Logo školy

Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb, Praha 4, K Sídlišti 840

Škola / charakteristika školy
Název školy:Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb, Praha 4, K Sídlišti 840
Adresa školy: Ulice: K Sídlišti 840
Obec: Praha 4 - Podolí
Kraj: Praha
PSČ: 140 00
Ředitel:Mgr. Helena Pondělíčková
Kontakt na školu Telefon: 241 090 230
Email: skola@ksidlisti.cz
Web: http://www.ksidlisti.cz
IČ:48134023
RED-IZO:600005399
Zřizovatel:Městská část Praha 4
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Kaplická 841
Obec: Praha 4
Kraj: Praha
PSČ: 140 00
Kontakt na školu: Telefon: 241 731 467
Fax: 241 090 235
IZO:107501716
Základní informace
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet dětí: 112
Aktuální počet dětí: 112
Dny otevřených dveří (termín/y): individuálně, po předchozí domluvě
Kritéria příjímacího řízení: Obecná kritéria k přijetí dětí do MŠ Kaplická.docx (15,3 KB)
Přijímání dětí mladších 3 let: ne
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: uzamykatelná branka do areálu, uzavřené jednotlivé pavilony
Umístění školy v obci: klidová zóna, klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: autobusy 193, 188, 134
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Škola je otevřena od: 6.30
Měsíční poplatek/školné v Kč: 680
Školní vzdělávací program: Infirmace_Vzdělávací program mateřské školy.docx (16,3 KB)
Hodnocení činnosti školy: Výroční zpráva MŠ 17-18.docx (215,1 KB)
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: venkovní hřiště, v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, besídky/akademie, zahradní slavnosti, jarmarky a dílny, návštěvy kulturních akcí
Zapojení ve specifických programech: Informace na www stránkách školy
Domácí spolupráce: Informace na www stránkách školy
Mezinárodní spolupráce: Informace na www stránkách školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání
Specifické formy podpory dětem: individuální vzdělávací plán, asistent pedagoga
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, školní psycholog, logoped
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, nástěnky jednotlivých tříd, třídní schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice: K Sídlišti 840
Obec: Praha 4 - Podolí
Kraj: Praha
PSČ: 140 00
Kontakt na školu: Telefon: 241 090 230
Fax: 241 090 235
IZO:102101337
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 390
Aktuální počet žáků: 375
Dny otevřených dveří (termín/y): pro rodiče budoucích prvňáčků, pro rodiče našich žáků - informace na www.ksidlisti.cz (termíny)
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 3.4.2018
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 4.4.2018
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby a kamerový systém
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: metro C, autobus 188, 193, 134
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 400
Vstup do školy umožněn od: 7:40 (nebo dle potřeby)
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Školní vzdělávací program: Informace o školním vzdělávacím programu pro základní vzdělávání.doc (31,7 KB)
Školní vzdělávací program - družina: Informace - ŠVzP - ŠD.doc (28,7 KB)
Poslední výroční zpráva: vz_zs_2019_2020.pdf (1006,4 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, knihovna, fyzika, cizí jazyky, biologie, chemie, hudební výchova, výtvarná výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, v areálu školy, posilovna, sportovní areál (atletika), tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): zahradní slavnosti, jarmarky a dílny, adaptační kurzy, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, besídky/akademie, škola v přírodě/ozdravné pobyty, sportovní dny
Zapojení ve specifických programech: Podrobné informace najdete na www stránkách školy a ve Výroční zprávě
Certifikáty škol: Světová škola, Recyklohraní aneb Ukliďme svět Zelená škola Pečujeme o vzdělávání
Domácí spolupráce : Podrobné informace najdete na www stránkách školy a ve Výroční zprávě
Mezinárodní spolupráce: Podrobné informace najdete na www stránkách školy a ve Výroční zprávě
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský, francouzský, španělský, italský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání
Metody čtení: čtenářská dílna, analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, metody vyplývající z individuálních potřeb žáka se speciálními vzdělávacími potřebami
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Alternativní písmo: pouze na základě individuálních specifických potřeb žáka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Příběhy našich sousedů (Post Bellum), Celé Česko čte dětem (CČČD), Světová škola (Člověk v tísni), Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum), Čtení pomáhá (Martin Roman)
Specifické formy podpory žákům: plány pedagogické podpory a individuální vzdělávací plány, individuální konzultace, kroužky nápravy SPU a doučování, hodiny pedagogické intervence, vrstevnické učení, zapojení do soutěží, práce v parlamentu, organizace akcí pro ostatní
Přítomnost specialistů: metodik pro vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem, školní metodik prevence, výchovný poradce, asistent pedagoga, speciální pedagog, školní psycholog
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v části školy, učebny ICT, počítače ve společných prostorách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, Pouze v rámci počítačové učebny, v běžných třídách - prezentace, vyhledávání informací
Zájmové činnosti: programování/robotika, jazykové, ICT, rukodělné, taneční, literárně-dramatické, hudební, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní, technické, přírodovědné, společenské hry
Místo pro trávení volného času: hřiště, studovna/knihovna, zahrada, školní dvůr, vyhrazená učebna
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, DDM/středisko volného času, kultura, veřejná knihovna, sport, ZUŠ
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, profil školy na sociálních sítích, konzultační hodiny, besedy o vzdělávání, webové stránky školy
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-nástěnka, možnost editace osobních údajů žáka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-třídní kniha - přehled učiva, e-omluvenka, přehled absence
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Počet přípravných tříd: 0
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 0
Začátek výuky: 0
Konec výuky: 0
Střední škola
Adresa: Ulice: K Sídlišti 840
Obec: Praha 4
Kraj: Praha
PSČ: 140 00
Kontakt na školu: Telefon: 241 090 230
Fax: 241 090 235
IZO:048134023
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 295
Aktuální počet žáků: 250
Dny otevřených dveří (termín/y): podle situace - online 13.1.2021, po individuální domluvě, informace na webu školy
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: jednotná přijímací zkouška podle jednotného zkušebního schématu
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: metro C, autobus 188, 193, 134, 118
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 400
Vstup do školy umožněn od: 7:40 nebo podle potřeby
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 0
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro navazující vzdělávání
Školní vzdělávací program: Informace o ŠVP pro střední vzdělávání_soc a ves.doc (44 KB)
Poslední výroční zpráva: vz_sos_2019_2020.pdf (565,6 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: fyzika, praktické vyučování, cizí jazyky, biologie, chemie, knihovna, hudební výchova, výtvarná výchova, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: sportovní areál (atletika), v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, posilovna, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, adaptační kurzy, besídky/akademie, exkurze, sportovní dny, návštěvy kulturních akcí, plesy, zahradní slavnosti, besedy a přednášky pro veřejnost
Zapojení ve specifických programech : Podrobné informace najdete na www stránkách školy a ve Výroční zprávě
Certifikáty škol: Pečujeme o vzdělávání Zelená škola, Světová škola
Domácí spolupráce : Podrobné informace najdete na www stránkách školy a ve Výroční zprávě
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, ruský, francouzský, španělský, italský, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Příběhy našich sousedů (Post Bellum), Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum), Pražský studentský sumit (Asociace pro mezinárodní otázky), Světová škola (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: individuální vzdělávací plán, plán pedagogické podpory, konzultace
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, školní psycholog, speciální pedagog, výchovný poradce
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v části školy, počítače ve společných prostorách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, Pouze v rámci počítačové učebny, ve všech běžných učebnách PC s připojením k internetu
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), hudební, jazykové, společenské hry, literárně-dramatické, sportovní
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, vyhrazená učebna, hřiště, školní dvůr, zahrada
V blízkosti školy: ZUŠ, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, sport, park/přírodní zázemí, kultura
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: webové stránky školy, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, třídní schůzky, besedy o vzdělávání, konzultační hodiny, profil školy na sociální síti
Funkce školního informačního systému: možnost editace osobních údajů žáka, přehled klasifikace, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka, e-omluvenka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence
Školní družina
Adresa: Ulice: K Sídlišti 840
Obec: Praha 4
Kraj: Praha
PSČ: 140 00
Kontakt na školu: Telefon: 241 090 230
Fax: 241 090 235
IZO:112300626
Školní jídelna
Adresa: Ulice: K Sídlišti 840
Obec: Praha 4
Kraj: Praha
PSČ: 140 00
Kontakt na školu: Telefon: 241 090 230
Fax: 241 090 235
IZO:102425302
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 25 - 30,- Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ano