Zde může být obrázek školy.

Cyrilometodějské gymnázium, základní škola a mateřská škola v Prostějově

Škola / charakteristika školy
Název školy:Cyrilometodějské gymnázium, základní škola a mateřská škola v Prostějově
Adresa školy: Ulice: Komenského 17
Obec: Prostějov
Kraj: Olomoucký
PSČ: 796 01
Ředitel:Mgr. Pavel Polcr
Kontakt na školu Telefon: 582 302 541
Email: cmg@cmgpv.cz
Web: www.cmgpv.cz
IČ:44053916
RED-IZO:600015211
Zřizovatel:Arcibiskupství olomoucké
Typ zřizovatele:Církev
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Sídliště svobody 53
Obec: Prostějov
Kraj: Olomoucký
PSČ: 796 01
Kontakt na školu: Telefon: 582 302 541
Fax: 582 302 550
IZO:181009722
Základní informace
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet dětí: 50
Aktuální počet dětí: 23
Přijímání dětí mladších 3 let: ne
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Škola je otevřena od: 7:00
Měsíční poplatek/školné v Kč: 500
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, výlety
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Přítomnost specialistů: logoped, asistent pedagoga
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice: Komenského 1592
Obec: Prostějov
Kraj: Olomoucký
PSČ: 796 01
Kontakt na školu:
IZO:181066939
Základní informace
Velikost školy: jen 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 120
Aktuální počet žáků: 106
Dny otevřených dveří (termín/y): 4.12.
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD, autobus, vlak, integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: 4,5
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 7.00
Začátek první vyučovací hodiny: 7.50
Roční školné v Kč: 1800
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: hudební výchova, výtvarná výchova, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, výlety, besedy a přednášky pro veřejnost, zahradní slavnosti, adaptační kurzy
Certifikáty škol: Odpovědná škola, Etická škola, Rodiče vítáni
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, francouzský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: bruslení, lyžování, plavání
Metody čtení: čtenářská dílna
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Čtení pomáhá (Martin Roman)
Specifické formy podpory žákům: inkluzivní vzdělávání
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, asistent pedagoga, školní metodik prevence
Školní družina: ne
Školní klub: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve společných prostorách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: ICT, jazykové, sportovní, programování/robotika, literárně-dramatické, výtvarné (např. malování, keramika), hudební
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, herna, studovna/knihovna
V blízkosti školy: kultura, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, sport, ZUŠ
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), třídní schůzky, konzultační hodiny, školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, profil školy na sociálních sítích, žákovská knížka (elektronická)
Funkce školního informačního systému: výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, přehled absence, e-omluvenka, možnost editace osobních údajů žáka, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled klasifikace
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Střední škola
Adresa: Ulice: Komenského 17
Obec: Prostějov
Kraj: Olomoucký
PSČ: 796 01
Kontakt na školu: Telefon: 582 302 541
Fax: 582 302 550
IZO:108030814
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Nejvyšší povolený počet žáků: 240
Aktuální počet žáků: 235
Forma přijímacího řízení: test (výběr z možností)
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 16.4.2015
Bezbariérový přístup: ano zcela
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 7:50
Roční školné v Kč: 1800
Stipendium: motivační, mimořádné
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, chemie, fyzika, ICT, cizí jazyky, dějepis, zeměpis, knihovna, hudební výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, kurzy klíčových kompetencí
Certifikáty škol: Rodiče vítáni, Odpovědná škola, Etická škola
Domácí spolupráce : praxe v místních firmách a sociálních zařízeních
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, studijní pobyt v zahraničí, jazykový pobyt v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem, výměnné pobyty
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, francouzský, španělský, ruský, latinský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, turistika, vodácký kurz, bruslení, cyklistický kurz
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Čtení pomáhá (Martin Roman), Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Junior Achievement Firma (JA Czech)
Specifické formy podpory žákům: individuální práce s nadanými, inkluzivní vzdělávání
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, asistent pedagoga, školní metodik prevence
Nabídka dalšího vzdělávání: etická výchova
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve společných prostorách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: BYOD, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: programování/robotika, sportovní, ICT, výtvarné (např. malování, keramika), jazykové, hudební, literárně-dramatické, taneční, technické
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, klubovna, školní dvůr, herna
V blízkosti školy: kultura, sport, DDM/středisko volného času, ZUŠ, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (elektronická), třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), konzultační hodiny, profil školy na sociální síti, třídní schůzky, školní informační systém, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky
Funkce školního informačního systému: možnost editace osobních údajů žáka, e-omluvenka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-třídní kniha - přehled učiva, e-nástěnka, přehled absence, přehled klasifikace
Středisko volného času
Adresa: Ulice: Komenského 17
Obec: Prostějov
Kraj: Olomoucký
PSČ: 796 01
Kontakt na školu: Telefon: 582 302 541
Fax: 582 302 550
IZO:172101123
Školní klub
Adresa: Ulice: Komenského 17
Obec: Prostějov
Kraj: Olomoucký
PSČ: 796 01
Kontakt na školu: Telefon: 582 302 541
Fax: 582 302 550
IZO:150076282
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Sídliště svobody 53
Obec: Prostějov
Kraj: Olomoucký
PSČ: 796 01
Kontakt na školu: Telefon: 582 302 541
Fax: 582 302 550
IZO:181009731