s rodiči a se zřizovatelem školy - Obcí Melč. Spolupráce s ostatními subjekty je příležitostná a dle aktuální potřeby školy.
Mezinárodní spolupráce: V rámci programu Erasmus+, do něhož je v letech 2020-2023 naše škola zapojena, spolupracujeme s partnerskými školami v Itálii, Rakousku, Německu a Bulharsku a společně řešíme aktivity v rámci projektu I am environment.
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, ruský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání
Metody čtení: čtenářská dílna, analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Alternativní písmo:
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: 72 hodin (ČRDM), Celé Česko čte dětem (CČČD)
Specifické formy podpory žákům: Škola žáky se speciálními vzdělávacími potřebami integruje v běžných třídách. Na základě doporučení školského poradenského zařízení vzdělávání těchto žáků upravuje individuální vzdělávací plán, příp. doplňuje přítomnost asistenta pedagoga.
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, školní metodik prevence, výchovný poradce, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: rukodělné, přírodovědné, zdravotnické, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, sportovní
Místo pro trávení volného času: zahrada, hřiště, herna
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky, individuální schůzky, konzultační hodiny, školní informační systém, webové stránky školy
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, e-omluvenka, e-nástěnka, možnost editace osobních údajů žáka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, přehled klasifikace
Přípravná třída
Přípravná třída: ano
Počet přípravných tříd: 1
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 15
Umístění přípravné třídy/přípravných tříd: v budově ZŠ
Začátek výuky: 7.35 hodin
Konec výuky: 11.15 hodin
ŠVP: ŠVP pro přípravnou třídu - Barevný rok.pdf (570,7 KB)
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Melč 192
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 747 84
Kontakt na školu: Telefon: 556 309 021
IZO:120003341
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 60 Kč
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ne
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6.15 - 8.20 hodin (v Melči)
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11.15 - 16.00 hodin (v Melči); 11.41 - 15.35 hodin (ve Štáblovicích)
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, e-mailová komunikace, písemně, telefonicky
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Melč 192
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 747 84
Kontakt na školu: Telefon: 556 309 021
IZO:120003333
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 33 - 37 Kč (žáci ZŠ); 47 - 50 Kč (děti MŠ); 89 - 95 Kč (cizí strávníci)
Bufet: ano
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice:
Obec: Melč 128
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 747 84
Kontakt na školu: Telefon: 556 309 021
IZO:150075481
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 33 - 37 Kč (žáci ZŠ); 47 - 50 Kč (děti MŠ); 89 - 95 Kč (cizí strávníci)
Bufet: ano
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne