Zde může být obrázek školy.

Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Na Průhoně 4800
Obec: Chomutov
Kraj: Ústecký
PSČ: 430 03
Ředitel:Ing. Lenka Demjanová
Kontakt na školu Telefon: 474 471 111
Email: info@esoz.cz
Web: http://www.esoz.cz
IČ:41324641
RED-IZO:600170586
Zřizovatel:Ústecký kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Na Průhoně 4800
Obec: Chomutov
Kraj: Ústecký
PSČ: 430 11
Kontakt na školu: Telefon: 474 471 111
IZO:130002054
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 1800
Aktuální počet žáků: 1172
Dny otevřených dveří (termín/y): 7. 12. 2022, 4. 1. 2023, 1. 2. 2023.
Forma přijímacího řízení: písemná, bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: Řeší zákon č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019-2020, zde dne 26. 3. 2020
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby, kamerový systém
Umístění školy v obci: širší centrum, centrum
Dopravní dostupnost: MHD, vlak, integrovaná doprava, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: autobusy číslo 1, 4, 9
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 7:00 hod.
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00 hod.
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: od budoucího zaměstnance, prospěchové, motivační
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro navazující vzdělávání
Koncepce školy: SAP_2019_600170586_SOŠEaS_OA_SZŠ_Chomutov.pdf (701,2 KB)
Školní vzdělávací program: MOV_optimalizovane_SVP.pdf (6252,3 KB)
Anotace_Praktická_sestra_2018.pdf (638 KB)
Anotace_Strojnik pozarni techniky.pdf (278,2 KB)
Informace o školních vzdělávacích programech.pdf (1320 KB)
Školní řád: 5-HP01-01-11_skolní_rad_novela_zari_2021.pdf (355,8 KB)
9-HP01-13-00_Metodika ke školnímu řádu v případě mimořádných opatření pro covid-1.pdf (246,4 KB)
5-HP01-06-07_Hodnoceni_vysledku_vzdelavani_zaku.pdf (326,9 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2020-2021.pdf (1362,3 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, cizí jazyky, ICT, fyzika
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, v areálu školy, posilovna, sportovní areál (atletika), venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, adaptační kurzy
Zapojení ve specifických programech : "Škola udržitelného rozvoje 1. stupně"; Motivační program Prokopa Diviše pro žáky elektrotechnických oborů;
Certifikáty škol: Škola pro udržitelný rozvoj, ISO 9001:2015 ERASMUS+ MOBILITY VET CHARTER
Domácí spolupráce : Hasičský záchranný sbor České republiky, Policie ČR, Ministerstvo vnitra, Český svaz zaměstnavatelů v energetice, Svaz podnikatelů ve stavebnictví, Hospodářská komora ČR, Asociace energetických manažerů, Vězeňská služba ČR, Krajská zdravotní a.s.
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: společné projekty se zahraničním subjektem, výměnné pobyty, partnerské školy, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, spolupráce se zaměstnavateli v zahraničí, studijní pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: Střední zdravotnická škola: latinský, anglický, německý, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky:
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: vodácký kurz, turistika, plavání, lyžování, cyklistický kurz
Alternativní písmo:
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Škola pro udržitelný život (SEVER), Podílej se! (Agora CE), DofE Mezinárodní cena vévody z Edinburghu Svaz měst a obcí ČR: Škola(ka)jinak.
Specifické formy podpory žákům: peer programy, podpora nadaných žáků, podpora žáků se specifickými poruchami učení s přiznaným uzpůsobením podmínek vzdělávání
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, Kariérový poradce Školní poradenské pracoviště: výchovný poradce, metodik prevence a kariérový poradce zvlášť pro každé odborné zaměření: SOŠEaS, OA a SZŠ , školní psycholog
Nabídka dalšího vzdělávání: IT certifikace, kurz autoškoly, svářečský kurz, odborná způsobilost v elektrotechnice vyhláška 50, rekvalifikační kurzy, profesní kvalifikace v odborných povoláních, kurzy první pomoci, "Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky“ kvalifikace; středisko DVPP: MŠMT - 272/2016-1-153; akreditace Min. zdrav.:čj. MZDR – 43657/2017-5/ONP
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve třídách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: sportovní, ICT, literárně-dramatické, zdravotnické, přírodovědné, technické, společenské hry
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, hřiště, školní kluby, studovna/knihovna, vyhrazená učebna
V blízkosti školy: sport, kultura, ZUŠ, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), konzultační hodiny, třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, profil školy na sociální síti
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, možnost platby/přehled zaplacení, e-nástěnka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Na Průhoně 4800
Obec: Chomutov
Kraj: Ústecký
PSČ: 430 11
Kontakt na školu: Telefon: 474 471 111
IZO:110033329
Domov mládeže
Nejvyšší povolený počet lůžek: 182
Počet ubytovaných žáků a studentů: 150
Umístění vzhledem ke škole : v blízkosti školy/škol
Umístění v obci: centrum, klidná ulice, klidová zóna
Dopravní dostupnost: MHD, autobus
Bezbariérový přístup: ano částečně
Provoz zařízení během školního roku (od - do): září - červen; pronájmy v době hlavních prázdnin
Termín pro podání přihlášky : Návazně na přijímací řízení, resp. kdykoliv ve školním roce
Úplata za ubytování (v Kč): 1100 Kč / měsíc
Úplata za stravování (v Kč): celodenní 72,-Kč/den, tj. 1.400,-Kč/měsíc
Nabídka zájmových činností: ano
Zaměření zájmových činností : sportovní, ICT, čtenářské, polytechnické , turistické, společenské hry, rukodělné
Další prostory: společenská místnost, prostory pro zájmové činnosti, tělocvična, venkovní víceúčelový sportovní areál, cvičná požární věž, posilovna
Přístup k PC a internetu: WiFi v pokojích, WiFi ve společných prostorách, počítače ve společných prostorách
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, rodičovské schůzky, e-mailová komunikace, vnitřní informační systém
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Na Průhoně 4800
Obec: Chomutov
Kraj: Ústecký
PSČ: 430 11
Kontakt na školu: Telefon: 474 471 111
IZO:110033337
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v areálu školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 28,- Kč
Bufet: ano
Nápojové/potravinové automaty: ano
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Mostecká 3000
Obec: Chomutov
Kraj: Ústecký
PSČ: 430 01
Kontakt na školu:
IZO:181091631
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v areálu školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 28,- Kč
Bufet: ano
Nápojové/potravinové automaty: ano