Zde může být obrázek školy.

Cyrilometodějské gymnázium, základní škola a mateřská škola v Prostějově

Škola / charakteristika školy
Název školy:Cyrilometodějské gymnázium, základní škola a mateřská škola v Prostějově
Adresa školy: Ulice: Komenského 17
Obec: Prostějov
Kraj: Olomoucký
PSČ: 796 01
Ředitel:Mgr. Pavel Polcr
Kontakt na školu Telefon: 582 302 541
Email: cmg@cmgpv.cz
Web: www.cmgpv.cz
IČ:44053916
RED-IZO:600015211
Zřizovatel:Arcibiskupství olomoucké
Typ zřizovatele:Církev
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Sídliště svobody 53
Obec: Prostějov
Kraj: Olomoucký
PSČ: 796 01
Kontakt na školu: Telefon: 582 302 541
IZO:181009722
Základní informace
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet dětí: 50
Aktuální počet dětí: 23
Přijímání dětí mladších 3 let: ne
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Škola je otevřena od: 7:00
Měsíční poplatek/školné v Kč: 500
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, exkurze, výlety
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, logoped
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice: Komenského 1592
Obec: Prostějov
Kraj: Olomoucký
PSČ: 796 01
Kontakt na školu:
IZO:181066939
Základní informace
Velikost školy: jen 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 120
Aktuální počet žáků: 114
Dny otevřených dveří (termín/y): 7.12.
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD, vlak, integrovaná doprava, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: 4,5
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 7.00
Začátek první vyučovací hodiny: 7.50
Roční školné v Kč: 1800
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: hudební výchova, výtvarná výchova, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, exkurze, tématické/projektové dny, besídky/akademie, plesy, adaptační kurzy, zahradní slavnosti, besedy a přednášky pro veřejnost, výlety
Certifikáty škol: Rodiče vítáni, Odpovědná škola, Etická škola
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: německý, francouzský, anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování, bruslení
Metody čtení: čtenářská dílna
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Čtení pomáhá (Martin Roman)
Specifické formy podpory žákům: inkluzivní vzdělávání
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, asistent pedagoga, školní metodik prevence
Školní družina: ne
Školní klub: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve společných prostorách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: hudební, jazykové, ICT, literárně-dramatické, programování/robotika, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, herna, školní dvůr
V blízkosti školy: sport, ZUŠ, kultura, DDM/středisko volného času, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, školní informační systém, konzultační hodiny, žákovská knížka (elektronická), třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), profil školy na sociálních sítích, třídní schůzky
Funkce školního informačního systému: přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, e-omluvenka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, možnost editace osobních údajů žáka, přehled klasifikace
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Střední škola
Adresa: Ulice: Komenského 17
Obec: Prostějov
Kraj: Olomoucký
PSČ: 796 01
Kontakt na školu: Telefon: 582 302 541
IZO:108030814
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Nejvyšší povolený počet žáků: 240
Aktuální počet žáků: 235
Forma přijímacího řízení: test (výběr z možností)
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika, všeobecné studijní předpoklady
Bezbariérový přístup: ano zcela
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 7:50
Roční školné v Kč: 2000
Stipendium: motivační, mimořádné, prospěchové
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, knihovna, chemie, fyzika, biologie, hudební výchova, dějepis, zeměpis, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, exkurze, kurzy klíčových kompetencí
Certifikáty škol: Rodiče vítáni, Odpovědná škola, Etická škola
Domácí spolupráce : praxe v místních firmách a sociálních zařízeních
Spolupráce s firmami: stáže ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, společné projekty se zahraničním subjektem, výměnné pobyty, studijní pobyt v zahraničí, jazykový pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: německý, ruský, francouzský, španělský, latinský, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, vodácký kurz, plavání, cyklistický kurz, bruslení, lyžování
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Junior Achievement Firma (JA Czech) , Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Čtení pomáhá (Martin Roman)
Specifické formy podpory žákům: individuální práce s nadanými, inkluzivní vzdělávání
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: etická výchova
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve společných prostorách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: BYOD, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: ICT, jazykové, technické, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, literárně-dramatické, programování/robotika, taneční, sportovní
Místo pro trávení volného času: herna, školní dvůr, studovna/knihovna, klubovna
V blízkosti školy: veřejná knihovna, kultura, ZUŠ, DDM/středisko volného času, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), konzultační hodiny, profil školy na sociální síti, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák)
Funkce školního informačního systému: přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-nástěnka, e-omluvenka, možnost editace osobních údajů žáka, přehled klasifikace
Středisko volného času
Adresa: Ulice: Komenského 17
Obec: Prostějov
Kraj: Olomoucký
PSČ: 796 01
Kontakt na školu: Telefon: 582 302 541
IZO:172101123
Školní klub
Adresa: Ulice: Komenského 17
Obec: Prostějov
Kraj: Olomoucký
PSČ: 796 01
Kontakt na školu: Telefon: 582 302 541
IZO:150076282
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Sídliště svobody 53
Obec: Prostějov
Kraj: Olomoucký
PSČ: 796 01
Kontakt na školu: Telefon: 582 302 541
IZO:181009731