Zde může být obrázek školy.

Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365
Adresa školy: Ulice: Tyršova 365
Obec: Moravské Budějovice
Kraj: Vysočina
PSČ: 676 02
Ředitel:Mgr. František Dubský
Kontakt na školu Telefon: 568 408 051
Email: skola@gymsosmb.cz
Web: gymsosmb.cz
IČ:60418427
RED-IZO:600015335
Zřizovatel:Kraj Vysočina
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Tyršova 365
Obec: Moravské Budějovice
Kraj: Vysočina
PSČ: 676 19
Kontakt na školu: Telefon: 568 408 051
Fax: 568 408 050
IZO:044065485
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní, dálková
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 730
Aktuální počet žáků: 200
Dny otevřených dveří (termín/y): listopad a leden
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: duben
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: od nadace/nadačního fondu/spolku
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Koncepce školy: Leták noviny_2021.docx (161,6 KB)
Školní vzdělávací program: Učební plán ŠVP_VSČ_SM 347_2018.pdf (206,1 KB)
Učební plán ŠVP_SČ_SM 348_2018.pdf (222,7 KB)
Učební plán ŠVP_G6_SM 360_2018.pdf (451,1 KB)
Učební plán ŠVP_G4_SM 200_2009.pdf (25,8 KB)
Školní řád: SM 405_2021 Školní řád.pdf (634,5 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2020_21.pdf (1457,1 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné, odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, chemie, fyzika, ICT, knihovna, hudební výchova, cizí jazyky, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, posilovna
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, plesy, exkurze, výlety, sportovní dny, tématické/projektové dny, besedy a přednášky pro veřejnost, návštěvy kulturních akcí, adaptační kurzy
Zapojení ve specifických programech : Finančně gramotná škola
Certifikáty škol: Finančně gramotná škola
Spolupráce s firmami: celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: výměnné pobyty, studijní pobyt v zahraničí, jazykový pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: francouzský, ruský, anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický, německý
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: anglický, německý
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: vodácký kurz, bruslení, lyžování
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Globe (Sdružení Tereza), Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Mezinárodní cena vévody z Edinburghu - DofE.
Specifické formy podpory žákům: Poskytování poradenské služby a strategie předcházení školní neúspěšnosti.
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence, speciální pedagog
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, jazykové, hudební, přírodovědné, Socioklub - práce s tělesně a mentálně postiženými, ICT
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, studovna/knihovna, herna
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, profil školy na sociální síti
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, e-omluvenka, e-nástěnka, přehled klasifikace, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, možnost platby/přehled zaplacení, přehled absence
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Tyršova 365
Obec: Moravské Budějovice
Kraj: Vysočina
PSČ: 676 19
Kontakt na školu: Telefon: 568 408 051
Fax: 568 408 051
IZO:150025645