Zde může být obrázek školy.

Škola ekonomiky a cestovního ruchu, soukromá střední odborná škola s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Škola ekonomiky a cestovního ruchu, soukromá střední odborná škola s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Rantířovská 9
Obec: Jihlava
Kraj: Vysočina
PSČ: 586 01
Ředitel:Ing. David Vítek
Kontakt na školu Telefon: 567 309 773
Email: skola@secrji.cz
Web: www.secr.cz
IČ:25348931
RED-IZO:600014860
Zřizovatel:INTERNATIONAL EDUCATION CENTER, s.r.o.
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Střední škola
Adresa: Ulice: Rantířovská 9
Obec: Jihlava
Kraj: Vysočina
PSČ: 586 05
Kontakt na školu: Telefon: 567 309 773
IZO:108047954
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: kombinovaná, dálková, denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 367
Aktuální počet žáků: 367
Dny otevřených dveří (termín/y): Školu je možné navštívit kdykoli po domluvě s vedením školy
Forma přijímacího řízení: pohovor, písemná
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: www.cermat.cz
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: periferie
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: linka 36
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 18000
Přípravné kurzy:
Koncepce školy: Koncepce rozvoje školy.doc (56,3 KB)
Školní vzdělávací program: Včelař - zpracovatel včelích produktů 2021.docx (420,1 KB)
Podnikatelství malých firem.pdf (1245,5 KB)
Mediální marketing cestovního ruchu.pdf (3762,8 KB)
Management aktivního volného času.pdf (3756,8 KB)
Ekonomika a cestovní ruch.pdf (3663,2 KB)
Školní řád: Školní řád 2021.docx (51,2 KB)
Poslední výroční zpráva: Zpráva o škole 2016-17.doc (157,7 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné - humanitní, všeobecné - jazykové, odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, chemie, fyzika, biologie, výtvarná výchova, hudební výchova, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, v areálu školy, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, tématické/projektové dny, plesy, besídky/akademie, Třídy cestovního ruchu pracují jako cestovní kancelář, připravují zájezdy, které sami průvodcují i pro ostatní žáky školy. Třídy předškolní a mimoškolní pedagogiky praktikují v naší Mateřské škole Kvítek, kde realizují své projekty.
Domácí spolupráce : Spolupráce se školami cestovními kancelářemi, muzei, hrady a zámky, soudy, státním zastupitelstvím, advokáty, notáři, katastrálním úřadem, krajským úřadem, mateřskými školami, domy dětí a mládeže aj.
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, výměnné pobyty, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, studijní pobyt v zahraničí, jazykový pobyt v zahraničí, spolupráce se zaměstnavateli v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský, francouzský, španělský, italský
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: anglický, německý, francouzský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, vodácký kurz, plavání, bruslení, lyžování
Specifické formy podpory žákům: doučování, inkluze
Přítomnost specialistů: výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace, kurz autoškoly
Rozvrhy hodin: www.secr.cz.docx (10,2 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve třídách, počítače ve společných prostorách, učebny ICT
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), hudební, literárně-dramatické, přírodovědné, sportovní
Místo pro trávení volného času: herna, vyhrazená učebna, zahrada, školní dvůr, studovna/knihovna
V blízkosti školy: veřejná knihovna, kultura, ZUŠ, DDM/středisko volného času, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), žákovská knížka (papírová), e-mailová komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace