Zde může být obrázek školy.

Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365
Adresa školy: Ulice: Tyršova 365
Obec: Moravské Budějovice
Kraj: Vysočina
PSČ: 676 02
Ředitel:Mgr. František Dubský
Kontakt na školu Telefon: 568 408 051
Email: skola@gymsosmb.cz
Web: gymsosmb.cz
IČ:60418427
RED-IZO:600015335
Zřizovatel:Kraj Vysočina
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Tyršova 365
Obec: Moravské Budějovice
Kraj: Vysočina
PSČ: 676 19
Kontakt na školu: Telefon: 568 408 051
Fax: 568 408 050
IZO:044065485
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní, dálková
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 730
Aktuální počet žáků: 206
Dny otevřených dveří (termín/y): listopad a leden
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: duben
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: od nadace/nadačního fondu/spolku
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Koncepce školy: Leták noviny_2021.docx (161,6 KB)
Školní vzdělávací program: Učební plán ŠVP_VSČ_SM 347_2018.pdf (206,1 KB)
Učební plán ŠVP_SČ_SM 348_2018.pdf (222,7 KB)
Učební plán ŠVP_G6_SM 360_2018.pdf (451,1 KB)
Učební plán ŠVP_G4_SM 200_2009.pdf (25,8 KB)
Školní řád: SM 381_2020 Školní řád.pdf (634,5 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2019_20.pdf (1422,5 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné, odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, hudební výchova, biologie, chemie, fyzika, ICT, cizí jazyky, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: posilovna, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, výlety, plesy, tématické/projektové dny, besídky/akademie, adaptační kurzy, besedy a přednášky pro veřejnost
Zapojení ve specifických programech : Finančně gramotná škola
Certifikáty škol: Finančně gramotná škola
Spolupráce s firmami: celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: studijní pobyt v zahraničí, jazykový pobyt v zahraničí, výměnné pobyty
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, francouzský, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: německý, anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: vodácký kurz, bruslení, lyžování
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Mezinárodní cena vévody z Edinburghu - DofE., Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Globe (Sdružení Tereza)
Specifické formy podpory žákům: Poskytování poradenské služby a strategie předcházení školní neúspěšnosti.
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence, speciální pedagog
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT, počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, jazykové, přírodovědné, hudební, ICT, Socioklub - práce s tělesně a mentálně postiženými
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, herna, studovna/knihovna
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: profil školy na sociální síti, školní informační systém, třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, konzultační hodiny
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, e-omluvenka, e-nástěnka, přehled absence, přehled klasifikace, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, možnost platby/přehled zaplacení
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Tyršova 365
Obec: Moravské Budějovice
Kraj: Vysočina
PSČ: 676 19
Kontakt na školu: Telefon: 568 408 051
Fax: 568 408 051
IZO:150025645