Zde může být obrázek školy.

Mateřská škola speciální, základní škola speciální a praktická škola Elpis Brno, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Mateřská škola speciální, základní škola speciální a praktická škola Elpis Brno, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Koperníkova 803/2, Židenice
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 615 00
Ředitel:Mgr. Pavlína Pohlová
Kontakt na školu Telefon: 545 245 630
Email: elpis@skolaelpis.cz
Web: www.skolaelpis.cz
IČ:62160095
RED-IZO:600024997
Zřizovatel:Jihomoravský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Františky Skaunicové 66/17, Židenice
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 615 00
Kontakt na školu: Telefon: 545 245 630
IZO:062160095
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 12
Aktuální počet dětí: 12
Dny otevřených dveří (termín/y): každoročně v únoru
Kritéria příjímacího řízení: Kritéria pro přijetí do mateřské školy speciální Elpis.pdf (370,5 KB)
informace-k-zapisu-do-ms-spec.-2023.pdf (108,8 KB)
Přijímání dětí mladších 3 let: ne
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy:
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD, vlak, integrovaná doprava, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: 2, 3, 25, 26, 44, 84
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 500
Škola je otevřena od: 6,30
Měsíční poplatek/školné v Kč: 500
Koncepce školy: KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY ELPIS.pdf (694,9 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP PV Objevuji svět.pdf (834,7 KB)
Školní řád: Školní řád mateřské školy speciální 10-23.pdf (611 KB)
Hodnocení činnosti školy: Výroční_zpráva_2022_2023_ Elpis.pdf (4972,6 KB)
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: pro žáky s kombinovaným postižením a PAS
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: tělocvična/sportovní hala, bazén, venkovní hřiště, v areálu školy, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, solná jeskyně, zooterapie, canisterapie, felinoterapie, návštěvy kulturních akcí, besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, zahradní slavnosti
Zapojení ve specifických programech: ne
Certifikáty škol: ČSN EN ISO 9001:2016
Domácí spolupráce: základní škola speciální, praxe studentů PF
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit:
Specifické formy podpory dětem: komplexní speciálně pedagogická péče
Přítomnost specialistů: logoped, školní psycholog, speciální pedagog, asistent pedagoga
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, třídní schůzky, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, profil školy na sociálních sítích
Základní škola
Adresa: Ulice: Koperníkova 803/2, Židenice
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 615 00
Kontakt na školu: Telefon: 545 245 630
IZO:110023196
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 76
Aktuální počet žáků: 62
Dny otevřených dveří (termín/y): každoročně v únoru
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2024
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2024
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: zamčeno, osobní otvírání dveří hospodářkou školy a pedagogickými pracovníky, kamerový systém
Umístění školy v obci: periferie, rušná ulice
Dopravní dostupnost: MHD, autobus, vlak, integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: 2,3,84,44,25,26, 76, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 500
Vstup do školy umožněn od: 6,45
Začátek první vyučovací hodiny: 8,00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY ELPIS.pdf (694,9 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP ELPIS.pdf (1398,5 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP ELPIS - školní družina a internát.pdf (65 KB)
Školní řád: Vnitřní řád internátu 10-23.pdf (759 KB)
Školní řád základní školy speciální 10-23.pdf (982,5 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční_zpráva_2022_2023_ Elpis.pdf (4972,6 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny:
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, bazén, v areálu školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, exkurze, sportovní dny, návštěvy kulturních akcí, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, besídky/akademie, zahradní slavnosti
Zapojení ve specifických programech: není
Certifikáty škol: ČSN EN ISO 9001:2016
Domácí spolupráce : ostatní speciální školy v rámci JMK, běžné ZŠ z obce působení - Židenic, střední odborné školy v rámci projektů, praxe studentů pedagogických škol
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: slovně
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Metody čtení: globální čtení, analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: výuka založená na činnostním učení
Alternativní písmo: Braillovo písmo
Specifické formy podpory žákům: komplexní speciálně pedagogická péče
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, logoped, speciální pedagog, asistent pedagoga, výchovný poradce, školní psycholog
Školní družina: ano
Školní družina - rozvrh: Vnitřní řád školní družiny 10-23.pdf (757,1 KB)
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: rukodělné, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, taneční, literárně-dramatické, společenské hry, turistické, přírodovědné
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, herna, zahrada, hřiště, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, kultura, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: konzultační hodiny, e-mailová komunikace s učiteli, profil školy na sociálních sítích, třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), třístranné schůzky (učitel-rodič-žák)
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Střední škola
Adresa: Ulice: Koperníkova 803/2, Židenice
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 615 00
Kontakt na školu: Telefon: 545 245 630
IZO:150020091
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání (bez výučního listu, maturitní zkoušky)
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 7
Aktuální počet žáků: 6
Dny otevřených dveří (termín/y): každoročně v únoru
Forma přijímacího řízení: test (výběr z možností), pohovor, písemná, ústní , praktická
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika, praktická zručnost
Termín přijímacích zkoušek: 24. 4. 2023
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: jiné, kamerový systém
Umístění školy v obci: periferie, rušná ulice
Dopravní dostupnost: MHD, autobus, vlak, integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: 2,3,25,26,84,44,78, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 500
Vstup do školy umožněn od: 7,30
Začátek první vyučovací hodiny: 8,00
Roční školné v Kč: 0
Koncepce školy: KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY ELPIS.pdf (694,9 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP Škola pro život.pdf (513,4 KB)
Školní řád: Školní řád základní školy speciální 10-23.pdf (982,5 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční_zpráva_2022_2023_ Elpis.pdf (4972,6 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, bazén
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, besídky/akademie, exkurze, návštěvy kulturních akcí, výlety, sportovní dny, zahradní slavnosti
Zapojení ve specifických programech : není
Certifikáty škol: ČSN EN ISO 9001:2019
Domácí spolupráce : sdružení Rytmus, Quip
Mezinárodní spolupráce:
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: slovně
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Alternativní písmo: Braillovo písmo
Specifické formy podpory žákům: komplexní speciálně pedagogická péče
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní psycholog, speciální pedagog, školní metodik prevence, asistent pedagoga
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: ICT, technické, výtvarné (např. malování, keramika), turistické, rukodělné, společenské hry, hudební
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, hřiště, zahrada, herna
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, veřejná knihovna, kultura
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, profil školy na sociální síti, konzultační hodiny, žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák)
Školní družina
Adresa: Ulice: Františky Skaunicové 66/17, Židenice
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 615 00
Kontakt na školu: Telefon: 545 245 630
IZO:110023218
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 250 Kč
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ano
Nabídka zájmových kroužků: ne
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6,45 - 8,30 hod
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 12,00 - 16,15
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, e-mailová komunikace, schůzky
Internát
Adresa: Ulice: Koperníkova 803/2, Židenice
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 615 00
Kontakt na školu: Telefon: 545 245 630
IZO:110023226
Internát
Nejvyšší povolený počet lůžek: 20
Počet ubytovaných dětí a žáků: 20
Umístění vzhledem ke škole: v areálu školy/škol
Umístění v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD, autobus, vlak
Linka MHD nebo integrované dopravy: 2, 3, 44, 84
Bezbariérový přístup: ano zcela
Provoz zařízení během školního roku (od - do): 1.9. do 30.6.
Nabídka ubytování pro: žáky základní školy speciální, žáky střední školy
Úplata za ubytování (v Kč): 500 Kč - 1600 Kč
Úplata za stravování (v Kč): 1500 Kč - 2000 Kč
Nabídka zájmových činností: ano
Zaměření zájmových činností: sportovní, výtvarné, hudební, společenské hry, turistické, rukodělné, taneční
Další prostory: společenská místnost, prostory pro zájmové činnosti, tělocvična
Přístup k PC a internetu: WiFi ve společných prostorách, počítače ve společných prostorách
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, e-mailová komunikace, vnitřní informační systém, rodičovské schůzky
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Koperníkova 803/2, Židenice
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 615 00
Kontakt na školu: Telefon: 545 245 630
IZO:110023200
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 25-38,- Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ne