Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Radnice, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Radnice, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Sídliště 591
Obec: Radnice
Kraj: Plzeňský
PSČ: 338 28
Ředitel:Mgr. Milena Raková
Kontakt na školu Telefon: 371 795 057,60
Email: reditel@skolaradnice.cz
Web: http://www.skolaradnice.cz
IČ:73740641
RED-IZO:691003165
Zřizovatel:Město Radnice
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Pikova 367
Obec: Radnice
Kraj: Plzeňský
PSČ: 338 28
Kontakt na školu: Telefon: 371 785 476
IZO:164000356
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 84
Aktuální počet dětí: 79
Dny otevřených dveří (termín/y): červen 2022
Kritéria příjímacího řízení: kriteria-k-prijimani-ms-2021.pdf (269,7 KB)
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: integrovaná doprava
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 500
Škola je otevřena od: 6:00 - 16:00
Měsíční poplatek/školné v Kč: 320
Školní vzdělávací program: SVP2017.pdf (1907 KB)
Školní řád: Školní řád MŠ Radnice.pdf (404,5 KB)
Hodnocení činnosti školy: hodnocení+školy 2020 - 2021.doc (57,9 KB)
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: Styl našeho vzdělávání je založen na principu prožitkového a kooperativního učení hrou, které je založeno na přímých zážitcích dítěte.
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: venkovní hřiště, mimo areál školy, bazén, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, zahradní slavnosti, exkurze, sportovní dny, jarmarky a dílny, plesy, besídky/akademie, výlety
Zapojení ve specifických programech: Projekt Soptíci
Domácí spolupráce: ZŠ Radnice, Město Radnice, okolní spádové obce, Policie, Hasiči, organizace ve městě a okolí
Mezinárodní spolupráce: ne
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: turistika
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, profil školy na sociálních sítích, třídní schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice: Sídliště 591
Obec: Radnice
Kraj: Plzeňský
PSČ: 338 28
Kontakt na školu: Telefon: 371 795 057
IZO:102376395
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 540
Aktuální počet žáků: 306
Dny otevřených dveří (termín/y): červen
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 20.4.2022
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 20.4.2022
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: klidná ulice, širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD, vlak, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: ulice
Začátek první vyučovací hodiny: 7:50
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY.pdf (1313,7 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP 2018 Radnice.docx (802,6 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP Přátelé z neznámé planety.pdf (729,8 KB)
Školní řád: příloha školního řádu - distanční výuka.pdf (702,5 KB)
Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a ukládání výchovných opatření.pdf (399,3 KB)
školní řád.pdf (459 KB)
Poslední výroční zpráva: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2020-2021 webc.pdf (1870,8 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, fyzika, hudební výchova, biologie, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, exkurze, besídky/akademie, sportovní dny, jarmarky a dílny, zahradní slavnosti, besedy a přednášky pro veřejnost, výlety
Zapojení ve specifických programech: Zdravá škola, zdravé zuby, Hasík, Sportuj ve škole, APIV, Ovoce do škol, Všech pět pohromadě, Finanční gramotnost, Všichni za stůl, Centrum sportu...
Certifikáty škol: Finančně gramotná škola
Domácí spolupráce : Policie ČR, ČSOP, HASIČI, ZÁCHRANÁŘI, NEZISKOVÉ ORGANIZACE
Mezinárodní spolupráce: NE
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování, bruslení, turistika
Metody čtení: genetická (hlásková) metoda, analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: konstruktivisticky orientovaná výuka - výuka dle metody prof. Hejného
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Zahrada hrou (Nadace Proměny)
Specifické formy podpory žákům: Doučování, kooperativní učení, projektové dny, podpora volnočasových aktivit, letní kempy
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, speciální pedagog, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Školní družina - rozvrh: ROZVRH ŠD.pdf (399,6 KB)
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Rozvrhy hodin: ROZVRHY 2021_2022.xlsx (97,8 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, učebny ICT, WiFi v části školy
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: hudební, rukodělné, přírodovědné, literárně-dramatické, turistické, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, zahrada, hřiště
V blízkosti školy: veřejná knihovna, park/přírodní zázemí, ZUŠ, kultura, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, konzultační hodiny, žákovská knížka (papírová), třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), profil školy na sociálních sítích, besedy o vzdělávání, individuální schůzky, třídní schůzky
Přípravná třída
Přípravná třída: ano
Počet přípravných tříd: 1
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 15
Umístění přípravné třídy/přípravných tříd: v budově ZŠ
Začátek výuky: 7:50
Konec výuky: 11:25
ŠVP: SVP Pripravna trida Zakladni skoly a Materske skoly Radnice.pdf (1137,7 KB)
Školní družina
Adresa: Ulice: Sídliště 591
Obec: Radnice
Kraj: Plzeňský
PSČ: 338 28
Kontakt na školu: Telefon: 371 795 057
IZO:115700111
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Sídliště 591
Obec: Radnice
Kraj: Plzeňský
PSČ: 338 28
Kontakt na školu: Telefon: 371 795 057
IZO:102764182