Zde může být obrázek školy.

Střední uměleckoprůmyslová škola sochařská a kamenická, Hořice, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední uměleckoprůmyslová škola sochařská a kamenická, Hořice, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Husova 675
Obec: Hořice
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 508 01
Ředitel:Ing. Petr Malý
Kontakt na školu Telefon: 493 623 226
Email: info@spsks.cz
Web: www.spsks.cz
IČ:60116871
RED-IZO:600012077
Zřizovatel:Královéhradecký kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Husova 675
Obec: Hořice
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 508 01
Kontakt na školu: Telefon: 493 623 226
IZO:000087343
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní, dálková
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 346
Aktuální počet žáků: 164
Dny otevřených dveří (termín/y): 15.10, 12.11.,19.11.2022, 13.-14.1.2023
Forma přijímacího řízení: talentová , písemná, test všeobecných studijních předpokladů, bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika, všeobecné studijní předpoklady
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: vlak, autobus, MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 7,30 hod
Začátek první vyučovací hodiny: 7,50 hod
Roční školné v Kč: 0
Stipendium:
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Koncepce školy: OS_2_2018_Koncepce školy.pdf (851,4 KB)
Školní vzdělávací program: SO_ŠVP_komplet_2021-22.pdf (1927,3 KB)
RE_ŠVP_komplet_2021-22.pdf (1936,7 KB)
MA_ŠVP_komplet_2021-22.pdf (1923,7 KB)
GE_ŠVP_komplet_2019_20.pdf (2224,7 KB)
Školní řád: OS_1_2022_Śkolní řád.pdf (1125 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva SUPŠSK 2020_21.pdf (1100,4 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, cizí jazyky, praktické vyučování, ICT, výtvarná výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: posilovna, v areálu školy, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, adaptační kurzy, besedy a přednášky pro veřejnost
Certifikáty škol:
Domácí spolupráce : Firmy, Asociace středních a vyšších odborných školy s výtvarnými obory, Těžební unie, Svaz kameníků a kamenosochařů
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, cyklistický kurz
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy našich sousedů (Post Bellum)
Specifické formy podpory žákům: Nadaní žáci, žáci se specifickými poruchami učení
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence
Nabídka dalšího vzdělávání: Rekvalifikace dle z.179/2006 Sb : Úplná profesní kvalifikace 36-99-H/20 KAMENÍK Profesní kvalifikace 36-159-M OBSLUHA PROGRAMOVĚ ŘÍZENÝCH STROJŮ A LINEK V KAMENICKÉ VÝROBĚ
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), technické, chovatelské, 3D modelování ve virtuální realitě
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, zahrada, studovna/knihovna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: ZUŠ, DDM/středisko volného času, kultura
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: konzultační hodiny, individuální schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), školní informační systém, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, profil školy na sociální síti, žákovská knížka (elektronická), žákovská knížka (papírová)
Funkce školního informačního systému: přihlašování na akce, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-nástěnka, možnost platby/přehled zaplacení
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Husova 675
Obec: Hořice
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 508 01
Kontakt na školu: Telefon: 493 623 226
IZO:102754471
Domov mládeže
Nejvyšší povolený počet lůžek: 120
Počet ubytovaných žáků a studentů: 82
Umístění vzhledem ke škole : v areálu školy/škol
Umístění v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD, vlak, autobus
Bezbariérový přístup: ne
Provoz zařízení během školního roku (od - do): 31.8. - 30.6. daného školního roku
Termín pro podání přihlášky : 31.8.
Úplata za ubytování (v Kč): 1200
Úplata za stravování (v Kč): 27,- Kč snídaně + 32,- Kč oběd + 37,- Kč večeře
Nabídka zájmových činností: ano
Zaměření zájmových činností : společenské hry, turistické, výtvarné, jazykové
Další prostory: prostory pro zájmové činnosti, tělocvična, společenská místnost
Přístup k PC a internetu: počítače ve společných prostorách, WiFi ve společných prostorách, WiFi v pokojích
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, rodičovské schůzky, e-mailová komunikace
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Husova 675
Obec: Hořice
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 508 01
Kontakt na školu: Telefon: 493 623 226
IZO:102754853
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v areálu školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 27,- Kč snídaně, 32,-Kč oběd, 37,-Kč večeře
Bufet: ne
Nápojové/potravinové automaty: ne