Logo školy

Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb, Praha 4, K Sídlišti 840

Škola / charakteristika školy
Název školy:Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb, Praha 4, K Sídlišti 840
Adresa školy: Ulice: K Sídlišti 840
Obec: Praha 4 - Podolí
Kraj: Praha
PSČ: 140 00
Ředitel:Mgr. Helena Pondělíčková
Kontakt na školu Telefon: 241 090 230
Email: skola@ksidlisti.cz
Web: http://www.ksidlisti.cz
IČ:48134023
RED-IZO:600005399
Zřizovatel:Městská část Praha 4
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Kaplická 841
Obec: Praha 4
Kraj: Praha
PSČ: 140 00
Kontakt na školu: Telefon: 241 731 467
IZO:107501716
Základní informace
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet dětí: 112
Aktuální počet dětí: 108
Dny otevřených dveří (termín/y): individuálně, po předchozí domluvě
Kritéria příjímacího řízení: Obecná kritéria k přijetí dětí do MŠ Kaplická.docx (16,1 KB)
Přijímání dětí mladších 3 let: ne
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: uzamykatelná branka do areálu, uzavřené jednotlivé pavilony
Umístění školy v obci: klidná ulice, klidová zóna
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: autobusy 193, 188, 134, metro C
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Škola je otevřena od: 6.30
Měsíční poplatek/školné v Kč: 523
Školní vzdělávací program: Infirmace_Vzdělávací program mateřské školy.docx (16,3 KB)
Hodnocení činnosti školy: vz_ms_2021_2022.pdf (430,8 KB)
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: všeobecné, zdravý životní styl
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy, venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, výlety, tématické/projektové dny, zahradní slavnosti, jarmarky a dílny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, besídky/akademie
Zapojení ve specifických programech: Informace na www stránkách školy
Domácí spolupráce: Informace na www stránkách školy
Mezinárodní spolupráce: Informace na www stránkách školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: lyžování
Specifické formy podpory dětem: individuální vzdělávací plán
Přítomnost specialistů: logoped, školní psycholog
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, školní informační systém, nástěnky jednotlivých tříd
Funkce školního informačního systému: možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka, možnost editace osobních údajů žáka
Základní škola
Adresa: Ulice: K Sídlišti 840
Obec: Praha 4 - Podolí
Kraj: Praha
PSČ: 140 00
Kontakt na školu: Telefon: 241 090 230
IZO:102101337
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 390
Aktuální počet žáků: 375
Dny otevřených dveří (termín/y): pro rodiče budoucích prvňáčků, pro rodiče našich žáků - informace na www.ksidlisti.cz (termíny)
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 4.4.2023
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 5.4.2023
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby a kamerový systém
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: metro C, autobus 188, 193, 134, 118
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 400
Vstup do školy umožněn od: 7:40 (nebo dle potřeby)
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Školní vzdělávací program: Informace o školním vzdělávacím programu pro základní vzdělávání.doc (37,9 KB)
Školní vzdělávací program - družina: Informace - ŠVzP - ŠD.doc (28,7 KB)
Poslední výroční zpráva: vz_zs_2021_2022.pdf (796,8 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: výtvarná výchova, biologie, cizí jazyky, hudební výchova, knihovna, chemie, fyzika, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, v areálu školy, sportovní areál (atletika), posilovna, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, tématické/projektové dny, besídky/akademie, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, jarmarky a dílny, adaptační kurzy, zahradní slavnosti, návštěvy kulturních akcí
Zapojení ve specifických programech: Podrobné informace najdete na www stránkách školy a ve Výroční zprávě
Certifikáty škol: Světová škola, Recyklohraní aneb Ukliďme svět Zelená škola Pečujeme o vzdělávání
Domácí spolupráce : Podrobné informace najdete na www stránkách školy a ve Výroční zprávě
Mezinárodní spolupráce: Podrobné informace najdete na www stránkách školy a ve Výroční zprávě
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: francouzský, italský, španělský, ruský, německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, bruslení
Metody čtení: čtenářská dílna, analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, metody vyplývající z individuálních potřeb žáka se speciálními vzdělávacími potřebami
Metody výuky matematiky: klasická výuka s prvky činnostního učení a s prvky dle prof. Hejného
Alternativní písmo: pouze na základě individuálních specifických potřeb žáka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Celé Česko čte dětem (CČČD), Příběhy našich sousedů (Post Bellum), Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum), Čtení pomáhá (Martin Roman), Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Světová škola (Člověk v tísni), Badatelé.cz (Sdružení Tereza)
Specifické formy podpory žákům: plány pedagogické podpory a individuální vzdělávací plány, individuální konzultace, kroužky nápravy SPU a doučování, hodiny pedagogické intervence, vrstevnické učení, zapojení do soutěží, práce v parlamentu, organizace akcí pro ostatní
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, asistent pedagoga, speciální pedagog, školní psycholog, metodik pro vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, počítače ve společných prostorách, WiFi v části školy
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, v běžných třídách - prezentace, vyhledávání informací
Zájmové činnosti: hudební, jazykové, rukodělné, taneční, ICT, přírodovědné, literárně-dramatické, společenské hry, technické, programování/robotika, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, studovna/knihovna, vyhrazená učebna, hřiště
V blízkosti školy: sport, ZUŠ, kultura, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), konzultační hodiny, profil školy na sociálních sítích, besedy o vzdělávání, individuální schůzky, webové stránky školy
Funkce školního informačního systému: e-nástěnka, možnost editace osobních údajů žáka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-omluvenka, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Počet přípravných tříd: 0
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 0
Začátek výuky: 0
Konec výuky: 0
Střední škola
Adresa: Ulice: K Sídlišti 840
Obec: Praha 4
Kraj: Praha
PSČ: 140 00
Kontakt na školu: Telefon: 241 090 230
IZO:048134023
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 295
Aktuální počet žáků: 281
Dny otevřených dveří (termín/y): 9.11.2022, 18.1.2023 vždy od 17 hodin, dále po individuální domluvě, informace na webu školy
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: jednotná přijímací zkouška podle jednotného zkušebního schématu
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: metro C, autobus 188, 193, 134, 118
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 400
Vstup do školy umožněn od: 7:40 nebo podle potřeby
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 0
Rozšířené informace o ročním školném: příspěvek do Klubu rodičů, z.s. ve 1000 Kč na školní rok
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro navazující vzdělávání
Školní vzdělávací program: Informace o ŠVP pro střední vzdělávání_soc a ves.doc (44 KB)
Poslední výroční zpráva: vz_sos_2021_2022.pdf (486,5 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: hudební výchova, biologie, výtvarná výchova, fyzika, chemie, praktické vyučování, knihovna, cizí jazyky, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, posilovna, sportovní areál (atletika), tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, tématické/projektové dny, plesy, adaptační kurzy, besídky/akademie, zahradní slavnosti, besedy a přednášky pro veřejnost, exkurze
Zapojení ve specifických programech : Světová škola, Jeden svět, humanitární akce, ... Podrobné informace najdete na www stránkách školy a ve Výroční zprávě
Certifikáty škol: Světová škola, Pečujeme o vzdělávání Zelená škola
Domácí spolupráce : Podrobné informace najdete na www stránkách školy a ve Výroční zprávě
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: italský, španělský, francouzský, ruský, německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy našich sousedů (Post Bellum), Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum), Pražský studentský sumit (Asociace pro mezinárodní otázky), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Světová škola (Člověk v tísni), Jeden svět na školách (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: individuální vzdělávací plán, plán pedagogické podpory, konzultace
Přítomnost specialistů: školní psycholog, školní metodik prevence, výchovný poradce, metodik koordinátor pro vzdělávání žáků cizinců
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, počítače ve společných prostorách, WiFi v části školy, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, ve všech běžných učebnách PC s připojením k internetu
Zájmové činnosti: sportovní, jazykové, hudební, výtvarné (např. malování, keramika), literárně-dramatické, společenské hry
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, hřiště, vyhrazená učebna, zahrada, studovna/knihovna
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, DDM/středisko volného času, ZUŠ, kultura, veřejná knihovna, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), konzultační hodiny, profil školy na sociální síti, besedy o vzdělávání, třídní schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), školmí časopis/newsletter, webové stránky školy
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace, přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-omluvenka, e-nástěnka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, možnost editace osobních údajů žáka
Školní družina
Adresa: Ulice: K Sídlišti 840
Obec: Praha 4
Kraj: Praha
PSČ: 140 00
Kontakt na školu: Telefon: 241 090 230
IZO:112300626
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 400
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ano
Nabídka zájmových kroužků: ano
Další důležité informace: na webu školy www.ksidlisti.cz
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6.30-7.50
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11.40-17.30
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, e-mailová komunikace, vnitřní informační systém, schůzky
Školní jídelna
Adresa: Ulice: K Sídlišti 840
Obec: Praha 4
Kraj: Praha
PSČ: 140 00
Kontakt na školu: Telefon: 241 090 230
IZO:102425302
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 33 - 37 Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ano