Zde může být obrázek školy.

Evangelická akademie - Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola

Škola / charakteristika školy
Název školy:Evangelická akademie - Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola
Adresa školy: Ulice: Hrusická 2537
Obec: Praha 4
Kraj: Praha
PSČ: 141 00
Ředitel:ThLic. Tomáš Biňovec
Kontakt na školu Telefon: 272 761 609
Email: beran@eapraha.cz
Web: www.eapraha.cz
IČ:45247226
RED-IZO:600005429
Zřizovatel:Českobratrská církev evangelická
Typ zřizovatele:Církev
Střední škola
Adresa: Ulice: Hrusická 2537
Obec: Praha 4
Kraj: Praha
PSČ: 141 00
Kontakt na školu: Telefon: 272 761 609
Fax: 272 761 609
IZO:045247226
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: kombinovaná, denní
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 240
Aktuální počet žáků: 202
Dny otevřených dveří (termín/y): 2.12.2021; 19.1.2022
Forma přijímacího řízení: pohovor
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: metro, autobus č. 135
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Vstup do školy umožněn od: 7:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 6000
Rozšířené informace o ročním školném: kombinované studium 5.600,-
Stipendium:
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Koncepce školy: ŠAP_EA_2019.docx (146,7 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP PED.LYCEUM 4. verze 1.9.2018.doc (2529,8 KB)
ŠVP_SOC.ČINNOST_6._verze_1.9.2021 (1).doc (2534,9 KB)
Školní řád: Školní řád_18.6.21.doc (150 KB)
Poslední výroční zpráva: VZ_EA Praha_2019-2020 (final).doc (270,8 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné, všeobecné - humanitní
Speciálně vybavené odborné učebny: hudební výchova, výtvarná výchova, knihovna, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): vánoční, velikonoční bohoslužba, adaptační kurzy, výlety, zahradní slavnosti, sportovní dny, plesy, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, exkurze
Zapojení ve specifických programech : 1.Blázníš, no a? 2. Projekt lidských práv ve spolupráci s ČCE, Člověk v tísni, Knihovna V. Havla.
Certifikáty škol: Světová škola
Domácí spolupráce : Diakonie ČCE, Armáda spásy, DOZP v Praze, Senecura, Domov pro seniory v Krči ad. , ZŠ Jižní, nízkoprahové kluby apod.,
Spolupráce s firmami: celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, turistika, vodácký kurz
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Světová škola (Člověk v tísni), Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum)
Specifické formy podpory žákům: metodická podpora a konzultace se školským poradenským týmem (školní psycholog, speciální pedagog, sociální pedagog, preventista, kaplan); úzká spolupráce s PPP pro Prahu 4
Přítomnost specialistů: školní kaplan, výchovný poradce, školní metodik prevence, speciální pedagog, školní psycholog
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: prostřednictvím projektorů v učebnách - prezentace, výukové materiály, výuková videa.
Zájmové činnosti: jazykové, literárně-dramatické, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní
Místo pro trávení volného času: zahrada, studovna/knihovna
V blízkosti školy: sport, ZUŠ, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: konzultační hodiny, profil školy na sociální síti, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, individuální schůzky, třídní schůzky
Funkce školního informačního systému: přehled absence, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled klasifikace, možnost editace osobních údajů žáka
Vyšší odborná škola
Adresa: Ulice: Hrusická 2537
Obec: Praha 4
Kraj: Praha
PSČ: 141 00
Kontakt na školu: Telefon: 272 761 609
Fax: 272 761 609
IZO:110026098
Základní informace
Forma vzdělání: kombinovaná
Nejvyšší povolený počet studentů: 150
Aktuální počet studentů: 0
Počet přijatých studentů v aktuálním školním roce: 0
Dny otevřených dveří (termíny): 2.12.2019; 23.1.2020
Přijímací zkoušky: ne
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky
Bezbariérový přístup: ano, částečně
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: metro, autobus 135
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Roční školné v Kč: 7200
Snížené školné: ne
Poslední výroční zpráva: VZ_EA Praha_2019-2020 (final).doc (270,8 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: Sociální práce
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, odborné stáže
Spolupráce s firmami: celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Obory vzdělání: sociální práce
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Služby studentům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve společných prostorách, WiFi v celé škole
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, zahrada
Ubytování: ne
Stravování: ne
Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Adresa: Ulice: Hrusická 2537/7, Záběhlice
Obec: Praha 4
Kraj: Praha
PSČ: 141 00
Kontakt na školu:
IZO:181084589