Zde může být obrázek školy.

Křesťanská základní škola Jihlava

Škola / charakteristika školy
Název školy:Křesťanská základní škola Jihlava
Adresa školy: Ulice: nám. Svobody 1369/3
Obec: Jihlava
Kraj: Vysočina
PSČ: 586 01
Ředitel:Mgr. Šárka Glösslová
Kontakt na školu Telefon: 567 309 565
Email: reditelstvi@kzs.ji.cz
Web: www.kzs.ji.cz
IČ:65766695
RED-IZO:600001644
Zřizovatel:Biskupství brněnské
Typ zřizovatele:Církev
Základní škola
Adresa: Ulice: nám. Svobody 1369/3
Obec: Jihlava
Kraj: Vysočina
PSČ: 586 01
Kontakt na školu: Telefon: 567 309 565
Fax: 567 309 565
IZO:110009274
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 360
Aktuální počet žáků: 250
Dny otevřených dveří (termín/y): KZŠ Jihlava můžete navštívit kdykoliv.
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 17.4.2020
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 18.4.2020
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD, autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 20
Vstup do školy umožněn od: 6.00 hodin
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00 hodin
Roční školné v Kč: 0
Koncepce školy: 6. Dokument č.6 - koncepční záměr rozvoje školy 16-21.pdf (1143,8 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP ZV - 1. 9. 2016.pdf (3196,6 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP ZV - 1. 9. 2016 - ŠDŠK.pdf (932,1 KB)
Školní řád: 11_Školní řád (+hodnocení)_18_19.docx (77,5 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 19-20.pdf (1166,2 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, biologie, výtvarná výchova, praktické vyučování, fyzika, chemie, ICT, cizí jazyky
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, exkurze, škola v přírodě/ozdravné pobyty, návštěvy kulturních akcí, výlety, tématické/projektové dny, besídky/akademie, besedy a přednášky pro veřejnost, jarmarky a dílny
Zapojení ve specifických programech: Inkluzivní vzdělávání, Otevřená škola, Strážníci dětem, Výchova ke zdraví, Výchova k volbě povolání, Environmentální vzdělávání, Výukový program péče o chrup, Vrakbar, Normální je nekouřit, Recyklohraní, Ovoce do škol, Školní mléko
Certifikáty škol: Škola podporující zdraví
Domácí spolupráce : Jihočeská univerzita České Budějovice; Masarykova univerzita, katedra speciální pedagogiky, Brno; Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta; Soukromá vyšší odborná škola sociální Jihlava - souvislá praxe; Střední odborná škola sociální u Matky Boží v
Mezinárodní spolupráce: 0
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, turistika, bruslení, cyklistický kurz
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: konstruktivisticky orientovaná výuka - výuka dle metody prof. Hejného
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací:
Specifické formy podpory žákům: Inkluzivní vzdělávání - běžné a speciální třídy, cizinci a žáci nadaní. Podporu mají rovněž žáci ze sociálně znevýhodněného prostředí.
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, speciální pedagog, školní metodik prevence, výchovný poradce, logoped, školní psycholog
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Školní družina - rozvrh: Organizační zajištění - ŠD, ŠK.pdf (600,4 KB)
Školní klub - rozvrh: Organizační zajištění - ŠD, ŠK.pdf (600,4 KB)
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, počítače ve společných prostorách, učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), hudební, technické, literárně-dramatické, logopedická a dyslektická péče, alternativní formy komunikace (znakový jazyk, Braillovo písmo a jiné) , sportovní, taneční, jazykové, společenské hry, rukodělné, přírodovědné, ICT
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, herna, školní dvůr, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, zahrada
V blízkosti školy: sport, kultura, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, žákovská knížka (papírová), e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, konzultační hodiny, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), školní informační systém
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Počet přípravných tříd: 0
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 0
Školní družina
Adresa: Ulice: náměstí Svobody 1369
Obec: Jihlava
Kraj: Vysočina
PSČ: 586 01
Kontakt na školu: Telefon: 567 309 565
Fax: 567 309 565
IZO:110009282
Školní klub
Adresa: Ulice: náměstí Svobody 1369
Obec: Jihlava
Kraj: Vysočina
PSČ: 586 01
Kontakt na školu: Telefon: 567 309 565
Fax: 567 309 565
IZO:150076487