Logo školy

3. Základní škola Holešov

Škola / charakteristika školy
Název školy:3. Základní škola Holešov
Adresa školy: Ulice: Družby 329
Obec: Holešov
Kraj: Zlínský
PSČ: 769 01
Ředitel:Mgr. Ivo Junášek
Kontakt na školu Telefon: 573 503 140
Email: kancelar@3zshol.cz
Web: www.3zshol.cz
IČ:70841471
RED-IZO:600118525
Zřizovatel:Město Holešov
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Družby 329
Obec: Holešov
Kraj: Zlínský
PSČ: 769 01
Kontakt na školu: Telefon: 573 399 615
Fax: 573 399 615
IZO:102519382
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 800
Aktuální počet žáků: 616
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: autobusová zastávka před budovou školy
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 20
Vstup do školy umožněn od: 7:30
Začátek první vyučovací hodiny: 7:55
Školní řád: Školní řád 2020-2021 s dist. výukou (2).pdf (657,2 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: jazykové
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, výtvarná výchova, ICT, fyzika, chemie, cizí jazyky, hudební výchova, zeměpis, knihovna, biologie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, bazén
Specifické akce školy (pravidelné): škola v přírodě/ozdravné pobyty, lyžařský výcvik, exkurze, sportovní dny, výlety, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, besídky/akademie, adaptační kurzy
Zapojení ve specifických programech: Zdravá škola
Certifikáty škol: Rodiče vítáni, Škola podporující zdraví
Domácí spolupráce : Police ČR, Požární ochrana, ČČK, Pedagogicko-psychologická poradna, Speciální pedagogické centrum, praxe studentů pedagogiky středních a vysokých škold
Mezinárodní spolupráce: projekt EDISON - návštěva zahraničních stážistů
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, splývavé čtení (Sfumato), čtenářská dílna
Metody výuky matematiky: klasická výuka s prvky činnostního učení
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Celé Česko čte dětem (CČČD), Krokus
Specifické formy podpory žákům: individuální péče o znevýhodněné a integrované žáky, nepovinný předmět - Náprava specifických poruch učení, zájmové kroužky, nabídka nepovinných předmětů, idividuální přístup k talentovaným žákům
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, speciální pedagog, asistent pedagoga, školní metodik prevence, logoped, školní psycholog
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Počítače s dataprojektory v odborných učebnách. Interaktivní tabule v některých pracovnách.
Zájmové činnosti: hudební, literárně-dramatické, rukodělné, společenské hry, přírodovědné, výtvarné (např. malování, keramika), jazykové, taneční, sportovní
Místo pro trávení volného času: zahrada, herna, hřiště, studovna/knihovna
V blízkosti školy: sport, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (papírová), žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Družby 329
Obec: Holešov
Kraj: Zlínský
PSČ: 769 01
Kontakt na školu: Telefon: 573 399 615
Fax: 573 399 615
IZO:118800035
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Družby 329
Obec: Holešov
Kraj: Zlínský
PSČ: 769 01
Kontakt na školu: Telefon: 573 399 615
Fax: 573 399 615
IZO:118801368