Zde může být obrázek školy.

Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Olomoucká 61
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 627 00
Ředitel:Ing. Zdeněk Pavlík
Kontakt na školu Telefon: 548 515 121
Email: posta@sstebrno.cz
Web: www.sstebrno.cz
IČ:00226475
RED-IZO:600171019
Zřizovatel:Jihomoravský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Olomoucká 61
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 627 00
Kontakt na školu: Telefon: 548 515 121
Fax: 548 216 381
IZO:000226475
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní, dálková
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 1700
Aktuální počet žáků: 1458
Dny otevřených dveří (termín/y): 27.11., 11.12. 2021, 8.1. a 22.1.2022 v době 8:00-12:00 hod.
Forma přijímacího řízení: písemná, bez přijímací zkoušky, pohovor
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: turniket, vstup na elektronický čip, recepce s přítomností dospělé osoby, kamerový systém
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD, integrovaná doprava, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: č. 31, 33, 77
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 20
Vstup do školy umožněn od: 6.00 hod.
Začátek první vyučovací hodiny: 7.00 hod.
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: od budoucího zaměstnance
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče, přípravné kurzy pro navazující vzdělávání
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, fyzika, ICT, cizí jazyky, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, posilovna, v areálu školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besedy a přednášky pro veřejnost, adaptační kurzy, výlety, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, sportovní dny, exkurze
Zapojení ve specifických programech : Škola podporující zdraví, Regionální centrum odborného vzdělávání, Fakultní škola PeF MU,
Certifikáty škol: Škola podporující zdraví, Certifikáty ECDL a CISCO ve výpočetní technice, Finanční gramotnost
Domácí spolupráce : odborná praxe žáků ve firmách, vybraní žáci 4 týdenní odborná praxe ve firmách v Anglii,
Spolupráce s firmami: stáže ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: spolupráce se zaměstnavateli v zahraničí, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, jazykový pobyt v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem, výměnné pobyty, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Můžeš to změnit! (Mezigenerace, Eutis), Extra třída (EDUin)
Specifické formy podpory žákům: žáci se specifickými poruchami učení, mimořádně nadaní žáci
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní psycholog, školní metodik prevence, speciální pedagog, asistent pedagoga
Nabídka dalšího vzdělávání: Osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice dle vyhl. 50/1978 Sb. u elektrotechnických oborů, kurz autoškoly, IT certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT, počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: programování/robotika, rukodělné, taneční, sportovní, ICT, technické, literárně-dramatické
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, studovna/knihovna, tělocvična, posilovna, odborné učebny a laboratoře, školní dvůr, hřiště, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: kultura, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: konzultační hodiny, třídní schůzky, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), profil školy na sociální síti, besedy o vzdělávání
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace, přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, e-nástěnka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Olomoucká 61
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 627 00
Kontakt na školu: Telefon: 548 515 121
Fax: 548 216 381
IZO:108028551