Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Červený vrch, Praha 6, Alžírská 26

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Červený vrch, Praha 6, Alžírská 26
Adresa školy: Ulice: Alžírská 26
Obec: Praha 6 - Vokovice
Kraj: Praha
PSČ: 160 00
Ředitel:PaedDr. Marie Cibulková
Kontakt na školu Telefon: 235 007 511
Email: info.skola@zscvrch.cz
Web: http://www.zscvrch.cz
IČ:48133809
RED-IZO:600039048
Zřizovatel:Městská část Praha 6
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Pod Novým lesem 8
Obec: Praha 6 - Veleslavín
Kraj: Praha
PSČ: 162 00
Kontakt na školu: Telefon: 235 358 171
IZO:150006462
Základní informace
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet dětí: 97
Aktuální počet dětí: 97
Dny otevřených dveří (termín/y): únor 2019
Kritéria příjímacího řízení: Kritéria18- 19 P6.pdf (404,3 KB)
Přijímání dětí mladších 3 let: ne
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: periferie
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: metro trasa A, tram 20,26
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Škola je otevřena od: 7.00 - 17.00
Měsíční poplatek/školné v Kč: 700
Koncepce školy: Koncepce mateřské školy.pdf (196,5 KB)
Školní vzdělávací program: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ 18-21.docx (95,9 KB)
Školní řád: Školní řád mateřské školy 2018-19.pdf (6645,3 KB)
Hodnocení činnosti školy: Výroční zprava MŠ 20172018.pdf (3112,4 KB)
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: enviromentální výchova
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: bazén, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, zahradní slavnosti, besídky/akademie, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, jarmarky a dílny
Zapojení ve specifických programech: ne
Domácí spolupráce: v rámci ZŠ, praxe s SPgŠ
Mezinárodní spolupráce: ne
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání, turistika
Specifické formy podpory dětem: 3.stupeň podpůrného opatření - 1 dítě - asistent pedagoga, děti ohrožené školním neúspěchem - školní asistent (šablony)
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice: Alžírská 26
Obec: Praha 6 - Vokovice
Kraj: Praha
PSČ: 160 00
Kontakt na školu: Telefon: 235 007 511
Fax: 235 007 510
IZO:048133809
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 840
Aktuální počet žáků: 789
Dny otevřených dveří (termín/y): 13.12.2018
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 2.4.2019
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 3.4.2019
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: periferie
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: metro trasa A, tramvaj 20 a 26
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 7.40 pro žáky, od 6.30 pro návštěvy
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: KONCEPCE ROZVOJE ZŠ a MŠ ČERVENÝ VRCH finál.pdf (226,8 KB)
Školní vzdělávací program: švp 6. verze_01_09_16_(29-08-18).pdf (2123,2 KB)
Školní vzdělávací program - družina: Školní vzdělávací program pro Školní družinu.doc (1210,4 KB)
Školní řád: ZŠ ŠKOLNÍ ŘÁD20182019.pdf (925,3 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva za šk. rok 20172018.pdf (1375,5 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: matematické, přírodovědné, všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: hudební výchova, cizí jazyky, ICT, dějepis, výtvarná výchova, fyzika, praktické vyučování, chemie, knihovna, zeměpis, biologie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, sportovní areál (atletika), tělocvična/sportovní hala, v areálu školy, bazén
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, jarmarky a dílny, zahradní slavnosti, besedy a přednášky pro veřejnost, adaptační kurzy, škola v přírodě/ozdravné pobyty, besídky/akademie, výlety, exkurze
Zapojení ve specifických programech: Ekoškola, Zdravá šestka, Jazyková šestka
Certifikáty škol: Férová škola, Ekoškola
Domácí spolupráce : MFF UK, PedF UK, PřF UK, ČZU, Gymnázium Arabská
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: francouzský, ruský, španělský, německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: vodácký kurz, plavání, lyžování, bruslení, cyklistický kurz
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, genetická (hlásková) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Heuréka (MFF UK), Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Příběhy našich sousedů (Post Bellum), Architekti ve škole (FA ČVUT), Elixír do škol (Nadace ČS)
Specifické formy podpory žákům: podpora cizinců - RP, PPP Praha 6, Rytmus, Šablony 1 - Učící se škola - doučování žáků ohrožených školním neúspěchem
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, asistent pedagoga, školní psycholog, výchovný poradce, speciální pedagog
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Školní družina - rozvrh: Rozvrh hodin ŠD stručný.docx (21,1 KB)
Školní klub - rozvrh: Rozvrh hodin ŠK.docx (13,4 KB)
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Rozvrhy hodin: Rozvrh hodin 20182019.pdf (1358,1 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, BYOD
Zájmové činnosti: jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, sportovní, taneční, společenské hry, turistické, rukodělné, přírodovědné
Místo pro trávení volného času: hřiště, vyhrazená učebna, zahrada, studovna/knihovna
V blízkosti školy: ZUŠ, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), konzultační hodiny, žákovská knížka (elektronická), žákovská knížka (papírová), individuální schůzky
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
ŠD
Adresa: Ulice: Alžírská 26
Obec: Praha 6 - Vokovice
Kraj: Praha
PSČ: 160 00
Kontakt na školu: Telefon: 235 007 511
Fax: 235 358 172
IZO:112500153
ŠK
Adresa: Ulice: Alžírská 26
Obec: Praha 6 - Vokovice
Kraj: Praha
PSČ: 160 00
Kontakt na školu: Telefon: 235 007 511
Fax: 235 358 172
IZO:161101801
ŠJ
Adresa: Ulice: Alžírská 26
Obec: Praha 6 - Vokovice
Kraj: Praha
PSČ: 160 00
Kontakt na školu: Telefon: 235 007 511
Fax: 235 358 172
IZO:102449791
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Alžírská 1
Obec: Praha 6 - Vokovice
Kraj: Praha
PSČ: 160 00
Kontakt na školu: Telefon: 235 007 511
Fax: 235 358 172
IZO:181021781