Logo školy

Klasické gymnázium Modřany a základní škola, s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Klasické gymnázium Modřany a základní škola, s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Rakovského 3136/1
Obec: Praha 4
Kraj: Praha
PSČ: 143 00
Ředitel:Mgr. Lenka Rousková
Kontakt na školu Telefon: 244 402 581
Email: rouskova@kgm.cz
Web: www.kgm.cz
IČ:61054682
RED-IZO:600005267
Zřizovatel:Mgr. Lenka Rousková
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Základní škola
Adresa: Ulice: Rakovského 3136/1
Obec: Praha 4
Kraj: Praha
PSČ: 143 00
Kontakt na školu:
IZO:181077272
Střední škola
Adresa: Ulice: Rakovského 3136/II
Obec: Praha 4
Kraj: Praha
PSČ: 143 00
Kontakt na školu: Telefon: 244 402 581
IZO:110007778
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 600
Aktuální počet žáků: 531
Dny otevřených dveří (termín/y): 10.01.2023, 07.02.2023, 14.02.2023
Forma přijímacího řízení: pohovor, test všeobecných studijních předpokladů, ústní , písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: všeobecné studijní předpoklady, český jazyk, cizí jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 13.-18.04.2023
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby, vstup na elektronický čip, turniket, kamerový systém
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: autobus, vlak, integrovaná doprava, MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: tram.3,17; bus 165, 253, 150, 139;
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Stipendium: mimořádné
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, knihovna, chemie, fyzika, biologie, dějepis, zeměpis, ICT, hudební výchova, výtvarná výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, sportovní areál (atletika), tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, tématické/projektové dny, plesy, besídky/akademie, škola v přírodě/ozdravné pobyty, exkurze, adaptační kurzy, výchovně vzdělávací a poznávací výjezdy do zahraničí; přednášky na odborných pracovištích a ústavech; kontakty s vysokými školami - odborné přednášky;
Zapojení ve specifických programech : projekty v programu Týden (den) zdraví; projekty v rámci Dne Země; projekty EVVO
Certifikáty škol: Cambridge certifikát
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: studijní pobyt v zahraničí, jazykový pobyt v zahraničí, výměnné pobyty, společné projekty se zahraničním subjektem, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, ruský, francouzský, italský, španělský, anglický, latinský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, turistika, cyklistický kurz
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Dějepis+
Specifické formy podpory žákům: studenti se speciálními vzdělávacími potřebami - SPU - projekt; práce s nadanými - podpora sportovní přípravy;
Přítomnost specialistů: školní psycholog, speciální pedagog, školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly, jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve třídách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, ICT, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), přírodovědné, turistické, hudební, literárně-dramatické
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: ZUŠ, DDM/středisko volného času, kultura, veřejná knihovna, sport, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), konzultační hodiny, profil školy na sociální síti
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, přihlašování na akce, možnost platby/přehled zaplacení
Školní družina
Adresa: Ulice: Rakovského 3136/1
Obec: Praha 4
Kraj: Praha
PSČ: 143 00
Kontakt na školu:
IZO:181078694
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Rakovského 3136
Obec: Praha 4
Kraj: Praha
PSČ: 143 00
Kontakt na školu: Telefon: 244 402 581
IZO:161102875
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 3 a více jídel
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: studenti do 15 let - 40,- Kč; nad 15 let - 42,-Kč
Bufet: ano
Specifické stravovací projekty: Týden zdraví, resp. Den zdraví
Nápojové/potravinové automaty: ne