Zde může být obrázek školy.

Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice
Adresa školy: Ulice: Tišnovská 362
Obec: Lomnice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 679 23
Ředitel:Mgr. Jan Vaščák
Kontakt na školu Telefon: 549 450 116
Email: lomnicezs@volny.cz
Web: www.zslomnice.cz
IČ:62072951
RED-IZO:600106276
Zřizovatel:Městys Lomnice
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Tišnovská 362
Obec: Lomnice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 679 23
Kontakt na školu: Telefon: 549 450 131
Fax: 549 450 116
IZO:118100173
Základní informace
Nejvyšší povolený počet dětí: 70
Aktuální počet dětí: 70
Dny otevřených dveří (termín/y): 7.5.2019
Přijímání dětí mladších 3 let: ne
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Škola je otevřena od: 6.30 - 16.00
Měsíční poplatek/školné v Kč: 350
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: mimo areál školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, v areálu školy, bazén
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, výlety, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, exkurze, jarmarky a dílny
Domácí spolupráce: Střední pedagogická škola Boskovice, SDH Lomnice, Policie ČR
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání, lyžování, turistika
Přítomnost specialistů: logoped, asistent pedagoga
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, třídní schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice: Tišnovská 362
Obec: Lomnice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 679 23
Kontakt na školu: Telefon: 549 450 116
Fax: 549 450 116
IZO:102007667
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 360
Aktuální počet žáků: 206
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 11.4.2019
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2019
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus, integrovaná doprava
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7.30
Začátek první vyučovací hodiny: 7.55
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, biologie, ICT, fyzika, chemie, cizí jazyky, hudební výchova, praktické vyučování, výtvarná výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: sportovní areál (atletika), bazén, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, exkurze, sportovní dny, jarmarky a dílny
Zapojení ve specifických programech: Ekoškola, Zdravé zuby, Ovoce do škol, Mléko do škol
Certifikáty škol: Ekoškola
Domácí spolupráce : SOŠ Fortika, SŠ a ZŠ Tišnov, Policie ČR, SDH Lomnice, PedF MU Brno, SPŠ Boskovice, PPP Brno, PPP Blansko, SPC Blansko, OSPOD Tišnov
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Specifické formy podpory žákům: Školní poradenské pracoviště
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, speciální pedagog, školní metodik prevence, výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve společných prostorách
Využití internetu ve výuce: BYOD
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), přírodovědné, taneční, sportovní, hudební, literárně-dramatické
Místo pro trávení volného času: hřiště, zahrada, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: veřejná knihovna, ZUŠ, DDM/středisko volného času, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (elektronická), žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, webové stránky školy, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), besedy o vzdělávání, konzultační hodiny
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Základní umělecká škola
Adresa: Ulice: Tišnovská 362
Obec: Lomnice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 679 23
Kontakt na školu: Telefon: 549 450 116
Fax: 549 450 116
IZO:150078285
Základní informace
Nejvyšší povolený počet žáků: 60
Aktuální počet žáků: 60
Zahájení přijímání nových žáků: 10.6.2019
Ukončení přijímání nových žáků: 21.6.2019
Bezbariérový přístup: ano zcela
Umístění školy v obci: klidná ulice
Spádová oblast: svazek obcí (mikroregion)
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Provoz zařízení (od - do): 11.30 - 18.00
Vzdělávání
ZUŠ poskytuje základní umělecké vzdělávání: v hudebním oboru, v tanečním oboru
ZUŠ organizuje v hudebním oboru: základní studium II. stupně, přípravné studium ke vzdělávání I. stupně základního studia, základní studium I. stupně
ZUŠ organizuje v tanečním oboru: základní studium II. stupně, přípravné studium ke vzdělávání I. stupně základního studia, základní studium I. stupně
Vzdělávací/studijní zaměření v hudebním oboru: hra na klávesové nástroje, hra na dechové nástroje, hra na strunné nástroje, sólový zpěv, hra na bicí nástroje
Škola organizuje : koncerty
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, e-mailová komunikace
Školní družina
Adresa: Ulice: Tišnovská 362
Obec: Lomnice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 679 23
Kontakt na školu: Telefon: 549 450 116
Fax: 549 450 116
IZO:118100602
Školní klub
Adresa: Ulice: Tišnovská 362
Obec: Lomnice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 679 23
Kontakt na školu: Telefon: 549 450 116
Fax: 549 450 116
IZO:150008864
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Tišnovská 362
Obec: Lomnice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 679 23
Kontakt na školu: Telefon: 549 450 261
Fax: 549 450 116
IZO:103255834
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ne