Zde může být obrázek školy.

PROINTEPO - Střední škola, Základní škola a Mateřská škola s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:PROINTEPO - Střední škola, Základní škola a Mateřská škola s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Hrubínova 1458
Obec: Hradec Králové
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 500 02
Ředitel:Mgr. Miriam Urbanová
Kontakt na školu Telefon: 495 538 989
Email: prointepo@prointepo.org
Web: www.prointepo.org
IČ:25263633
RED-IZO:600023958
Zřizovatel:PhDr. Jarmila Karpašová
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Hrubínova 1458
Obec: Hradec Králové
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 500 02
Kontakt na školu: Telefon: 495 538 989
IZO:110032349
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 21
Aktuální počet dětí: 15
Dny otevřených dveří (termín/y): 3. 11., 1.6. oficiální, jinak po domluvě s rodiči kdykoli individuálně
Kritéria příjímacího řízení: kritéria pro přijetí do MŠ.doc (1819,6 KB)
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: klidná ulice, širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 12, 14
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 250
Škola je otevřena od: 6:30 - 16:00
Měsíční poplatek/školné v Kč: 1500
Koncepce školy:
Školní vzdělávací program:
Školní řád:
Hodnocení činnosti školy:
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: pro děti se zdravotním a kombinovaným postižením
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, exkurze, škola v přírodě/ozdravné pobyty, zahradní slavnosti, jarmarky a dílny, besídky/akademie
Zapojení ve specifických programech: Zdravá pětka, Bezpečné nábřeží, Planeta Země
Domácí spolupráce: spolupráce s ostatními MŠ a ZŠ v HK, Arpida České Budějovice, Policie ČR, UHK, FN HK, SOŠ veřejnosprávní, SPC a PPP, komunitní plánování
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit:
Specifické formy podpory dětem: individuální přístup, malý kolektiv, do výuky zahrnuta canisterapie, arteterapie, muzikoterapie, relaxační techniky, sociální učení a sebeobsluha, ergoterapie, fyzioterapie, logopedie, psychologie
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, logoped, speciální pedagog, školní psycholog, fyzioterapeut, ergoterapeut, fyzikálně rehabilitační lékař, sociální pracovník
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: profil školy na sociálních sítích, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, třídní schůzky, individuální schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice: Hrubínova 1458
Obec: Hradec Králové
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 500 02
Kontakt na školu: Telefon: 495 538 989
IZO:061223174
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 58
Aktuální počet žáků: 58
Dny otevřených dveří (termín/y): 3. 11. 2022,1. 6. oficiální den otevřených dveří; kdykoli během školního roku individuálně po konkrétní domluvě, v listopadu v rámci dnů otevřených dveří SSŠČMS
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2023
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2023
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: klidná ulice, širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 12, 14
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 250
Vstup do školy umožněn od: 6:30 do 16:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 1500
Koncepce školy:
Školní vzdělávací program: OSNOVA DOKUMENTU ŠVP.doc (25,6 KB)
NÁZVY KAPITOL.doc (185,9 KB)
VI. VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH.doc (28,7 KB)
ÚVODNÍ STRÁNKA.doc (179,2 KB)
IV. VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE.doc (57,9 KB)
II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY, ŠVP, PEDAG. SBORU.doc (125,4 KB)
V. VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SVP.doc (54,3 KB)
I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLY.doc (181,8 KB)
III. PODMÍNKY ŠKOLY PRO USKUTEČŇOVÁNÍ ŠVP.doc (52,7 KB)
Charakteristika pedagogické sboru 13-14.docx (61,3 KB)
Školní vzdělávací program - družina:
Školní řád:
Poslední výroční zpráva:
Charakteristika školy
Zaměření: primární zaměření školy je pro děti a žáky se zdravotním oslabením, postižením a kombinovanými vadami
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, exkurze, tématické/projektové dny, besídky/akademie, škola v přírodě/ozdravné pobyty, jarmarky a dílny, zahradní slavnosti, výlety
Zapojení ve specifických programech: Zdravá pětka, Planeta Země, Abilympiáda
Certifikáty škol:
Domácí spolupráce : spolupráce s ostatními ZŠ a MŠ, Arpida České Budějovice, Policie ČR, praxe SOU, SOŠ veřejnosprávní, UHK, komunitní plánování
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, plavání, vše probíhá v rámci zdravotního postižení žáků, aktivně se žáci účastní pohybové aktivity BOCCIA, která je určena speciálně pro vozíčkáře; nepravidelně probíhí mushing a hipoterapie
Alternativní písmo: VOKS
Specifické formy podpory žákům: do výuky zařazena arteterapie, muzikoterapie, dramaterapie, sociální dovednosti, muzikoterapie, relaxační dovednosti, canisterapie, ergoterapie, fyzioterapie, logopedie, pomoc sociálního pracovníka a psychologa; úzká spolupráce s OSPODem
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, asistent pedagoga, speciální pedagog, logoped, školní psycholog, školní metodik prevence, fyzioterapeut, ergoterapeut, sociální pracovník, rehabilitační lékař
Školní družina: ano
Školní družina - rozvrh:
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Rozvrhy hodin:
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: hudební, společenské hry, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní, taneční, turistické, rukodělné
Místo pro trávení volného času: zahrada, vyhrazená učebna, hřiště, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: veřejná knihovna, sport, ZUŠ, kultura
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), konzultační hodiny, třídní schůzky
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Střední škola
Adresa: Ulice: Hrubínova 1458/1, Pražské Předměstí
Obec: Hradec Králové
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 500 02
Kontakt na školu:
IZO:181073501
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání (bez výučního listu, maturitní zkoušky)
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 12
Aktuální počet žáků: 8
Dny otevřených dveří (termín/y): 3. 11. 2022 a vždy po individuální domluvě po celý školní rok
Forma přijímacího řízení: pohovor
Přijímací zkoušky: ne
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: širší centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 12, 14
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 250
Vstup do školy umožněn od: 7:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 1500
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, exkurze, jarmarky a dílny, zahradní slavnosti
Zapojení ve specifických programech : Zdravá pětka, Planeta Země
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy podpory žákům: ergoterapie, fyzioterapie, logopedie, psychologie, terapeutické hodiny - canisterapie, muzikoterapie, komunikativní dovednosti
Přítomnost specialistů: školní psycholog, speciální pedagog, asistent pedagoga
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Místo pro trávení volného času: zahrada, hřiště, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: sport, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Středisko volného času
Adresa: Ulice: Hrubínova 1458
Obec: Hradec Králové
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 500 02
Kontakt na školu: Telefon: 495 538 989
IZO:110032365
Středisko volného času
Bezbariérový přístup: ano zcela
Umístění v obci: širší centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 12,14
Nabídka činností o víkendu: ne
Převaha nabídky pro: mladší školní věk, starší školní věk
Uskutečňované formy zájmového vzdělávání: pravidelná zájmová, příležitostná zájmová
Zaměření pravidelné činnosti na oblasti zájmového vzdělávání: výtvarné (např. malování, keramika), hudební, literárně-dramatické, společenské hry, turistické, rukodělné
Přístup k PC a internetu: počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Způsob informování zákonných zástupců: schůzky, e-mailová komunikace
Školní družina
Adresa: Ulice: Hrubínova 1458
Obec: Hradec Králové
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 500 02
Kontakt na školu: Telefon: 495 538 989
IZO:110032357
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ne
Kritéria přijímání: věk žáka
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ano
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6:30 - 7:30
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 12:00 -16:00
Způsob informování zákonných zástupců: e-mailová komunikace, schůzky
Šk. zařízení pro další vzděl. ped. prac.
Adresa: Ulice: Hrubínova 1458
Obec: Hradec Králové
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 500 02
Kontakt na školu: Telefon: 495 538 989
IZO:151036918
Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Umístění v obci : širší centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD, auto - možnost parkování
Linka MHD nebo integrované dopravy: 14,12
Bezbariérový přístup: ano zcela
Provoz zařízení (hodiny od - do): 6:30 - 16:00
Zaměření činností dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků: Akreditovaný kurz MŠMT Asistent pedagoga.
Nabídka DVPP ve všech všeobecně-vzdělávacích předmětech: ne
Nabídka činností o víkendu: ano
Počet účastníků (za uplynulý rok): 66
Vyhodnocování spokojenosti klientů : ano
Realizace vzdělávacích akcí ve školách a školských zařízení: ne
Speciálně pedagogické centrum
Adresa: Ulice: Hrubínova 1458
Obec: Hradec Králové
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 500 02
Kontakt na školu: Telefon: 495 538 989
IZO:108007944
Školské poradenské zařízení
Dopravní dostupnost: MHD, auto - možnost parkování
Linka MHD nebo integrované dopravy: 14,12
Bezbariérový přístup: ano zcela
Provoz zařízení (od - do): 6:30 - 16:00
Zaměření poradenské činnosti: služby klientovi, služby jeho rodině, služby jeho škole
Poskytování terénních služeb (návštěva klienta v místě jeho rodiny a školy): ano
Personální obsazení: speciální pedagog, psycholog, sociální pracovník
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Hrubínova 1458
Obec: Hradec Králové
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 500 02
Kontakt na školu: Telefon: 495 538 989
IZO:110100468
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: dle věkové kategorie od 25 do 42 Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ne