Zde může být obrázek školy.

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Mladá Boleslav, B. Němcové 482

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Mladá Boleslav, B. Němcové 482
Adresa školy: Ulice: B. Němcové 482
Obec: Mladá Boleslav
Kraj: Středočeský
PSČ: 293 01
Ředitel:Mgr. Lucie Laurýnová
Kontakt na školu Telefon: 326 327 144
Email: sekretariat@szsmb.cz
Web: http://www.szsmb.cz
IČ:00066711
RED-IZO:600019543
Zřizovatel:Středočeský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: B. Němcové 482
Obec: Mladá Boleslav
Kraj: Středočeský
PSČ: 293 01
Kontakt na školu: Telefon: 326 327 144
Fax: 326 324 965
IZO:110009975
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou, střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělání: denní, dálková
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 400
Aktuální počet žáků: 310
Forma přijímacího řízení: test (výběr z možností), pohovor
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, cizí jazyk
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD, vlak, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: Linka MHD B, A, je 5 minut chůze, centrální autobusové nádraží a vlakové nádraží je 10 minut chůze od budovy školy.
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 6,45 hodin, přístup do budovy je zabezpečen systémem čipů.
Začátek první vyučovací hodiny: 7,55 hodin
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: motivační
Koncepce školy: Koncepční záměr rozvoje školy.pdf (416,9 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP Zdravotnický asistent denní studium.pdf (2537,2 KB)
Školní řád: Školní a klasifikační řád SZS a VOŠZ MB.pdf (311,7 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva SZŠ a VOŠZ MB 2019-20.pdf (3416,2 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: chemie, cizí jazyky, ICT, praktické vyučování, výtvarná výchova, hudební výchova, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, posilovna
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, exkurze, tématické/projektové dny, plesy, besídky/akademie, výlety, návštěvy kulturních akcí
Zapojení ve specifických programech : Škola se účastní aktivit realizovaných Zdravým městem Mladá Boleslav, realizuje školící akce v první pomoci pro základní a střední školy v regionu.
Domácí spolupráce : Škola má velmi doboru spolupráci s Oblastní nemocnicí v Mladé Boleslavi, s Úřadem práce, s Knihovnou města Mladá Boleslav, s Centrem 83, s poskytovateli sociálních a zdravotních služeb, kteří se podílejí na vzdělávání a na praxi našich žáků.
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: společné projekty se zahraničním subjektem, sportovní pobyt v zahraničí, studijní pobyt v zahraničí, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, turistika, plavání, bruslení
Specifické formy podpory žákům: Žáci se speciálními potřebami mají dle doporučení z pedagogicko psychologické poradny individualizovaný učební plán. Problematikou poruch učení se zabývá koordinátor péče o tyto žáky a výchovná poradkyně. Nadaní žáci mají také stanovený individuální plán.
Přítomnost specialistů: školní psycholog, školní metodik prevence
Rozvrhy hodin:
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, počítače ve společných prostorách, WiFi v celé škole
Zájmové činnosti: sportovní, rukodělné, zdravotnické, výtvarné (např. malování, keramika)
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, hřiště, vyhrazená učebna, školní dvůr, zahrada
V blízkosti školy: DDM/středisko volného času, veřejná knihovna, sport, kultura
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, školní informační systém, třídní schůzky
Funkce školního informačního systému: výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování
Vyšší odborná škola
Adresa: Ulice: B. Němcové 482
Obec: Mladá Boleslav
Kraj: Středočeský
PSČ: 293 01
Kontakt na školu: Telefon: 326 327 144
Fax: 326 324 965
IZO:181010551
Základní informace
Forma vzdělání: denní
Nejvyšší povolený počet studentů: 120
Aktuální počet studentů: 45
Počet přijatých studentů v aktuálním školním roce: 60
Přijímací zkoušky: ne
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky
Termín přijímacích zkoušek: Termíny administrativního přijímacího řízení na www.szsmb.cz
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD, autobus, vlak
Linka MHD nebo integrované dopravy: Linka A,B MHD je 5 minut chůze, aoutobusové a vlakové nádraží je 10 minut chůze od školy.
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Roční školné v Kč: 3000
Snížené školné: Školné lze snížit na podkladě prospěchového stipendia. Školné se hradí vždy na 1 semestr tzn. 1500,- Kč
Stipendium: prospěchové
Přípravné kurzy pro uchazeče: ne
Koncepce školy: Koncepční záměr rozvoje školy.pdf (416,9 KB)
Akreditovaný vzdělávací program: Vzdělávací program Diplomovaná všeobecná sestra.pdf (1488,4 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva SZŠ a VOŠZ MB 2019-20.pdf (3416,2 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: Vyšší odborná škola zdravotnická - obor Diplomovaná všeobecná sestra
Speciálně vybavené odborné učebny: Odborné-zdravotnické učebny, učebny ICT, knihovna
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, tematické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, odborné stáže, plesy
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: studijní pobyt v zahraničí, sportovní pobyt v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Obory vzdělání: Diplomovaná všeobecná sestra
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Služby studentům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače v učebnách, učebny ICT, počítače ve společných prostorách, WiFi v celé škole
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, zahrada, studovna/knihovna, školní dvůr
Ubytování: ano
Stravování: ano
Domov mládeže
Adresa: Ulice: B. Němcové 482
Obec: Mladá Boleslav
Kraj: Středočeský
PSČ: 293 01
Kontakt na školu: Telefon: 326 327 144
Fax: 326 324 965
IZO:110009983
Školní jídelna
Adresa: Ulice: B. Němcové 482
Obec: Mladá Boleslav
Kraj: Středočeský
PSČ: 293 01
Kontakt na školu: Telefon: 326 327 144
Fax: 326 324 965
IZO:110009991