Zde může být obrázek školy.

I. Německé zemské gymnasium, základní škola a mateřská škola, o.p.s.

Škola / charakteristika školy

Název školy:I. Německé zemské gymnasium, základní škola a mateřská škola, o.p.s.
Adresa školy: Ulice: Mendlovo náměstí 1/4, Staré Brno
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 603 00
Ředitel:Mgr. Vladimíra Dolenská
Kontakt na školu Telefon: 541 219 995
Email: reditelstvi@skolskykomplex.cz
Fax: 541 219 995
Web: www.skolskykomplex.cz
IČ:25546210
RED-IZO:600013898
Zřizovatel:
Typ zřizovatele:Privátní sektor

Mateřská škola

Adresa: Ulice: Voroněžská 5
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 616 00
Kontakt na školu: Telefon: 541 219 994
Fax: 541 219 995
IZO:171104773

Základní škola

Adresa: Ulice: Mendlovo nám. 1/3,4
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 602 00
Kontakt na školu: Telefon: 541 214 465
Fax: 541 219 995
IZO:151028788
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 392
Aktuální počet žáků: 153
Dny otevřených dveří (termín/y): 5. 3. 2015
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 15.1.2015
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 15.2.2015
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Začátek první vyučovací hodiny: 8.55
Roční školné v Kč: 48000
Charakteristika školy
Zaměření: jazykové
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, chemie, biologie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: bazén, v areálu školy, mimo areál školy, ledová plocha
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, škola v přírodě/ozdravné pobyty, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, exkurze
Zapojení ve specifických programech: ovoce do škol
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: španělský, anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, bruslení, lyžování
Specifické formy podpory žákům: nadaní žáci a žáci se specifickými poruchami učení
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, logoped, asistent pedagoga, speciální pedagog, výchovný poradce
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT
Zájmové činnosti: sportovní, taneční, literárně-dramatické, jazykové, zdravotnické, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, rukodělné, přírodovědné, ICT, společenské hry
Místo pro trávení volného času: školní dvůr
V blízkosti školy: ZUŠ
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: školní informační systém, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), žákovská knížka (elektronická)

Střední škola

Adresa: Ulice: Mendlovo nám. 1/3,4
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 602 00
Kontakt na školu: Telefon: 541 214 465
Fax: 541 219 995
IZO:046315284
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 992
Aktuální počet žáků: 277
Dny otevřených dveří (termín/y): 5.2.2019
Forma přijímacího řízení: test (výběr z možností)
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 12.4., 15.4, 16.4., 17. 4. 2019
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: turniket, kamerový systém
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: Mendlova náměstí
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 20000
Stipendium: mimořádné
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné - jazykové
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, cizí jazyky, chemie, zeměpis, fyzika, biologie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, mimo areál školy, posilovna
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, exkurze, škola v přírodě/ozdravné pobyty, adaptační kurzy, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: jazykový pobyt v zahraničí, studijní pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický, německý
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: anglický, německý
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, výchovný poradce, školní metodik prevence
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), hudební, přírodovědné, jazykové, ICT, turistické, literárně-dramatické, sportovní
Místo pro trávení volného času: školní dvůr
V blízkosti školy: ZUŠ
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, školní informační systém, třídní schůzky
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence

Školní družina

Adresa: Ulice: Mendlovo nám. 1/ 3,4
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 603 00
Kontakt na školu: Telefon: 541 219 994
Fax: 541 219 995
IZO:181014921

Školní klub

Adresa: Ulice: Mendlovo nám. 1/ 3,4
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 603 00
Kontakt na školu: Telefon: 541 219 994
Fax: 541 219 995
IZO:181014912