Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb, Praha 4, K Sídlišti 840

Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb, Praha 4, K Sídlišti 840

Škola / charakteristika školy

Název školy:Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb, Praha 4, K Sídlišti 840
Adresa školy: Ulice: K Sídlišti 840
Obec: Praha 4 - Podolí
Kraj: Praha
PSČ: 140 00
Ředitel:Mgr. Helena Pondělíčková
Kontakt na školu Telefon: 241 090 230
Email: skola@ksidlisti.cz
Fax: 241 090 235
Web: http://www.ksidlisti.cz
IČ:48134023
RED-IZO:600005399
Zřizovatel:Městská část Praha 4
Typ zřizovatele:Obec

Mateřská škola

Adresa: Ulice: Kaplická 841
Obec: Praha 4
Kraj: Praha
PSČ: 140 00
Kontakt na školu: Telefon: 241 731 467
Fax: 241 090 235
IZO:107501716
Základní informace
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet dětí: 112
Aktuální počet dětí: 112
Dny otevřených dveří (termín/y): individuálně, po předchozí domluvě
Kritéria příjímacího řízení: Obecná kritéria k přijetí dětí do MŠ Kaplická.docx (15,3 KB)
Přijímání dětí mladších 3 let: ne
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: uzamykalelná branka do areálu, uzavřené jednotlivé pavilony
Umístění školy v obci: klidná ulice, klidová zóna
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: autobusy 193, 188, 134
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Škola je otevřena od: 6.30
Měsíční poplatek/školné v Kč: 680
Školní vzdělávací program: Infirmace_Vzdělávací program mateřské školy.docx (16,3 KB)
Hodnocení činnosti školy: Výroční zpráva MŠ 17-18.docx (215,1 KB)
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, mimo areál školy, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): jarmarky a dílny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, besídky/akademie, tématické/projektové dny, zahradní slavnosti, návštěvy kulturních akcí, výlety
Zapojení ve specifických programech: Informace na www stránkách školy
Domácí spolupráce: Informace na www stránkách školy
Mezinárodní spolupráce: Informace na www stránkách školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání
Specifické formy podpory dětem: individuální vzdělávací plán, asistent pedagoga
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, školní psycholog, asistent pedagoga, logoped
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, nástěnky jednotlivých tříd, individuální schůzky

Základní škola

Adresa: Ulice: K Sídlišti 840
Obec: Praha 4 - Podolí
Kraj: Praha
PSČ: 140 00
Kontakt na školu: Telefon: 241 090 230
Fax: 241 090 235
IZO:102101337
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 390
Aktuální počet žáků: 375
Dny otevřených dveří (termín/y): pro rodiče budoucích prvňáčků, pro rodiče našich žáků - informace na www.ksidlisti.cz (termíny)
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 3.4.2018
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 4.4.2018
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby a kamerový systém
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: metro C, autobus 188, 193, 134
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 400
Vstup do školy umožněn od: 7:40 (nebo dle potřeby)
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Školní vzdělávací program: Informace o školním vzdělávacím programu pro základní vzdělávání.doc (31,7 KB)
Školní vzdělávací program - družina: Informace - ŠVzP - ŠD.doc (28,7 KB)
Poslední výroční zpráva: -Výroční zpráva ZŠ 17-18.docx (310,8 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, chemie, cizí jazyky, výtvarná výchova, hudební výchova, ICT, biologie, fyzika
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, posilovna, venkovní hřiště, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): zahradní slavnosti, sportovní dny, adaptační kurzy, exkurze, škola v přírodě/ozdravné pobyty, besídky/akademie, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí
Zapojení ve specifických programech: Podrobné informace najdete na www stránkách školy a ve Výroční zprávě
Certifikáty škol: Světová škola, Recyklohraní aneb Ukliďme svět Zelená škola Pečujeme o vzdělávání
Domácí spolupráce : Podrobné informace najdete na www stránkách školy a ve Výroční zprávě
Mezinárodní spolupráce: Podrobné informace najdete na www stránkách školy a ve Výroční zprávě
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, ruský, španělský, italský, francouzský, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání
Metody čtení: čtenářská dílna, analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, metody vyplývající z individuálních potřeb žáka se speciálními vzdělávacími potřebami
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Alternativní písmo: pouze na základě individuálních specifických potřeb žáka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Celé Česko čte dětem (CČČD), Světová škola (Člověk v tísni), Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum), Čtení pomáhá (Martin Roman), Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Příběhy našich sousedů (Post Bellum), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: plány pedagogické podpopry a individuální vzdělávací plány, individuální konzultace, kroužky nápravy SPU a doučování, zapojení do soutěží, práce v parlamentu, organizace akcí pro ostatní
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, speciální pedagog, školní psycholog, výchovný poradce, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, v běžných třídách - prezentace, vyhledávání informací, Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: taneční, literárně-dramatické, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, společenské hry, rukodělné, přírodovědné, jazykové, sportovní, technické, ICT
Místo pro trávení volného času: hřiště, zahrada, studovna/knihovna, školní dvůr, vyhrazená učebna
V blízkosti školy: sport, ZUŠ, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí, kultura, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, konzultační hodiny, webové stránky školy, profil školy na sociálních sítích, besedy o vzdělávání, žákovská knížka (elektronická), individuální schůzky, školní informační systém, e-mailová komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: přehled absence, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, možnost editace osobních údajů žáka, e-omluvenka, e-třídní kniha - přehled učiva, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-nástěnka, přehled klasifikace
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Počet přípravných tříd: 0
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 0
Začátek výuky: 0
Konec výuky: 0

Střední škola

Adresa: Ulice: K Sídlišti 840
Obec: Praha 4
Kraj: Praha
PSČ: 140 00
Kontakt na školu: Telefon: 241 090 230
Fax: 241 090 235
IZO:048134023
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 295
Aktuální počet žáků: 250
Dny otevřených dveří (termín/y): 7.11.2018, 16.1.2019 od 17.00 hodin a po individuílní domluvě
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: jednotná přijímací zkouška podle jednotného zkušebního schématu
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: metro C, autobus 188, 193, 134, 118
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 400
Vstup do školy umožněn od: 7:40 nebo podle potřeby
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 0
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro navazující vzdělávání
Školní vzdělávací program: Informace o ŠVP pro střední vzdělávání_soc a ves.doc (44 KB)
Poslední výroční zpráva: -Výroční zpráva SOŠ 17-18.docx (259 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: chemie, knihovna, cizí jazyky, ICT, hudební výchova, výtvarná výchova, biologie, fyzika, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, posilovna, venkovní hřiště, v areálu školy, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): adaptační kurzy, exkurze, besídky/akademie, plesy, zahradní slavnosti, besedy a přednášky pro veřejnost, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny
Zapojení ve specifických programech : Podrobné informace najdete na www stránkách školy a ve Výroční zprávě
Certifikáty škol: Světová škola, Pečujeme o vzdělávání Zelená škola
Domácí spolupráce : Podrobné informace najdete na www stránkách školy a ve Výroční zprávě
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: francouzský, anglický, španělský, italský, německý, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Světová škola (Člověk v tísni), Příběhy našich sousedů (Post Bellum), Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Pražský studentský sumit (Asociace pro mezinárodní otázky), Jeden svět na školách (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: individuální vzdělávací plán, plán pedagogické podpory, konzultace
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, speciální pedagog, výchovný poradce, školní psycholog
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: v běžných učebnách, Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), hudební, sportovní, jazykové, literárně-dramatické, společenské hry
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, školní dvůr, vyhrazená učebna, hřiště, zahrada
V blízkosti školy: veřejná knihovna, sport, ZUŠ, park/přírodní zázemí, DDM/středisko volného času, kultura
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, besedy o vzdělávání, profil školy na sociální síti, webové stránky školy, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), konzultační hodiny, individuální schůzky
Funkce školního informačního systému: možnost editace osobních údajů žáka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka, přehled klasifikace, e-omluvenka, e-třídní kniha - přehled učiva, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, přehled absence

Školní družina

Adresa: Ulice: K Sídlišti 840
Obec: Praha 4
Kraj: Praha
PSČ: 140 00
Kontakt na školu: Telefon: 241 090 230
Fax: 241 090 235
IZO:112300626

Školní jídelna

Adresa: Ulice: K Sídlišti 840
Obec: Praha 4
Kraj: Praha
PSČ: 140 00
Kontakt na školu: Telefon: 241 090 230
Fax: 241 090 235
IZO:102425302
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 25 - 30,- Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ano