Logo školy

Církevní základní škola a mateřská škola Třinec

Škola / charakteristika školy
Název školy:Církevní základní škola a mateřská škola Třinec
Adresa školy: Ulice: Kaštanová 412
Obec: Třinec
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 739 61
Ředitel:Mgr. Monika Guńková
Kontakt na školu Telefon: 558 989 733
Email: sekretariat@czstrinec.cz
Web: czstrinec.cz
IČ:71249460
RED-IZO:650077342
Zřizovatel:Slezská církev evangelická augsburského vyznání
Typ zřizovatele:Církev
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Chopinova 463
Obec: Třinec
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 739 61
Kontakt na školu: Telefon: 558 996 480
IZO:174105762
Základní informace
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet dětí: 65
Aktuální počet dětí: 55
Dny otevřených dveří (termín/y): v průběhu dubna
Kritéria příjímacího řízení: Kritéria přijetí do CMŠ Třinec.pdf (527,7 KB)
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: Zvonek u vchodu do budovy MŠ , vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: centrum, periferie, klidná ulice
Dopravní dostupnost: vlak, autobus, MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: Třinec- Dolní Lištná, Třinec- Lyžbice, Trinec-Horní Lištná
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Škola je otevřena od: 6.30; 7.00
Měsíční poplatek/školné v Kč: 400
Koncepce školy:
Školní vzdělávací program: ŠVP MŠ 2020.pdf (761,5 KB)
Školní řád: Školní řád CMŠ.pdf (5174,9 KB)
Hodnocení činnosti školy:
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: Křesťanská koncepce výchovy, klidná rodinná atmosféra, laskavý přístup pedagogů
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, venkovní hřiště, mimo areál školy, bazén
Specifické akce školy (pravidelné): jarmarky a dílny, zahradní slavnosti, besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety
Domácí spolupráce: Přijímání na praxi studentek oboru předškolní pedagogiky, spolupráce s křesťanskými mateřskými školami v ČR, spolupráce s místními církvemi
Mezinárodní spolupráce: Škola je aktivním členem ACSI - mezinárodní organizace sdružující křesťanské školy v Evropě a ve světě
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání, Zdravotní cvičení pro děti
Přítomnost specialistů: školní asistent v rámci Šablon II
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: profil školy na sociálních sítích, třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, Nástěnky pro rodiče v areálu MŠ, webové stránky školy
Základní škola
Adresa: Ulice: Kaštanová 412
Obec: Třinec
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 739 61
Kontakt na školu: Telefon: 558 989 730
IZO:150077351
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 200
Aktuální počet žáků: 160
Dny otevřených dveří (termín/y): v rozmezí březen - duben
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2021
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: vlak, autobus, MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: Třinec,Dolní Lištná, 701,707,708,711,715,716,717
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 7.20
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 0
Koncepce školy: Koncepce školy.pdf (254,9 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP Křesťanská škola aplikace Microsoft Office Word.pdf (4497 KB)
Školní řád: školní řád 1.9. 2019.pdf (9836,8 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2019 včetně příloh (1).pdf (18752,3 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: Škola s křesťanskou koncepcí výuky.
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, v areálu školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): adaptační kurzy, jarmarky a dílny, zahradní slavnosti, besedy a přednášky pro veřejnost, besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, sportovní dny
Zapojení ve specifických programech: Ovoce do škol
Domácí spolupráce : besedy Městské policie Třinec v rámci prevence sociálně patologických jevů; besedy se známými osobnostmi v rámci projektu Moje povolání moje službaa
Mezinárodní spolupráce: Spolupráce se školami s Polska, Maďarska a Finska v rámci Erasmus +
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: ruský, anglický, německý, polský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, turistika
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: konstruktivisticky orientovaná výuka - výuka dle metody prof. Hejného
Alternativní písmo:
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: Individuální páce se žáky s výukovými poruchami
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Školní družina: ne
Rozvrhy hodin: Rozvrh hodin.pdf (426,4 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v celé škole, počítače ve společných prostorách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, V kmenových třídách - interaktivní tabule
Zájmové činnosti: přírodovědné, sportovní, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), hudební
Místo pro trávení volného času: Žáci mohou trávit volný čas v počítačové učebně nebo na školním hřišti, ale jen pod dozorem učitele., hřiště
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, sport, Klub pro děti Royal Rangers , veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, školní informační systém, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), žákovská knížka (elektronická), konzultační hodiny, profil školy na sociálních sítích
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, možnost editace osobních údajů žáka, přihlašování na akce
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Chopinova 463
Obec: Třinec
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 739 61
Kontakt na školu: Telefon: 558 996 480
IZO:174106645
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 28-37
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne