Zde může být obrázek školy.

Evangelická akademie - Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola

Škola / charakteristika školy
Název školy:Evangelická akademie - Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola
Adresa školy: Ulice: Hrusická 2537
Obec: Praha 4
Kraj: Praha
PSČ: 141 00
Ředitel:ThLic. Tomáš Biňovec
Kontakt na školu Telefon: 272 761 609
Email: beran@eapraha.cz
Web: www.eapraha.cz
IČ:45247226
RED-IZO:600005429
Zřizovatel:Českobratrská církev evangelická
Typ zřizovatele:Církev
Střední škola
Adresa: Ulice: Hrusická 2537
Obec: Praha 4
Kraj: Praha
PSČ: 141 00
Kontakt na školu: Telefon: 272 761 609
IZO:045247226
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní, kombinovaná
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 240
Aktuální počet žáků: 210
Dny otevřených dveří (termín/y): 1.12.2022; 19.1.2023 (vždy 14-18 h.)
Forma přijímacího řízení: pohovor
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: metro, autobus č. 135
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Vstup do školy umožněn od: 7:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 6000
Rozšířené informace o ročním školném: kombinované studium 5.600,-
Stipendium:
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Koncepce školy: ŠAP_EA_2019.docx (146,7 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP_PED.LYCEUM_5_verze_1.9.2022.doc (2530,3 KB)
ŠVP_SOC.ČINNOST_5. verze_1.9.2022.doc (2533,9 KB)
Školní řád: Školní řád_18.6.21.doc (150 KB)
Poslední výroční zpráva: VZ_EA Praha_2021-22_final.pdf (719,3 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné - humanitní, odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, výtvarná výchova, hudební výchova, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, tématické/projektové dny, výlety, plesy, adaptační kurzy, zahradní slavnosti, škola v přírodě/ozdravné pobyty, exkurze, jarmarky a dílny, vánoční, velikonoční bohoslužba
Zapojení ve specifických programech : 1.Blázníš, no a? Fokus Praha 2. Projekt lidských práv ve spolupráci s ČCE, Člověk v tísni, Knihovna V. Havla.
Certifikáty škol: Světová škola
Domácí spolupráce : Diakonie ČCE, Armáda spásy, DOZP v Praze, Senecura, Domov pro seniory v Krči ad. , ZŠ Jižní, nízkoprahové kluby apod.,
Spolupráce s firmami: celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: společné projekty se zahraničním subjektem, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, vodácký kurz, lyžování, plavání, cyklistický kurz
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Světová škola (Člověk v tísni), Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum), Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: metodická podpora a konzultace se školským poradenským týmem (školní psycholog, speciální pedagog, sociální pedagog, preventista, kaplan); úzká spolupráce s PPP pro Prahu 4
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, školní psycholog, speciální pedagog, výchovný poradce, školní kaplan
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve společných prostorách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, prostřednictvím projektorů v učebnách - prezentace, výukové materiály, výuková videa.
Zájmové činnosti: jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), literárně-dramatické, sportovní, turistické
Místo pro trávení volného času: zahrada, studovna/knihovna
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, ZUŠ, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, profil školy na sociální síti, konzultační hodiny, e-mailová komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, možnost editace osobních údajů žáka, přehled klasifikace
Vyšší odborná škola
Adresa: Ulice: Hrusická 2537
Obec: Praha 4
Kraj: Praha
PSČ: 141 00
Kontakt na školu: Telefon: 272 761 609
IZO:110026098
Základní informace
Forma vzdělání: kombinovaná
Nejvyšší povolený počet studentů: 150
Aktuální počet studentů: 0
Počet přijatých studentů v aktuálním školním roce: 0
Dny otevřených dveří (termíny): 2.12.2019; 23.1.2020
Přijímací zkoušky: ne
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky
Bezbariérový přístup: ano, částečně
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: metro, autobus 135
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Roční školné v Kč: 7200
Snížené školné: ne
Poslední výroční zpráva: VZ_EA Praha_2019-2020 (final).doc (270,8 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: Sociální práce
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, odborné stáže
Spolupráce s firmami: celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Obory vzdělání: sociální práce
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Služby studentům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve společných prostorách, WiFi v celé škole
Místo pro trávení volného času: zahrada, studovna/knihovna
Ubytování: ne
Stravování: ne
Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Adresa: Ulice: Hrusická 2537/7, Záběhlice
Obec: Praha 4
Kraj: Praha
PSČ: 141 00
Kontakt na školu:
IZO:181084589