Zde může být obrázek školy.

Střední odborné učiliště služeb Vodňany, Zeyerovy sady 43/II

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední odborné učiliště služeb Vodňany, Zeyerovy sady 43/II
Adresa školy: Ulice: Zeyerovy sady 43/II
Obec: Vodňany
Kraj: Jihočeský
PSČ: 389 01
Ředitel:Ing. Jana Čechová
Kontakt na školu Telefon: 383 390 516
Email: sousvodnany@sousvodnany.cz
Web: www.sousvodnany.cz
IČ:26099152
RED-IZO:651016762
Zřizovatel:Město Vodňany
Typ zřizovatele:Obec
Střední škola
Adresa: Ulice: Zeyerovy sady 43/II
Obec: Vodňany
Kraj: Jihočeský
PSČ: 389 01
Kontakt na školu: Telefon: 383 390 516
IZO:151016887
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 315
Aktuální počet žáků: 187
Dny otevřených dveří (termín/y): 25. 11. 2022 13:00 - 17:00, 26. 11. 2022 8:00 - 12:00, 20. 1. 2023 8:00 - 17:00
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ne
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon, kamerový systém
Umístění školy v obci: klidná ulice, širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Linka MHD nebo integrované dopravy: autobusové a vlakové nádraží
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 6:15
Začátek první vyučovací hodiny: 7:50
Roční školné v Kč: 0
Rozšířené informace o ročním školném: 0
Stipendium: od budoucího zaměstnance, mimořádné, motivační, podporující žáky v závislosti na docházce
Koncepce školy: KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY OD ROKU 2022 (003).pdf (140,2 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP-cukrář 2022.pdf (1687 KB)
ŠVP-kuchař-číšník 2022.pdf (1869,7 KB)
ŠVP-řezník-uzenář 2022.pdf (1713,9 KB)
ŠVP-zahradník 2022.pdf (2043 KB)
ŠVP-zámečník 2022.pdf (1730,9 KB)
Školní řád: Skolni_rad_SOUs Vodnany.pdf (549 KB)
Poslední výroční zpráva: Zpráva o činnosti školy 2021_2022.pdf (427,3 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, cizí jazyky, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): jarmarky a dílny, výlety, adaptační kurzy, návštěvy kulturních akcí, exkurze, Každoroční pravidelné prodejní výstavy žákovských výrobků, např. u oboru vzdělání 41-52-H/01 Zahradník (prodejní výstava "dušičkových" věnců, adventních věnců, vánočních svícnů, velikonočních aranžmá aj. Příprava předvánočních rautů pro seniory z města Vodňany a z firmy Vodňanská drůbež, a. s. Prodejní stánek školy na adventních vánočních trzích ve Vodňanech; účast školy na největších městských slavnostech tzv. Vodňanských rybářských dnech každoročně v květnu (např. pravidelná kuchařská soutěž "Netradiční úprava vodňanského kapra" pro žáky z jiných středních škol z oboru kuchař-číšník).
Zapojení ve specifických programech : 0
Certifikáty škol:
Domácí spolupráce : Spolupráce s řadou regionálních firem při uskutečňování odborného výcviku žáků školy. Každoroční spolupráce s Policií ČR při organizování besed pro 1. ročníky na téma "Kriminalita mládeže" a "Prevence v užívání návykových látek".
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: spolupráce se zaměstnavateli v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, bruslení
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací:
Specifické formy podpory žákům: Realizace investice 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY. Od 1. 9. 2021 se škola zapojila do doučování žáků škol a dále byla zakoupena mobilní digitální zařízení pro znevýhodněné žáky. Od září 2022 realizujeme projekt OP JAK.
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence, asistent pedagoga, speciální pedagog, školní psycholog
Nabídka dalšího vzdělávání: 1) Pro obor vzdělání 23-51-H/01 Strojní mechanik ve 2. ročníku zdarma svářečský kurz svařování v ochranné atmosféře CO2 (získání svářečského průkazu). 2) Pro obor vzdělání 65-51-H/01 Kuchař-číšník zdarma barmanský kurz (získání certifikátu).
Rozvrhy hodin: Rozvrh barevně škola 2022 od 1_11_2022.xlsx (79,3 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v části školy, počítače ve třídách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Kromě dvou kompletně vybavených počítačových učeben jsou téměř všechny zbývající učebny ve škole vybaveny dataprojektory, elektricky ovládanými promítacími plátny, která se spustí před tabuli, počítačem s připojením k internetu, takže učitel může vyučovat např. pomocí video e-learningu (receptury teplých pokrmů na YouTube apod.). Škola má v jedné z počítačových učeben interaktivní tabuli.
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), turistické, společenské hry, rukodělné, , sportovní
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, veřejná knihovna, kultura, Městský dům kultury Vodňany ve vzdálenosti 20 metrů od školy (filmová a divadelní představení, koncerty apod.).
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, konzultační hodiny, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, profil školy na sociální síti, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák)
Funkce školního informačního systému: možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka, e-omluvenka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Jiráskova 112
Obec: Vodňany
Kraj: Jihočeský
PSČ: 389 01
Kontakt na školu: Telefon: 383 384 027
IZO:163102899
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Jiráskova 116
Obec: Vodňany
Kraj: Jihočeský
PSČ: 389 01
Kontakt na školu: Telefon: 383 382 582
IZO:163102902