Zde může být obrázek školy.

Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Na Průhoně 4800
Obec: Chomutov
Kraj: Ústecký
PSČ: 430 03
Ředitel:Mgr. Jan Mareš, MBA
Kontakt na školu Telefon: 474 471 111
Email: info@esoz.cz
Web: http://www.esoz.cz
IČ:41324641
RED-IZO:600170586
Zřizovatel:Ústecký kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Na Průhoně 4800
Obec: Chomutov
Kraj: Ústecký
PSČ: 430 11
Kontakt na školu: Telefon: 474 471 111
Fax: 474 626 057
IZO:130002054
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou, střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělání: dálková, denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 1800
Aktuální počet žáků: 1052
Dny otevřených dveří (termín/y): 11. prosince 2019 / 8. ledna 2020 / 12. února 2020; Týden odborných dovedností v dílnách odborného výcviku: 11. - 15. 11. 2019
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky, písemná
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: Fyzické testy pro obor Bezpečnost a ochrana obyvatel(RVP Bezpečnostně právní činnost) a pro obor Strojník požární techniky (RVP Požární ochrana), matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: Řeší zákon č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019-2020, zde dne 26. 3. 2020
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: centrum, širší centrum
Dopravní dostupnost: vlak, MHD, integrovaná doprava, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: autobusy číslo 1, 4, 9
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 7:00 hod.
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00 hod.
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: mimořádné, od budoucího zaměstnance, prospěchové, motivační, podporující žáky v závislosti na docházce
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro navazující vzdělávání
Koncepce školy: SAP_2019_600170586_SOŠEaS_OA_SZŠ_Chomutov.pdf (701,2 KB)
Školní vzdělávací program: MOV_optimalizovane_SVP.pdf (6252,3 KB)
Anotace_Praktická_sestra_2018.pdf (638 KB)
Anotace_Strojnik pozarni techniky.pdf (278,2 KB)
Informace o školních vzdělávacích programech.pdf (1320 KB)
Školní řád: 5-HP01-06-07_Hodnoceni_vysledku_vzdelavani_zaku.doc (957,4 KB)
5-HP01-01_08_skolní_rad.doc (1064,4 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva školy 2018-2019(K).pdf (2160,4 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, ICT, fyzika, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: posilovna, sportovní areál (atletika), v areálu školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): adaptační kurzy, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, plesy, výlety, exkurze
Zapojení ve specifických programech : "Škola udržitelného rozvoje 1. stupně"; Motivační program Prokopa Diviše pro žáky elektrotechnických oborů;
Certifikáty škol: ISO 9001:2015 ERASMUS+ MOBILITY VET CHARTER, Škola pro udržitelný rozvoj
Domácí spolupráce : Hasičský záchranný sbor České republiky, Policie ČR, Ministerstvo vnitra, Český svaz zaměstnavatelů v energetice, Svaz podnikatelů ve stavebnictví, Hospodářská komora ČR, Asociace energetických manažerů, Vězeňská služba ČR, Krajská zdravotní a.s.
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: studijní pobyt v zahraničí, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, výměnné pobyty, spolupráce se zaměstnavateli v zahraničí, partnerské školy, společné projekty se zahraničním subjektem
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: ruský, německý, Střední zdravotnická škola: latinský, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: cyklistický kurz, lyžování, plavání, turistika, vodácký kurz
Alternativní písmo:
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: DofE Mezinárodní cena vévody z Edinburghu Svaz měst a obcí ČR: Škola(ka)jinak. , Škola pro udržitelný život (SEVER), Podílej se! (Agora CE)
Specifické formy podpory žákům: peer programy, podpora nadaných žáků, podpora žáků se specifickými poruchami učení s přiznaným uzpůsobením podmínek vzdělávání
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, Kariérový poradce Školní poradenské pracoviště: výchovný poradce, metodik prevence a kariérový poradce zvlášť pro každé odborné zaměření: SOŠEaS, OA a SZŠ
Nabídka dalšího vzdělávání: svářečský kurz, odborná způsobilost v elektrotechnice vyhláška 50, rekvalifikační kurzy, profesní kvalifikace v odborných povoláních, kurzy první pomoci, "Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky“ kvalifikace; středisko DVPP: MŠMT - 272/2016-1-153; akreditace Min. zdrav.:čj. MZDR – 43657/2017-5/ONP, kurz autoškoly, IT certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: zdravotnické, přírodovědné, ICT, společenské hry, sportovní, technické, literárně-dramatické
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, hřiště, školní kluby, studovna/knihovna, vyhrazená učebna, zahrada
V blízkosti školy: ZUŠ, kultura, veřejná knihovna, sport, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), žákovská knížka (elektronická), e-mailová komunikace s učiteli, školní informační systém, profil školy na sociální síti, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace, e-třídní kniha - přehled učiva, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, možnost platby/přehled zaplacení, přehled absence, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Na Průhoně 4800
Obec: Chomutov
Kraj: Ústecký
PSČ: 430 11
Kontakt na školu: Telefon: 474 471 111
Fax: 474 626 057
IZO:110033329
Domov mládeže
Nejvyšší povolený počet lůžek: 182
Počet ubytovaných žáků a studentů: 150
Umístění vzhledem ke škole : v blízkosti školy/škol
Umístění v obci: centrum, klidná ulice, klidová zóna
Dopravní dostupnost: MHD, autobus
Bezbariérový přístup: ano částečně
Provoz zařízení během školního roku (od - do): září - červen; pronájmy v době hlavních prázdnin
Termín pro podání přihlášky : Návazně na přijímací řízení, resp. kdykoliv ve školním roce
Úplata za ubytování (v Kč): 1100 Kč / měsíc
Úplata za stravování (v Kč): celodenní 72,-Kč/den, tj. 1.400,-Kč/měsíc
Nabídka zájmových činností: ano
Zaměření zájmových činností : turistické, sportovní, společenské hry, rukodělné, čtenářské, polytechnické , ICT
Další prostory: venkovní víceúčelový sportovní areál, cvičná požární věž, posilovna , tělocvična, společenská místnost, prostory pro zájmové činnosti
Přístup k PC a internetu: WiFi v pokojích, WiFi ve společných prostorách, počítače ve společných prostorách
Způsob informování zákonných zástupců: vnitřní informační systém, e-mailová komunikace, webové stránky, rodičovské schůzky
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Na Průhoně 4800
Obec: Chomutov
Kraj: Ústecký
PSČ: 430 11
Kontakt na školu: Telefon: 474 471 111
Fax: 474 626 057
IZO:110033337
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v areálu školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 28,- Kč
Bufet: ano
Nápojové/potravinové automaty: ano
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Mostecká 3000
Obec: Chomutov
Kraj: Ústecký
PSČ: 430 01
Kontakt na školu:
IZO:181091631
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v areálu školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 28,- Kč
Bufet: ano
Nápojové/potravinové automaty: ano