Zde může být obrázek školy.

Cyrilometodějské gymnázium, základní škola a mateřská škola v Prostějově

Škola / charakteristika školy
Název školy:Cyrilometodějské gymnázium, základní škola a mateřská škola v Prostějově
Adresa školy: Ulice: Komenského 17
Obec: Prostějov
Kraj: Olomoucký
PSČ: 796 01
Ředitel:Mgr. Pavel Polcr
Kontakt na školu Telefon: 582 302 541
Email: cmg@cmgpv.cz
Web: www.cmgpv.cz
IČ:44053916
RED-IZO:600015211
Zřizovatel:Arcibiskupství olomoucké
Typ zřizovatele:Církev
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Sídliště svobody 53
Obec: Prostějov
Kraj: Olomoucký
PSČ: 796 01
Kontakt na školu: Telefon: 582 302 541
Fax: 582 302 550
IZO:181009722
Základní informace
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet dětí: 50
Aktuální počet dětí: 23
Přijímání dětí mladších 3 let: ne
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Škola je otevřena od: 7:00
Měsíční poplatek/školné v Kč: 500
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, besídky/akademie, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, výlety
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Přítomnost specialistů: logoped, asistent pedagoga
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, třídní schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice: Komenského 1592
Obec: Prostějov
Kraj: Olomoucký
PSČ: 796 01
Kontakt na školu:
IZO:181066939
Základní informace
Velikost školy: jen 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 120
Aktuální počet žáků: 106
Dny otevřených dveří (termín/y): 4.12.
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD, integrovaná doprava, vlak, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: 4,5
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 7.00
Začátek první vyučovací hodiny: 7.50
Roční školné v Kč: 1800
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, hudební výchova, výtvarná výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny, výlety, návštěvy kulturních akcí, exkurze, adaptační kurzy, zahradní slavnosti, besedy a přednášky pro veřejnost
Certifikáty škol: Odpovědná škola, Etická škola, Rodiče vítáni
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: německý, francouzský, anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: bruslení, plavání, lyžování
Metody čtení: čtenářská dílna
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Čtení pomáhá (Martin Roman)
Specifické formy podpory žákům: inkluzivní vzdělávání
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, výchovný poradce, školní metodik prevence
Školní družina: ne
Školní klub: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT, počítače ve společných prostorách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: ICT, literárně-dramatické, hudební, výtvarné (např. malování, keramika), jazykové, sportovní, programování/robotika
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, herna, studovna/knihovna
V blízkosti školy: veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, kultura, ZUŠ, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), profil školy na sociálních sítích, konzultační hodiny
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, možnost editace osobních údajů žáka, e-omluvenka, přehled absence, přehled klasifikace
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Střední škola
Adresa: Ulice: Komenského 17
Obec: Prostějov
Kraj: Olomoucký
PSČ: 796 01
Kontakt na školu: Telefon: 582 302 541
Fax: 582 302 550
IZO:108030814
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Nejvyšší povolený počet žáků: 240
Aktuální počet žáků: 235
Forma přijímacího řízení: test (výběr z možností)
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 16.4.2015
Bezbariérový přístup: ano zcela
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 7:50
Roční školné v Kč: 1800
Stipendium: motivační, mimořádné
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: hudební výchova, chemie, biologie, fyzika, ICT, cizí jazyky, dějepis, zeměpis, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, besídky/akademie, plesy, exkurze, kurzy klíčových kompetencí
Certifikáty škol: Odpovědná škola, Etická škola, Rodiče vítáni
Domácí spolupráce : praxe v místních firmách a sociálních zařízeních
Spolupráce s firmami: stáže ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, společné projekty se zahraničním subjektem, výměnné pobyty, jazykový pobyt v zahraničí, studijní pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, francouzský, španělský, ruský, latinský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: vodácký kurz, turistika, bruslení, plavání, lyžování, cyklistický kurz
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Junior Achievement Firma (JA Czech) , Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Čtení pomáhá (Martin Roman)
Specifické formy podpory žákům: individuální práce s nadanými, inkluzivní vzdělávání
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, asistent pedagoga
Nabídka dalšího vzdělávání: etická výchova
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT, počítače ve společných prostorách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, BYOD
Zájmové činnosti: programování/robotika, sportovní, taneční, jazykové, hudební, výtvarné (např. malování, keramika), technické, literárně-dramatické, ICT
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, klubovna, herna, školní dvůr
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, ZUŠ, kultura
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: konzultační hodiny, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), profil školy na sociální síti, třídní schůzky, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, možnost editace osobních údajů žáka, e-omluvenka, e-nástěnka, přehled klasifikace, přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva
Středisko volného času
Adresa: Ulice: Komenského 17
Obec: Prostějov
Kraj: Olomoucký
PSČ: 796 01
Kontakt na školu: Telefon: 582 302 541
Fax: 582 302 550
IZO:172101123
Školní klub
Adresa: Ulice: Komenského 17
Obec: Prostějov
Kraj: Olomoucký
PSČ: 796 01
Kontakt na školu: Telefon: 582 302 541
Fax: 582 302 550
IZO:150076282
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Sídliště svobody 53
Obec: Prostějov
Kraj: Olomoucký
PSČ: 796 01
Kontakt na školu: Telefon: 582 302 541
Fax: 582 302 550
IZO:181009731