Zde může být obrázek školy.

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Boskovice, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy

Název školy:Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Boskovice, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Štefanikova 1142/2
Obec: Boskovice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 680 01
Ředitel:Mgr. Jana Bousková
Kontakt na školu Telefon: 516 452 044
Email: zvs.boskovice@bk.orgman.cz
Fax: 516 453 030
Web: www.zspboskovice.cz
IČ:62075985
RED-IZO:600024849
Zřizovatel:Jihomoravský kraj
Typ zřizovatele:Kraj

Mateřská škola

Adresa: Ulice: Otakara Kubína 179
Obec: Boskovice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 680 01
Kontakt na školu: Telefon: 516 491 342
IZO:118100572
Základní informace
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet dětí: 10
Aktuální počet dětí: 10
Dny otevřených dveří (termín/y): v rámci DOD při DLPP
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: integrovaná doprava
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Škola je otevřena od: 7,00 hodin do 17,00 hodin
Měsíční poplatek/školné v Kč: 0
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: zaměřeno na sebeobsluhu dětí, rozvoj komunikačních schopností a jemné a hrubé motoriky
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: venkovní hřiště, v areálu školy, bazén
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, besídky/akademie, exkurze, výlety, zahradní slavnosti, jarmarky a dílny
Zapojení ve specifických programech: 0
Domácí spolupráce: SPgŠ, Hasiči, ...
Mezinárodní spolupráce: Spojená škola internátná Z. Nejedlého 41, Levice
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání
Specifické formy podpory dětem: speciální rehabilitační cvičení - Vojtova metoda, Klokanův kufr, alternativní komunikace, prvky bazální stimulace
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, logoped, speciální pedagog
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky

Základní škola

Adresa: Ulice: Štefánikova 2
Obec: Boskovice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 680 01
Kontakt na školu: Telefon: 516 455 133
Fax: 516 453 030
IZO:102007870
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 123
Aktuální počet žáků: 57
Dny otevřených dveří (termín/y): 13.122018., .21.2.2019
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 11.4.2019
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2019
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus, integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: ano
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 6,45 hodin
Začátek první vyučovací hodiny: 8,00 hodin
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Školní řád: ŠKOLNÍ ŘÁD PLATNÝ OD 3.9.2018.pdf (797,5 KB)
Poslední výroční zpráva: VZ_2017-18_činnost_školy.pdf (784,1 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: výtvarná výchova, hudební výchova, ICT, knihovna, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: posilovna, venkovní hřiště, v areálu školy, sportovní areál (atletika), tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, exkurze, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, jarmarky a dílny
Zapojení ve specifických programech: Ovoce a mléko do škol, programy v rámci EVVO,projekty v rámci dopravní výchovy, projekty zaměřené na zdravotní výchovu, projekt Záložka spojuje školy, Projekt 72 hodin,
Domácí spolupráce : SPgŠ Boskovice,SVČ, PdF MU , PdF UP Olomouc, ZŠ Boskovice, MKS Bce, MP Bce, Hasiči, VOŠ Bce, DD Bce
Mezinárodní spolupráce: Spojená škola internátná Z. Nejedlého 41, Levice
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, relaxační plavání, relaxační bruslení, kompenzační cvičení, rehabilitační cvičení,
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, globální čtení, čtenářská dílna
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Alternativní písmo:
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Celé Česko čte dětem (CČČD), 72 hodin (ČRDM)
Specifické formy podpory žákům: specifické metody a formy výuky pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami - globální metoda čtení...
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, asistent pedagoga, logoped, výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, literárně-dramatické, jazykové, logopedický kroužek, rukodělné, ICT, společenské hry, turistické, výtvarné (např. malování, keramika), hudební
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách, hřiště, školní dvůr, zahrada
V blízkosti školy: DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí, veřejná knihovna, ZUŠ
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, třídní schůzky, žákovská knížka (papírová), konzultační hodiny, besedy o vzdělávání, individuální schůzky

Střední škola

Adresa: Ulice: Štefánikova 2
Obec: Boskovice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 680 01
Kontakt na školu: Telefon: 516 455 133
Fax: 516 453 030
IZO:150076983
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání (bez výučního listu, maturitní zkoušky)
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 28
Aktuální počet žáků: 22
Dny otevřených dveří (termín/y): 13.12.2018., 21.2.2019
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky, pohovor
Přijímací zkoušky: ne
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: integrovaná doprava
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 6,45 hodin
Začátek první vyučovací hodiny: 8, 00 hodin
Roční školné v Kč: 0
Školní řád: ŠKOLNÍ ŘÁD PrŠ -od 3.9.2018.pdf (730 KB)
Poslední výroční zpráva: VZ_2017-18_činnost_školy.pdf (784,1 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné, odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, knihovna, praktické vyučování, výtvarná výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, posilovna, venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, exkurze, škola v přírodě/ozdravné pobyty, besídky/akademie, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí
Domácí spolupráce : VOŠ Bce, SPgŠ Boskovice
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: výměnné pobyty, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: 72 hodin (ČRDM)
Specifické formy podpory žákům: specifické metody a formy práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce, speciální pedagog
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: rukodělné, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, turistické, sportovní, literárně-dramatické
Místo pro trávení volného času: zahrada, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, hřiště, školní dvůr
V blízkosti školy: DDM/středisko volného času, veřejná knihovna, ZUŠ, kultura, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (papírová), telefonická komunikace s učiteli, třídní schůzky, konzultační hodiny, individuální schůzky

Školní družina

Adresa: Ulice: Tyršova 23
Obec: Letovice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 679 61
Kontakt na školu: Telefon: 516 474 124
IZO:110003721

Internát

Adresa: Ulice: Štefánikova 2
Obec: Boskovice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 680 01
Kontakt na školu: Telefon: 516 455 133
Fax: 516 453 030
IZO:110003772
Internát
Nejvyšší povolený počet lůžek: 24
Počet ubytovaných dětí a žáků: 12
Umístění vzhledem ke škole: v areálu školy/škol
Umístění v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: integrovaná doprava
Bezbariérový přístup: ano částečně
Provoz zařízení během školního roku (od - do): od pondělí do pátku
Nabídka ubytování pro: žáky střední školy, žáky základní školy speciální
Úplata za ubytování (v Kč): dle tabulky podle věku- kontaktovat ekonomku školy
Úplata za stravování (v Kč): dle tabulky podle věku- kontaktovat ekonomku školy
Nabídka zájmových činností: ano
Zaměření zájmových činností: turistické, ICT, sportovní, hudební, společenské hry, výtvarné
Další prostory: tělocvična, společenská místnost
Přístup k PC a internetu: síťové připojení ve společných prostorách, Wifi v pokojích, počítače ve společných prostorách, WiFi ve společných prostorách
Způsob informování zákonných zástupců: vnitřní informační systém, rodičovské schůzky

Školní jídelna

Adresa: Ulice: Štefánikova 2
Obec: Boskovice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 680 01
Kontakt na školu: Telefon: 516 455 133
Fax: 516 453 030
IZO:103267191
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 24 - 28 korun
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, Zdravá výživa - -společný projekt, Dny mléka, společné zdravé svačinky,Projekt -besedy na téma zdravé stravování, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne