Logo školy

Obchodní akademie T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí, Komenského 522

Škola / charakteristika školy
Název školy:Obchodní akademie T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí, Komenského 522
Adresa školy: Ulice: Komenského 522
Obec: Kostelec nad Orlicí
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 517 41
Ředitel:Mgr. Renata Čermáková
Kontakt na školu Telefon: 494 942 400
Email: skola@oakostelec.cz
Web: www.oakostelec.cz
IČ:60884711
RED-IZO:600012581
Zřizovatel:Královéhradecký kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Komenského 522
Obec: Kostelec nad Orlicí
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 517 41
Kontakt na školu: Telefon: 494 942 400
IZO:060884711
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 384
Aktuální počet žáků: 326
Dny otevřených dveří (termín/y): 10. 11. 2023, 12. 1. 2024 vždy v 16:00
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 13. 4. 2023 a 13. 4. 2023
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: vlak, MHD, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: MHD Kostelec nad Orlicí
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:10
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: prospěchové
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Koncepce školy: Koncepce rozvoje.pdf (171 KB)
Koncepce rozvoje.docx (31,2 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP IE_od 1.9.2022.pdf (1965,2 KB)
ŠVP OA_od 1.9.2022.pdf (1710,7 KB)
ŠVP EL_od 1. 9. 2022.pdf (1691,5 KB)
Školní řád: školní řád platný od 1.09.2023.docx (97,6 KB)
Poslední výroční zpráva: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2022-2023.pdf (728,3 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné, všeobecné, všeobecné - jazykové
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, fyzika, zeměpis, dějepis, cizí jazyky, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, v areálu školy, venkovní hřiště, posilovna, mimo areál školy, ledová plocha, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): besedy a přednášky pro veřejnost, besídky/akademie, adaptační kurzy, plesy, tématické/projektové dny, výlety, sportovní dny, návštěvy kulturních akcí, exkurze, Přijímací zkoušky nanečisto a přípravný kurz z matematiky na JPZ.
Zapojení ve specifických programech : Život dětem, široká projektová činnost, Erasmus+ (odborné praxe studentů v zahraničí, zahraniční jazykové kurzy), spolupráce se školami v zahraničí, spolupráce se ZŠ regionu, spolupráce s firmami regionu.
Certifikáty škol:
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: společné projekty se zahraničním subjektem, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, výměnné pobyty, jazykový pobyt v zahraničí, studijní pobyt v zahraničí, spolupráce se zaměstnavateli v zahraničí, sportovní pobyt v zahraničí, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: francouzský, španělský, ruský, německý, anglický, český jazyk pro cizince
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: cyklistický kurz, bruslení, , vodácký kurz, turistika, lyžování
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací:
Specifické formy podpory žákům: individuální přístup, doučování
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence, asistent pedagoga
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace, státní zkouška z psaní na klávesnici
Rozvrhy hodin:
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole, počítače ve třídách, počítače ve společných prostorách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, BYOD
Zájmové činnosti: sportovní, ICT, jazykové, hudební, technické, programování/robotika, přírodovědné
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, školní dvůr, hřiště, vyhrazená učebna
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, ZUŠ, DDM/středisko volného času, kultura, veřejná knihovna, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), konzultační hodiny, profil školy na sociální síti, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), třídní schůzky
Funkce školního informačního systému: možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, možnost editace osobních údajů žáka, e-omluvenka, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-nástěnka, možnost platby/přehled zaplacení