Zde může být obrázek školy.

Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680
Adresa školy: Ulice: Budějovická 680
Obec: Praha 4
Kraj: Praha
PSČ: 140 00
Ředitel:PaedDr. Zdeňka Bednářová
Kontakt na školu Telefon: 227 053 121
Email: zdenka.bednarova@gybu.cz
Web: www.gybu.cz
IČ:00335479
RED-IZO:600005348
Zřizovatel:Hlavní město Praha
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Budějovická 680
Obec: Praha 4
Kraj: Praha
PSČ: 140 00
Kontakt na školu: Telefon: 261 263 789
Fax: 261 260 253
IZO:000335479
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 700
Aktuální počet žáků: 650
Dny otevřených dveří (termín/y): 12. 1. 2022
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 19. 4. a 20. 4. 2022 (6leté a 8leté studium)
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD, integrovaná doprava, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: metro C stanice Budějovická
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7.00
Začátek první vyučovací hodiny: 7.45
Roční školné v Kč: 0
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Školní řád: Školní_řád_GyBu_01102021.docx (62,4 KB)
Poslední výroční zpráva: VZ_GyBu_2021_text.pdf (1018,8 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, cizí jazyky, dějepis, zeměpis, ICT, chemie, biologie, fyzika, výtvarná výchova, hudební výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: posilovna, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, v areálu školy, sportovní areál (atletika), jiné
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, plesy, besídky/akademie, Výměnné a poznávací pobyty v zahraničí, spolupráce se zahraničními školami. Adaptační kurzy zaměřené na budování třídního kolektivu, studentský školní parlament. Velké množství školních i mimoškolních zájmových aktivit, účast v národních i mezinárodních soutěžích, projektech a grantech. Velmi dobré vybavení učebními pomůckami a výpočetní technikou. Nadstandartní sportovní areál. Školní poradenské pracoviště, školní psycholog, školní stravování., exkurze, škola v přírodě/ozdravné pobyty, sportovní dny, adaptační kurzy, zahradní slavnosti, besedy a přednášky pro veřejnost
Zapojení ve specifických programech : Specifikem školy je česko-španělské šestileté bilingvní studium, s tím souvisí velké množství mimoškolních zájmových aktivit ve všech studijních oborech, účast v národních i mezinárodních soutěžích, projektech a grantech (vše na www.gybu.cz.)
Domácí spolupráce : Široká (vše na www.gybu.cz nebo ve výroční zprávě školy).
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: výměnné pobyty, společné projekty se zahraničním subjektem, jazykový pobyt v zahraničí, sportovní pobyt v zahraničí, studijní pobyt v zahraničí, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, španělský, francouzský, ruský, německý, latinský, italský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: španělský
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: španělský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, turistika, vodácký kurz, míčové hry, cyklistický kurz
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Pražský studentský sumit (Asociace pro mezinárodní otázky), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: Ve škole velmi dobře pracuje školní poradenské pracoviště, které se skládá ze školní psycholožky, dvou výchovných poradkyň a metodika prevence. Podrobné informace na www.gybu.cz.
Přítomnost specialistů: školní psycholog, školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve společných prostorách, WiFi v celé škole, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: silný internet je přístupný všude ve škole, školní sítě wifi pro žáky i učitele, internet je běžně využíván při výuce a je využit vždy při distančním vzdělávání
Zájmové činnosti: ICT, zdravotnické, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, literárně-dramatické, technické, turistické, sportovní, přírodovědné, společenské hry, programování/robotika
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, školní dvůr, hřiště, vyhrazená učebna, zahrada, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, kultura, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, webové stránky školy www.gybu.cz (redakční systém), Bakaláři - Komens, MS Teams, školní týdeník Butig, školní časopis, žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky, školní informační systém, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), konzultační hodiny, školmí časopis/newsletter, besedy o vzdělávání
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka, možnost editace osobních údajů žáka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, přihlašování na akce, možnost platby/přehled zaplacení
ŠJ
Adresa: Ulice: Budějovická 680
Obec: Praha 4
Kraj: Praha
PSČ: 140 00
Kontakt na školu: Telefon: 261 263 789
Fax: 261 260 253
IZO:102425647
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 32
Bufet: ne
Nápojové/potravinové automaty: ano