Zde může být obrázek školy.

Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680
Adresa školy: Ulice: Budějovická 680
Obec: Praha 4
Kraj: Praha
PSČ: 140 00
Ředitel:PaedDr. Zdeňka Bednářová
Kontakt na školu Telefon: 227 053 121
Email: zdenka.bednarova@gybu.cz
Web: www.gybu.cz
IČ:00335479
RED-IZO:600005348
Zřizovatel:Hlavní město Praha
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Budějovická 680
Obec: Praha 4
Kraj: Praha
PSČ: 140 00
Kontakt na školu: Telefon: 261 263 789
Fax: 261 260 253
IZO:000335479
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Nejvyšší povolený počet žáků: 700
Aktuální počet žáků: 640
Dny otevřených dveří (termín/y): 30. 11. 2016 a 30. 1. 2017
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 12. 4. 2017 a 19. 4. 2017 (4leté), 18. 4. a 20. 4. 2017 (6leté a 8leté studium)
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD, integrovaná doprava, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: metro C stanice Budějovická
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7.00
Začátek první vyučovací hodiny: 7.45
Roční školné v Kč: 0
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Školní řád: Školní řád 1617.doc (140,8 KB)
Poslední výroční zpráva: VZ 1516.doc (2547,2 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, cizí jazyky, biologie, chemie, fyzika, dějepis, zeměpis, knihovna, hudební výchova, výtvarná výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, sportovní areál (atletika), posilovna, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, Výměnné a poznávací pobyty v zahraničí, spolupráce se zahraničními školami. Adaptační kurzy zaměřené na budování třídního kolektivu, studentský školní parlament. Velké množství školních i mimoškolních zájmových aktivit, účast v národních i mezinárodních soutěžích, projektech a grantech. Velmi dobré vybavení učebními pomůckami a výpočetní technikou. Nadstandartní sportovní areál. Školní poradenské pracoviště, školní psycholog, školní stravování.
Zapojení ve specifických programech : Specifikem školy je česko-španělské šestileté bilingvní studium, s tím souvisí velké množství mimoškolních zájmových aktivit ve všech studijních oborech, účast v národních i mezinárodních soutěžích, projektech a grantech (vše na www.gybu.cz.)
Domácí spolupráce : Široká (vše na www.gybu.cz nebo ve výroční zprávě školy).
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, studijní pobyt v zahraničí, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, jazykový pobyt v zahraničí, sportovní pobyt v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem, výměnné pobyty
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský, francouzský, španělský, latina
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: španělský
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: španělský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, turistika, vodácký kurz, míčové hry
Specifické formy podpory žákům: Ve škole velmi dobře pracuje školní poradenské pracoviště, které se skládá ze školní psycholožky a dvou výchovných poradkyň. Podrobné informace na www.gybu.cz.
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly, jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT, počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách
Zájmové činnosti: jazykové, ICT, výtvarné (např. malování, keramika), přírodovědné, technické, společenské hry, turistické, zdravotnické, sportovní, taneční, hudební, literárně-dramatické, rukodělné
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, hřiště, studovna/knihovna, vyhrazená učebna, zahrada
V blízkosti školy: DDM/středisko volného času, sport, kultura, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, webové stránky školy www.gybu.cz (redakční systém), školní týdeník Butig
ŠJ
Adresa: Ulice: Budějovická 680
Obec: Praha 4
Kraj: Praha
PSČ: 140 00
Kontakt na školu: Telefon: 261 263 789
Fax: 261 260 253
IZO:102425647